Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част




Знаел Отецът Велик за това неугледно засъхващо дърво, на което вие, като многочислени листа, от време на време падате и шумите твърде много, когато задухат ветровете на своенравието.
2. Знаел, че ако към времето на пълното изсъхване не израсте ново дърво и сега вече истинско, то няма къде да се въплъщава новото и да се завръщат окончателно чакащите.
3. Затова Великия Бог е предопределил времето, когато дървото на гибелта още се държи, а дървото на Живота трябва да започне да расте.
4. Така че именно към времето на окончателното изсъхване на дървото на скръбта вече надеждно да се е разклонила Основата на Вечността.
5. И ето настъпи от хилядолетия по-рано предопределеното Време на Моето поредно второ появяване сред вас.
6. Всичко се осъществи така, както го набеляза Моя Отец, и никой не бе в състояние да попречи на изпълнението на Неговата Воля.
7. Осъществилото се тайнство на Моето поредно слизане в родилото се момченце на Земята в тази епоха, стана малко преди Началото на решаващите Събития, за да мога до времето на настъпване на Часа на Началото на решаване съдбата на човешкия род, да успея да натрупам необходимата спомагателна информация за особеностите на вашата съвременна жизнена дейност.
8. Запознаването с вашия живот започна по същия принцип, както и първия път, само че сега вече отрано Ми беше необходимо макар и повърхностно да се докосна до изключително големия кръг характерни проявления на различни страни на живота ви.
9. Докато в древността такова разнообразие на вашите жизнени проявления е било много ограничено, и запознаването с тях можело да стане без голямо отдалечаване от своя дом.
10. Вашият живот в това последно време се проявява в голямо разнообразие от характерно изявени всевъзможни наклонности, които задължително по определен начин формират вашия вътрешен свят и се отразяват на развитието на душата ви.
11. Затова, за най-благоприятно истинско общуване с вас, Ми бе необходимо да натрупам по възможност повече спомагателни понятия.
12. Където вашите достижения в научно-техническо отношение Ми позволиха също да придобия много, без да се отдалечавам от дома Си.
13. Прикривайки Моята Същност и Сила с определено тайнство, Великият Мой Отец Небесен поведе младото развиващо се съзнание на новата Ми плът по такъв начин, че Аз като начало да придобия всичко необходимо преди Часа на Моето пробуждане и Началото на главното Мое решаващо Осъществяване.
14. Но сега стана необходимо да се преоткрие важна закономерност, свързана с потребността да се удържа под контрол от Небесния Отец проявлението на Моята Същност, докато вие притежавате пълна свобода на проявление на всичките свои чувствени особености.
15. Аз вече споменах, че Светът на Битието на материята се състои от голямо разнообразие по степен на финост енергийни проявления.
16. Където все по-фините енергийни потоци притежават все по-голяма творяща Сила,
17. Съсредоточаването на най-големите възможности, на която, се съдържа в Същността на Твореца на Великото материално Битие.
18. А свръх фините възможности на Великия Бог, Отеца ваш Небесен, дотолкова се отличават по качество от цялата същност на Битието, че те лесно могат да се възприемат като проявление на Закон от друг род.
19. И за да донеса до вас поредната велика Истина, Ми е необходимо да се ползвам от прости, лесно разбираеми за вас образи, защото използването на голямо множество от понятия в дадения случай няма да послужи за ваше благо и няма да ви прибави яснота.
20. И ето, ако образно определим Лика на Твореца на Битието на материята, то най-точно може да се представи като велик Източник на равномерна, хладна, ослепително бяла Светлина.
21. За разлика от Него, Ликът на Бога ваш, макар и подобен на великия Източник на ослепителната Светлина, външно тази Светлина има топъл оттенък, а в основата на Светлината полъхва немислим Благодатен Пламък.
22. Раждането на вашите души е тайнство на отделяне от Същността на Отеца Небесен на мънички искри, носещи особената способност да светят и греят, което съответства на Сказанието, че вие сте създадени по образ и подобие на Бога.
23. Само в чисто невидоизменено състояние нито една искра от Същността на Бога Велик не може да се съчетае с никакви форми на проявление на законите на материята за благо на общото развитие,
24. Тъй като Силата на характерните особености даже на мъничките искри е такава, че при съчетание с емоционалните особености на всеки природен организъм, надарен с разум, лесно и бързо ще доведе до изгаряне на този организъм.
25. Във връзка с дадените условия Великият Отец твори вашите души, видоизменяйки качествената основа на многочислените отделени мънички искри.
26. При това Отецът Благостен, придавайки на всяка искра всички необходими качества за индивидуално самоизразяване, е уплътнил техните вибрационни особености дотолкова, че е станало минимално опасно съчетаването им с природните, много по-груби, вибрационни чувствени особености на плътта,
27. Тъй като силата на огъня на вашите души е способна рязко да умножава силата на проявление на всички природно чувствени особености.
