Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Качествената основа на Моята душа се различава в известна степен от вашата и е малко по-приближена до тънките проявления на законите на материята.
2. Защото на Мен не Ми предстои, както на вас, да пребивавам в постоянна връзка със законите на материята, а Моето появяване сред вас е възможно само в изключителни за вас обстоятелства и само в период от време, докато Аз не изпълня зависещото от Мен за ваше благо.
3. Моята същност е изтъкана от Великия Бог по такъв начин, че при всяко Мое съприкосновение с вас, в какъвто и период от време да е, когато ще се появява необходимост от Моето въплъщение във вашето общество, Аз винаги ще виждам грешките ви, и това, което не ви достига.
4. Аз съм роден за да зная винаги същността на грешките ви и винаги да съм способен да видя какво е благо за душата ви и какво й пречи да се развива.
5. Но за да ви помогна малко да се докоснете от различни страни до тайната Моя, преди всичко е необходимо да назова истината, в името на която е създадена Моята Същност.
6. По-рано Аз споменах, че законите за развитие на материята, установени от Твореца на Мирозданието са запечатани във всички без изключение енергийни явления на целия материален Свят.
7. Където при това следва да се помни, че всеки плътен обект се явява в същността си също енергийно явление, само в малко по-уплътнено състояние с характерна информационна основа,
8. Благодарение на която вие имате възможност да различавате неповторимата индивидуалност на всички обекти с разнообразно проявление на Природата, която ви заобикаля.
9. И всяко родено в Мирозданието с възможности разумно да познава законите на цялата проявена реалност може свободно да пристъпи към познание, започвайки с който и да е обект или явление, до което му се отдава да се докосне.
10. Законите за развитие на материята са запечатани във всички проявления на Света на материята.
11. В противоположност на това, законите за развитие на душата не са запечатани никъде в Мирозданието.
12. Тях не може самостоятелно да ги вземете от никъде, защото Пътят, по който вие започвате да се развивате, се проявява в Битието на Света на материята за пръв път.
13. И само с извървения от вас път ще може да се съхранят вашите следи в паметта на Вселената.
14. Само че няма за кого да се пази тази памет, защото няма да има повече отново родени, на които предстои да изминат такъв път.
15. Именно от вас всичко ще продължава Вечно, защото прекалено голяма стана цената на времето за вашето съмоопределение.
16. Така че, Моята Същност е създадена от Великия Отец за това - при всяка среща с вас, която ще става само по Волята на Небесния Отец, Бога Мой и ваш, Аз да съдя делата ви, откривайки ви законите на вашите грешки и винаги да поставям пред вас нови закони, призвани да изправят вашите пътища, ако се отклоните встрани, или да ускорят вашето движение, ако започнете да изоставате.
17. Ето защо, когато идвам при вас, не поклонение търся, но самоотвержено изпълнение на Моето жадувам преди всичко да видя.
18. И ако идвам при вас, то винаги имам възможност да ви дам всичко необходимо, което ще бъде за благото на развитието на вашата душа.
19. Защото Моята Същност е изтъкана от Духа на Истината, и всички вие имате право в равни условия да намерите в Мен всяка истина, свързана с истинното ваше житие.
20. Аз съм Извор непресъхващ и докато съм с вас, вие може да вземате от Мен животворяща Влага безгранично.
21. Като единствената мярка за това ще служи само вашата собствена способност да вземате и да вмествате в себе си.
22. Моето появяване при вас е олицетворение на открито изразеното Усилие на Великия Бог за вашето Спасение.
23. Защото Аз съм Ръката на Отеца ваш, реално протегната към вас.
24. Аз съм и тази Ръка на Бога Жив и Единствен, Отеца на рода човешки, коята вие задължително бяхте длъжни да намерите, за да не падате никога повече, твърдо и уверено да тръгнете със своя Отец по Пътя, от Него за вас предопределен.
25. Когато Аз се въплътявам, то започвам естествено да използвам особеностите на същия този разум, който притежавате и вие.
26. Защото, ако използвам плът, родена във вашето общество, то разумът на тази плът ще има особеностите именно на това равнище на развитие, до което като цяло се е повдигнало вашето общество на цялата Майка-Земя.
27 Ако това не се съблюдава, то неизбежно самото общуване между вас и Мен ще бъде значително усложнено.
