Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Равнището на развитие на разума, влияещ ви от извънземните светове превъзхожда многократно вашето равнище.
2. Затова при провеждането на един или друг опит да се повлияе на вашето съзнание, вие до този ден много просто се поддавате на въздействието на съблазните, на които също така лесно са се поддавали древните народи, когато са се въвеждали всевъзможни учения.
3. Още повече вашето наивно детско отношение към всякакви «дрънкулки», във вид на проявяващи се необичайни именно за вас закони на материята, лесно придават убедителен аргумент на съблазните, възникващи във вашето съзнание.
4. Където именно вие сами бързате тук да приписвате проявлението на едни или други «чудеса» за знамения, сякаш идващи от Небесния Отец.
5. Макар че тези «чудеса» нямат никакво отношение към Него, защото те се проявяват по чужди за Отеца закони.
6. А самото проявление на всички такива «чудеса» без изключение е само все още неизвестно за вас проявление на законите на материята, изкуствено предизвикани за постигането на определени цели, при това без да излизат извън допустимите от Хармонията предели.
7. Голямо множество от такъв род «дрънкулки» са способни лесно да направят представители на подвижния разум с по-високо ниво на развитие.
8. Макар че вие самите вече сте способни не малко да сътворите.
9. Въвеждайки веднъж във вашите взаимоотношения някакви условни ценности в качеството им на определени удобства, прераснали с времето в понятието парични единици, противостоящият на вашето развитие извънземен разум след известно време, когато действията, свързани с паричните единици, се движели по устойчиво русло и човекът вече започнал да изпитва постоянна зависимост от наличието на все по-голямо количество от тези условни ценности, предприел целенасочени усилия по въвеждането на точно разчетена парично-финансова система,
10. Която е призвана да стане подобие на някакъв надежден синджир с многочислени скъпоценни нашийници, наденати от една страна на шиите на цялото човечество, а от друга страна, привързани към забит от някого в земята «прът»,
11. Което като цяло е призвано да пречи на истинското развитие и формиране на човешката цивилизация.
12. Първа крачка към реализация на тази програма трябвало да стане усилието по въвеждане в жизнената ви дейност на конкретно правило, което в продължение на много години, неизбежно щяло да доведе цялото обръщение на условните ценности, от които задължително ще изпадне в робска зависимост цялото човечество, към пълна зависимост от действията на малка група хора.
13. От егоистичните тесно-примитивни духовни качества на които щяло да започне да зависи в определена степен благоденствието на голямо множество представители на човечеството.
14. Това конкретно правило непременно трябвало да бъде въведено само на равнище сякаш дадено от Бога, защото само тогава изпълнението на даденото правило щяло да стане национална заинтересованост.
15. И тогава успехът на това мероприятие придобива реална твърда основа.
16. Но такова правило, а в дадения случай подразбиращо се като своеобразна лихварска система, не трябвало да се въвежда като нещо удобно в жизне-устройството на собственото общество.
17. То трябвало да бъде въведено по такъв начин, че с течение на продължителен период от време, независимо от трудностите и изменението на всички външни условия от научно-технически характер, винаги да се възприема като единствено надеждно своеобразно свръх оръжие, само с помощта на което сякаш може да се победят и да се поробят всички «неизбрани»,
18. Към числото на които трябва да се отнесе цялото човечество, освен един, по възможност неголям народ.
19. Тази догма за особената избраност на народа също трябва да играе в програмата ключова роля, твърдата вяра в която е способна да направи човека извънредно упорит в достигането на набелязаната цел.
20. А за реализацията на тази програма оставало да се намери народът, който още нямал силно стройно вероучение и егоизмът на когото би бил силно уязвен, но който не трябвало да има вътрешно влечение към развитие на занаятите, изкуството и науката, а да е склонен към търговия, като главна жизнена привързаност.
21. И тъй като тези качества в този период от време ярко се проявили сред чергарските племена, то там и трябвало да се намери търсеното.
22. За възможностите на извънземния разум такова търсене не представлявало някаква особена трудност.
23. Трудност можело да представлява само намирането на човек, който достойно да изпълни възложеното му, и в съзнанието на когото да се прокара канал за постъпване на необходимата информация.
24. Но всичко това се отдало да бъде разрешено.
25. И Мойсей се изкачил на планината Хорив, което е описано впоследствие в Стария Завет.
26. Аз вече споменах, че характерът на вашата жизнена дейност е построен по такъв начин, че преди всичко самостоятелно пробвате да натрупате необходимите познания за своя живот.
27. Където Небесния Отец във ваша помощ е създал системата за превъплъщенията, чрез които се създават активни условия, благоприятни за постигане на недостигащото ви.