28. И ако това умножение стане свръх допустимата мярка, то неизбежно ще доведе до саморазрушаване на природния организъм.
29. Уплътнявайки много повече енергийните качества на вашите души, Отец като че малко охладил всяка искра, за да не прегори тя природната плът, в която ще бъде задължително въплътена.
30. Но даже и при такава много ограничена сила на чувствените особености на вашите души, все пак сте способни да видите колко голяма сила притежавате в период на емоционален изблик, на който сте подложени.
31. Тези от вас, които са изпитали огъня на любовта към вероятния избраник за съставяне на семейство, лесно и бързо са могли да обърнат внимание, че стават безразсъдни, с голяма склонност към много неразумни усилия.
32. А до момента, докато тази любов е безответна или не носи удовлетворение, нерядко можете да изпитате изгаряне велико от този огън у вас.
33. Но тъй като вашият живот се съпровожда с безмерно изобилие от всевъзможни изблици на емоционални преживявания, което става на основата на съвършено невярно отношение към окръжаващата реалност, то макар и не много опасен, огънят на вашите души все пак с времето, при чести такива изблици, довежда до постепенно изгаряне на някои жизнено важни особености на плътта,
34. От което тя започна неизбежно да боледува и да се саморазрушава.
35. Всички тези ярки изблици на чувствените ви проявления са характерни изключително и само за вас в цялото Мироздание.
36. Защото всяко природно чувствено проявление, без влиянието върху него на огъня на искрите Божии, никога не се проявява на такова могъщо равнище.
37. И даже самото чувство на любов с буйни чудесни особености, призвано да възниква между мъжа и жената, е възникнало изключително в резултат на съчетаване на чувствените особености на вашите души и особеностите на чувствените проявления на плътта.
38. Истината ви казвам: нито един представител на Вселенския Разум никога не е знаел и никога не ще узнае, какво е красотата на огъня на тази любов.
39. Защото за това винаги ще бъде необходимо такава плът да понесе искрата на Бога Велик.
40. Затова при каквото и да е обръщение към вас от Вселенския Разум, всяко използване на дума за любов е само упоменаване приятно за вас, терминология, на която представителите на този Разум абсолютно не знаят истинската същност, заключена в понятията за самата любов.
41. След като Великия Бог качествено видоизменил основата на вашите души, вие сте придобили най-благоприятна възможност да влезете в Света на материята, но неизбежно сте придобили и много сложни условия за правилно определяне на всичко, което ще бъде само за благо на развитието на душите ви.
42. Защото разумът на вашата плът, основан на чужд закон, по своето същество никога няма да бъде способен самостоятелно да формира законите за развитие на душите ви.
43. Където, отчитайки дадената жизнено важна за вас особеност, Великия Бог Ми даде живот,
44. За да влизам във вашия живот, от време на време поправяйки това, което правите, и утвърждавайки новите закони за предстоящото ви развитие.
45. При това Моя Отец не е уплътнил енергийните качества на Моята душа, защото не Ми е предопределено вечно да пребивавам в законите на материята, преминавайки пътя на развитие, предначертан за вас.
46. Аз бях роден само за вас и само за благо на всички деца на Бога, които са вече родени и още ще се раждат вечно.
47. Сътворявайки Моята основа, Отец е съсредоточил в Мен голям огън от Своята Същност, придавайки Ми всичко необходимо за индивидуално самоизразяване,
48. При това съединявайки същността Ми със Своята по такъв начин, за който във времето на първото Осъществяване Аз само можех да кажа на учениците: «Аз и Отеца Мой сме единни, така както Той е в Мен и Аз съм в Него».
49. Но разбира се това не означава, че Аз и Моя Отец сме едно и също нещо, за което погрешно са помислили много от повярвалите впоследствие в Новия Завет.
50. Да Ми се придадат характерни индивидуални качества било необходимо за това, че въплъщавайки се сред вас да имам способността самостоятелно да анализирам цялата произтичаща реалност, свързана с вашия живот, и самостоятелно да намирам всички решения, необходими за ваше благо.
51. Чрез Моето появяване в живота ви започна да съществува най-благоприятна възможност да ви оказвам помощ.
52. Защото Моята Същност притежава абсолютно пълна способност да намира за вас най-доброто, в зависимост от всякакви специфични обстоятелства, в които може да попаднете на пътя на своята жизнена дейност.
53. Ако накратко изразим характерните особености на вашето вечно обучение, то може да кажем, че Отеца ваш Велик, Бога Жив и Единствен, винаги ви учи показвайки,
54. А Мен Той създаде, да мога да ви уча разказвайки.