28. И ако вие използвате възможностите на своя разум изключително за постигане на произтичащата реалност и натрупване необходимата информация, за да се стремите на основата на това достойно да изпълните предначертаното за вас, то Аз не използвам временно придобитите възможности на подвижния разум за такова познание.
29. Въпросите които постоянно ви интересуват, Мене съвсем не ме интересуват, с някои изключения.
30. Възможностите на разума, които Аз временно владея, се използват само за запознаване с характерните особености на вашата жизнена дейност и за осмисляне на всичко случващо се с вас на нивото на което се намирате, така че изводът, който Аз формулирам с дадения разум, естествено също да съответства на това ниво,
31. А това значи да ви бъде достъпен за разбиране.
32. Моят дух винаги е способен да оцени всичко без изключение, което се отнася до развитието на вашата душа.
33. От всички останали знания – а това са знанията, свързани само със законите за развитие на материята,- Аз винаги имам възможност да взема всичко, което виждам като необходимо за ваше благо.
34. Но за това не мога да използвам възможностите на временно притежавания разум, защото знанията, които с времето Ми се налага да преоткривам за вас, въвеждайки ги в Учението, естествено ще превъзхождат нивото на вашето развитие и даже пределните възможности на подвижния разум въобще.
35. И само с помощта на възможностите на разума, който имам Аз ще ги облека в такава форма, която ще направи тези знания и понятни и полезни за вас.
36. Ако възможностите на подвижния разум, който ще владеете вечно, за вас се явяват главни спомагателни условия за постигане на произтичащата реалност, то за Мен временното владеене на тези възможности е необходимо само за благоприятното общуване с вас и за разкриване на понятно за вас ниво на това, което е скрито в Мен.
37. Моите възможности за постигане на произтичащата реалност се проявяват чрез друго тайнство.
38. Същността Моя е съединена с Отеца мой по качествено различен начин, от този на вашата душа.
39. И благодарение на това качество Аз имам възможност с помощта на особеностите на Свръхсъзнанието на Моя Отец да проникна във всякакви закони на Мирозданието, ако видя, че е необходимо за ваше благо.
40. Отец задържа моите вътрешни позиви в Своите ръце, и до тогава, докато Аз не почувствам вътре в себе си твърдото разбиране за необходимостта да открия за ваше благо някакъв род закони, за Мен това естествено ще означава отсъствие на благоволение на Моя Отец.
41. Самото знание от такъв род Мен съвършено не ме интересува.
42. И след като с помощта на Моя Отец взема на Моето свръх фино чувствено ниво всичко, което считам за необходимо вам, на Мен Ми предстои с помощта на грубите възможности на разума на плътта да преведа взетото за вас във видими и понятни образи,
43. Разказвайки всичко това на достъпно за вас ниво на разбиране.
44. А за да ви го донеса на това ниво, задължително е нужно да се въплътя във вашето общество.
45. В този случай развиващото се родено ново съзнание, нямащо в паметта си нищо излишно, поглъщайки ставащата реалност, натрупва всички необходими за използване в общуването с вас образи.
46. За такава предварителна подготовка се изисква определен период от време, през който Моята Същност се намира в своеобразно спящо състояние и не е способна пълноценно да владее съзнанието на плътта.
47. Удържайки даденото в Своята ръка, Великия Отец на чувствено ниво ме води там, където Ми е необходимо да получа нужните впечатления и информация.
48. Това се изразява с факта, че попадайки в едни или други обстоятелства, послушно следвайки внезапно възникващите вътре чувствени потребности, Аз правя усилия, резултатите от които, както иска Моя Отец, съм длъжен да запечатам в себе си в помощ за Моето бъдещо истинско Осъществяване.
49. Необходимостта от задържане на Моята Същност в спящо състояние е за това, за да може съзнанието на плътта Ми по-широко да се запознае с разнообразните присъщи ви явления, които впоследствие трябва да изправям.
50. Защото в пробудено състояние Аз не само че не мога да придобия необходимото запознаване, но, и което е най-неблагоприятно, примитивно-агресивното жизнено устройство на вашето общество на цялата Земя неизбежно би създало за началото на осъществяването на Моята плът изключително сложни условия.
51. В този случай отново Мъдростта на Бога Велик обиграва съществуващата сложност за ваше благо.