28. И ако вземем една от главните характерни особености на вашия порок, възникнал на основата на бурно разцъфтяващия егоизъм - явлението самовъзвисяване над останалите събратя - то когато това у вас достигне до опасна черта, крайно необходимо е да попаднете в условия, при които ще започнат упорито да ви унижават.
29. Това често е желателно да става и в присъствието на подобни на вас - унижавани, така че изпитвайки и върху себе си, и отстрани гледайки своите близки, но вече именно от тези позиции, бихте могли да имате възможност да преосмислите нещата.
30. В древността обстоятелствата, свързани с бурен до дивотия стремеж към самовъзвисяване, били крайно разпространени.
31. Великият Бог, използвайки ситуациите с възникващите във вашето общество понятия за робство, винаги използва за въплъщаване в телата на робите именно извънредно възвисилите себе си по-рано, а така също и самите бивши, особено увличащи се от временната си власт, робовладелци.
32. Именно във връзка с този закон Аз по-рано ви предупредих, че всеки възвисил себе си ще бъде унижен.
33. По такъв начин се използвала и плътта на древните израилтяни, мъчещи се в робство от египетския народ, когато във всяка нова родена плът се въплъщавал буен егоист от някакъв друг народ.
34. Така става дотогава, докато при естествените обществени закономерни процеси не се изменят тези външни обстоятелства.
35. И само към времето, когато тези особено възпитателни условия трябва да се изменят, превъплъщенията приключват, преминавайки към общите закономерни процеси.
36. Но страданията на израилтяните са били не защото сякаш Бог е забравил известно време за тях.
37. Само голямо невежество е могло да породи такъв род разбиране за Великия Бог.
38. Още повече, че всички вие без изключение се явявате за Него един единствен народ и се различавате помежду си само по степента на своето послушание към Него.
39. Отец никога и за никого от вас не забравя и винаги се стреми да направи всичко за ваше благо.
40. Само че Му се налага да побеждава вашите собствени резултати, направени от свобода на избора с крайно неразумни действия.
41. И тъй като душата няма никакви национални признаци, всеки от вас попада именно в тази плът от някакъв народ, чрез която ще има възможност да намери недостигащото му.
42. Ето така веднъж, чрез изкуствено създадени от извънземния свят обстоятелства, с помощта на различни «дрънкулки», му се отдало да изведе народа на израилтяните от робството и да го отправи под водителството на Мойсей в страна, сякаш обещана от Бога.
43. Но тъй като извеждането на израилтяните станало не по естествен закономерен процес, от Великия Небесен Отец не бил изменен предварително характера на превъплъщенията, който би отменил въплъщения в телата на този народ само на безмерно разраснали се егоисти.
44. Затова именно тези, които още се нуждаели от строго възпитание, внезапно придобили свобода.
45. И с изключителни трудности, свързани именно с това, неизбежно се наложило да се сблъска Мойсей,
46. Когато ненормално изобилното проявление на див егоизъм у вървящите с него постоянно изисквало да се потиска с жестоки закони и със сила.
47. Извънземният разум също видял тези обстоятелства на изключителна сложност и като ги оценил, били предприети усилия за създаване на някаква своеобразна карантина, през времето на която трябвало да напуснат живота в плът няколко поколения.
48. А от това време, когато народът на Израел изменил формата на своята жизнена дейност, Великият Бог продължил да въплъщава своите деца в тези тела вече по известния принцип, не гледайки техните игри.
49. Затова само след определен период от време даденото общество придобило привичното ниво на устойчивост, след което израелският народ можел да се движи по-нататък към своите цели.
50. Но преди този период пред Мойсей била планината Синай и много други дни,
51. През които той послушно запечатвал идващите към него свише стройни познания и закони, на основата на които се раждало силно вероучение със задължително за дадения случай подчертаване на особената избраност на израилтяните,
52. Което гарантирало за дълъг период от време голяма упоритост в изпълнението на заложената програма.
53. Преди всичко силно засегнатия в периода на поробването егоизъм, който вътре и така бил извънредно голям, станал прекрасна благодатна почва за подобни посеви.
54. В този период наред с многото правила и закони била удачно въведена лихварската система, за послушното внедряване на която се обещавало благославяне на всевъзможни волности по отношение на други народи.
55. Така се зародила основата на поредното вероучение, където даже самият текст се предавал и послушно се запечатвал от Мойсей по такъв начин, че при съответно правилно прочитане на текста можело да се извлече информация за бъдещето на цялото човечество.
56. Даже и тук извънземният свят не Минал без «дрънкулки».
57. Защото възможността предварително да се видят най-вероятните събития в развитието на едно или друго общество напълно е достъпна за равнището на развитие на тези, които се стараят да опекунстват човешката цивилизация, преследвайки своите интереси.