55. При това Неговите поучения са непрестанни и вечни, а моите могат да бъдат само от време на време.
56. Формата на общуване, присъща на вас, по принцип не е присъща на Бога Велик, защото за Него е крайно грубо и примитивно проявление с недопустими за Него ограничения.
57. Законът за индивидуалното общуване е характерен само за Света на материята, но до ограничението поставено от Твореца на Битието на подвижния разум.
58. На самия Творец на Света на материята този закон също не е присъщ, заради своята грубост и ограниченост.
59. Затова и представителите на Разума на Вселената, започвайки да постигат заобикалящата реалност, имат възможност самостоятелно да се учат само при непосредствено съприкосновение с всичко ставащо, но не и чрез наставления от Единния, чрез известни фрази и образи.
60. И едва когато се появили по-развити и по-малко развити цивилизации, тогава се появили и първите поучения от страна на по-развитите на основата на проявяващи се особености на общуване, ставащи единна характерност на целия разумен Свят.
61. Именно под такъв род разнообразни наставления вие и попадате в течение на цялата история на своето съществуване и особено изобилно в сегашните дни.
62. При това като неразумни деца наивно вярвате, че общувате със своя Бог, когато това не само е прекалено грубо и неприсъщо на Твореца на Битието на материята, но по отношение на Отеца ваш Небесен това е несъизмеримо още по-грубо проявление.
63. И ако за който и да е представител на подвижния разум в цялата Хармония на Мирозданието е предвидено от Единния всичко за самостоятелно развитие, то вие попадайки в Света на тази Хармония нямате такива възможности, защото в Мирозданието не е предвидено нищо, от което самостоятелно бихте могли да извлечете необходимите понятия за доброто в развитието на вашите души.
64. Великия ваш Бог никога не участва във формирането на едни или други проявления на законите на материята.
65. Затова въвеждайки ви в Свят, чужд на Неговите закони, вашия Отец взел върху Себе си Задача с изключителна сложност.
66. Защото за Него оставало за ваше благо бдително и постоянно да обиграва естествено възникващите в ежедневната ви жизнена дейност всевъзможни условия на материалните проявления,
67. Зависещи от свободно прилаганите ваши усилия.
68. По такъв начин, изхождайки изначално от това, което вече е възникнало по Негова Воля, Отец въвежда всеки от вас без изключение именно в тези условия, които са най-благоприятни по истината за всеки от вас,
69. При това позволявайки ви да видите и да се докоснете до това, от което има възможност да извлечете необходимото за ваше благо в този период от време.
70. А когато във вас неизбежно се натрупат неверни понятия до определена критична черта и възникне опасност за по-нататъшното ви развитие, това ще означава, че вашите възможности самостоятелно да вземете необходимото от съприкосновението с произтичащата реалност са изчерпани.
71. И тогова възниква предвидената от Бога Велик необходимост от Моето временно появяване сред вас,
72. За да мога, разтребвайки затрупаните ваши премъдри глави и изправяйки всички натрупани от вас опасно-лъжливи разбирания за правилно живеене и развитие, да установя необходимата серия от закони, които като стълбове за ориентир, ще ви покажат зримо праволинейния път на истинското развитие за поредния период от време.
73. Само в зависимост от определени немаловажни закономерности, Моето пребиваване сред вас трябва да бъде временно и само от време на време.
74. Отец никога не се докосва до това, което се създава в съзнанието ви, и всичките детайли на външните усилия на тялото ви, но винаги гледа на ставащото с вас чрез вашия духовен и чувствен свят.
75. Защото преди всичко в духовния вътрешен свят се извършват вашите първи и важни крачки, а след това се проявяват външно чрез плътта ви.
76. Но когато се стига до усилия чрез плътта, съзнанието ви има възможност да повлияе на външните проявления, ако счете за необходимо да скрие вътрешните ви подбуди.
77. Само че това усилие обезателно правдиво ще се отзове в чувствените особености на вашите души, на които съзнанието не е способно да влияе, често докато още следва практиката на хитрости и измама.
78. Затова, независимо доколко точно ще бъдат изразени външно вашите вътрешни истински усилия, Отеца ваш Небесен винаги знае истината за вас и вие никога няма да скриете от него това, което наистина става с вас.
79. Формирането на вашия вътрешен свят и развитието на душата ви се намират в пряка зависимост от необходимостта да направите едни или други външни усилия.
80. А външните усилия много силно зависят от природните инстинктивно-чувствени проявления, които не знае Великия Отец.
81. Понеже да знаеш определени чувствени проявления е възможно само в един случай, когато изпитваш същите чувствени проявления.
82. На Великия Бог не са присъщи тези природни усещания, и Той никога не изпитва онова, което именно им съответства - недоволство и ревност, гняв и радост, и прочие всевъзможни преживявания, добре известни вам.