52. Той се стреми да ви спаси, макар и вие неосъзнато поради незнание често да се стремите да Му пречите в това, продължавайки да Го молите за помощ.
53. Продължителността на самия подготвителен период може да бъде различен и напълно зависи от равнището на развитие на обществото.
54. Защото докато във вашето общество съществува не само предубедено неразумно отношение на възрастния човек към поученията на много по-младия, което се явява ярко проявление на нечистите форми на егоизма, но и самият характер на жизненото устройство създава груби ограничения във вид на едни или други предписания за всички тесно-примитивни правила, пречещи на бързото натрупване на необходимото.
55. Към времето на сътворяване на Моята Същност Великия Бог явно вече е видял необходимостта от Моето появяване при вас в определени времена.
56. Главното и решаващо Осъществяване Мое било предопределено да стане в периода на решаването на съдбата на човечеството при достигане до предела, установен за вас от Хармонията на Света на материята.
57. Но отчитайки вашите проявени психологически особености, а също и усложняващите се обстоятелства, предизвикани от активното въвеждане във вашия живот на всевъзможни учения от представителите на извънземния разум, при това с две противоположни цели, Небесния Отец набелязал Моето предварително кратко появяване сред вас.
58. По време на което било необходимо да се покаже образ на истинския Път за Спасение с докосване до първите истински понятия за съществуването на Истинния Велик Бог на рода човешки.
59. За да може към времето на настъпване на главния Час на решаващото Събитие, съзнанието на най-голямо количество представители на човечеството поне повърхностно да се запознае с проявените Усилия на Истинския Бог, изпращащ към децата Свои чрез Своето живо Слово първите наставления за житието истинно,
60. Така че в самия период на разгръщащото се предопределено решаващо Осъществяване вие да имате най-големи възможности да направите правилния избор.
61. При това, свободата на избора както преди за всеки трябва да се запази.
62. Ако жизнената ви дейност се формираше само в зависимост от вашите собствени възможности без вмешателство от Вселенския Разум, моите появявания сред вас биха ставали по друг режим и биха преминавали спокойно и благостно.
63. Но вашият живот, естествено, неизбежно е попаднал в сложния характер на формирането.
64. И Великия Бог знаел за предстоящите възможности за вмешателства от такъв род в живота ви.
65. Само че не е имало избор, защото в непосредствена най-благоприятна близост от Него само на Земята е била единствената започваща да се развива млада цивилизация с необходимите за изпълнението на Свещения Замисъл особености на подвижния разум,
66. Нивото на развитие на която се намирало точно на такова стъпало, когато използването на плътни природни тела било най-благоприятно.
67. Ето защо Отеца Небесен бил готов да преодолее всички вероятни усложнения, изпълнявайки Набелязаното.
68. Още повече такива странични опити да се влияе на вашия живот не трябва да се възпрепятстват и преди всичко за това, че Разумът на Вселената не е в състояние никак да възприеме каквото и да било идващо от Бога Велик, заради определени свои ограничености и затова, че усилията на Разума се прилагат съгласно установените общи закони в Мирозданието, не нарушаващи Хармонията.
69. Небесния Отец набелязал изпълнението на Своя Замисъл без да го свързва с каквото и да е активно вмешателство в съществуващите установени закони за вселенския Разум.
70. И сроковете на Моето появяване сред вас зависят изключително от характера на възникващите сложности в жизнената дейност на вашето общество.
71. А за да може колкото е възможно по-добре всичко да се приготви за набелязания решаващ Час, Моето предварително появяване сред вас трябвало да се случи в пределите на две хиляди години до набелязания Час.
72. В този период сред вече съществуващите обособени едно от друго разнообразни войнствени общества Отец предопределил за първото Осъществяване именно народа на древна Юдея.
73. Но истината ви казвам: това се е случило не защото народа на Юдея е «избран» от Вселюбящия Бог - в този смисъл всички вие без изключение и в равни условия сте избрани от Небесния Отец в името на изпълнението на Неговия Замисъл;
74. Но е станало защото на народа на Юдея предстояло да изиграе определена особена роля в живота на цялото ваше общество, набелязана за него от извънземния разум.
75. Където самата роля преследвала цел, противоположна на изпълнението на Замисъла на Бога, поради което този народ се обрекъл на големи нещастия и страдания.
76. Само че самият юдейски народ не знае това, затова и не му се вменява тази вина.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.10 included.