58. Необходимостта от въвеждане на догмите за особената избраност на народа се свежда до това, че проявявайки тази дълбока национална убеденост, израилтяните несъзнателно включвали незабележима за човека закономерност от Света на материята, свързана с това, че след всяко съприкосновение на израилтяните с представители на други общества, от страна на тези представители да възниква неосъзната неприязън и агресия по отношение на народа на Израил.
59. Това било необходимо, за да може израилтяните дълго време постоянно да чувстват своята особеност, и още по-упорито да изпълняват предписаното им в различни закони от вероучението.
60. Това щяло да им позволи да чувстват помежду си особено вътрешно единство, а значи, изпълнението на програмите ще бъде дълговечно.
61. Извънземният разум, разглеждайки вероятното бъдеще, знаел, че именно във връзка с тези приведени в действие закономерности, един ден народът на Израил, отново за доброто на изпълнението на програмата, ще се разпръсква активно по целия свят,
62. За да може въведената система благоприятно да се разпространява навсякъде, където може да достигне макар и един юдей.
63. Намиращата се дълбоко в съзнанието му идеология от въведеното вероучение постоянно ще привежда неговите усилия в направлението, в което ще вижда своя принос според силите си, водещ към мнима неизбежна победа на неговия народ над всички останали представители на човечеството.
64. В това се проявява искрената вяра в обещанията, сякаш идващи от Бога.
65. Небесният Отец видял на какво дълбоко заблуждение са се поддали Неговите любими деца, често въплътяващи се в телата на израилския народ.
66. Използвайки тайнството на превъплъщенията, Великия Отец започнал да помага с течение на времето все повече да се неутрализира опасната идеологическа програма в съзнанието, въплъщавайки в телата на евреите души, въплъщавали се преди в други народи, с вътрешен опит, имащи някои противоположни на програмата особености,
67. Макар че такъв опит първоначално се запечатвал в душите много рядко, а ако се запечатвал, то било незначително.
68. И тогава при такова превъплъщение вътрешният свят с неосъзната за човека сила по своему влияел на идеологическата установка в съзнанието,
69. Където все по-голям ефект може да се прояви само с течение на времето, когато постепенно в душите се натрупват положителни жизнено важни качества.
70. И само неразумните невежествени усилия на останалите деца на Бога, добили сега в своето съзнание други, не по-малко опасни груби идеологически установки, започнали грубо и неосъзнато да опитват да пречат на Усилията на своя Небесен Отец.
71. Където в периода на разсейването на евреите по Земята особено от страна на представителите на вече сформиралите се не малко обединения, наричащи себе си християни, се проявили обилно крайно примитивни диви усилия по отношение на еврейския народ,
72. Не подозирайки от непознаване на Истината, че спъват своите родни братя, пребиваващи временно в този период в плътта на този народ,
73. Което още повече укрепвало техните усилия по установения за тях лъжовен път, далеч не за благото на цялото човечество.
74. Децата на Великия Небесен Отец, въплътили се в телата на израелския народ, по общо разбиране и по своята вяра, предаваща се по древните закони, не разбират и до сега на какъв род съблазън са се поддали.
75. Защото макар да са притежавали в древността пълна свобода на избора, при тези условия, създадени за тях, било невъзможно да не възприемат даваното им.
76. Такъв е резултатът от усилията на основата на правилното оценяване особеностите на вашата психология.
77. На което особено се опира сега извънземният разум, често с неблагоприятни за вас цели.
78. А по-нататък, след преминаване в пустинния край на отмерената за израелския народ своеобразна карантина, продължила определено множество години, този народ го очаквала бурна история,
79. Защото те били нарочно въведени в земи, където завинаги да загубят покой, струпвайки на главите си големи нещастия, което се изисквало за успешното изпълнение на заложената от чуждороден източник пагубна програма.
80. Където самата особеност на тези нещастия значително зависи от закономерностите, свързани с проявлението на мощно общонационално самовъзвисяване над всички останали народи без изключение.
81. Защото всеки опит за самовъзвисяване е изразено предизвикателство на енергийно ниво към тези проявления на законите на материята, над които е бил предприет.
82. След прояви от такъв род незабавно започват да противодействат все по-нарастващи по сила закони на Природата,
83. Което във вашето общество лесно и активно се проявява чрез собствените ви усилия по отношение на който и да е от ближните, завършващи често с жестоки прояви в стълкновенията на един народ с друг.
84. В Мирозданието на Вселената това се явява груба закономерност, разчетена за усмиряване на извънредно проявяващите се примитивни страни на егоизма.
85. А по отношение на законите за развитие на душата всеки опит за самовъзвисяване винаги играе пагубна роля, независимо под какви ярки лозунги ще приложите макар и малки усилия към самовъзвисяване.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.11 included.