83. Затова вие проявявате голямо невежество, когато се опитвате да видите в делата на Отец вашето, което е присъщо само на ограничеността.
84. Безкрайният огън на Благодатта, полъхващ в Същността на Отеца ваш Небесен, Бога Жив и Единствен, винаги излъчва равномерни потоци Благодат, наричана Свети Дух.
85. Тези равномерни потоци на Светия Дух еднакво идват към всички вас, независимо с какво се занимавате.
86. Където само в зависимост от същността на вашите занятия се намира самата възможност да се възползвате от тази Благодат.
87. Но Отеца ваш Небесен, колкото и странно да ви се струва все още да чуете, винаги еднакво ви обича,
88. И този, когото побеждава неправедната ръка, и онзи, който владее тази ръка.
89. Нито за Миг няма да се появи разлика в тази Любов, насочена от Отец към всички Негови деца.
90. Сътворявайки Моята Същност и създавайки условия, при които е възможно Моето въплъщение в плът, подобна на вашата, Отец по този начин Ми е предоставил възможност най-пълно да оценя всички закономерни особености, свързани с вашите вероятни усилия,
91. Което се явява като най-благоприятни условия, при които е възможно формирането на законите, призвани явно да определят посоката на истинските усилия за развитието на вашите души.
92. Предоставяйки Ми такива възможности, Великият Бог Ми даде цялата власт самостоятелно да оценя всички изразявани ваши усилия и самостоятелно да сътворя всичко, което счета за необходимо за ваше благо.
93. Отеца Небесен ме създаде като творец на Законите за Пътя на развитие на човешкия род.
94. Затова и казвах в древността на учениците: «Аз съм Пътя, Истината и Живота. И никой няма да дойде при Отец, освен чрез Мен ».
95. И сега Истината ви казвам: докато не приемете и не познаете моите закони, никога няма да вкусите истинската ценност на крачките на Възхода, и няма да се научите да творите угодното на Отца.
96. Защото вашите дела, които не са съзвучни с Духа на Истинската Моя Същност, никога няма да ви позволят да вървите по Пътя на Възхода.
97. И неизбежно участта ви ще стане насочена само в посока на падението.
98. Но много от вас, знаейки за древните Ми слова, запечатани в книгата на Новия Завет, не Ми повярваха и с детска наивност се отдават във властта на нови и разнообразни учения, нямащи отношение към Бога Велик.
99. За ваше голямо благо би била възможността окончателно да си изясните, че към каквото и да се прилепите в своя суетен живот с гръмки названия за Вечността, ако то не е дадено от Моята ръка - в най-добрия за вас случай то може само значително да забави падението ви,
100. Значително ще задържа, но няма да има сили да ви удържи от падение.
101. Защото такива строги, но естествено възникващи, са условията във вашето битие.
102. Надарявайки Моята Същност с огъня на определена Сила, Небесният Отец е създал в Мен условия, призвани да Ми позволят при всякакви обстоятелства и на всеки етап от вашето развитие, винаги изключително безпогрешно да оценя всичко ставащо в жизнената ви дейност, относно законите на душата.
103. Но този огън в Моята Същност с немалка творяща Сила няма да Ми позволи да се задържа в каквото и да е тяло, ако неговата полъхваща Сила изкуствено не го задържа, обгръщайки го с тайнство, предвидено от Отца.
104. Когато душата Ми се намира извън законите на материята, то цялата Сила на Моя Дух се намира в уравновесено, успокоено състояние, и тогава, както гладката повърхност на океана, неразтревожена от нищо, е способна лесно да отразява небосклона и Слънцето, така и в Моята Същност се отразява Моя Отец.
105. В такова състояние Аз също съм способен да ви възприемам само с любов, без преживявания, независимо на какво поприще сте посветили себе си и пред кой олтар сте преклонили глава.
106. Както и Лицето на Отца никога няма да докосне даже мъничка сянка на ревност и недоволство, независимо от това, пред какво сте се преклонили.
107. Защото на каквото и да си играете на тази Земя от своето неразбиране, в каквато и посока да сте тръгнали, Отец винаги ще обиграва всичките ви глупости и вие в крайна сметка неизбежно ще дойдете при Неговата Истина.
108. И така извън тялото никакви природни чувствени особености не са Ми присъщи, и те не се запечатват в Мен както във вашата душа, защото Аз не изпитвам никакви вълнения.
109. Но по време на въплътяването, неизбежно и естествено за Мен, на чувствено равнище у Мене биха се създали условия, когато лесно бих могъл да се хвърля в неистовите пламъци на преживяването, способно в кратко време да погуби Моето природно тяло.
110. Тъй като силата на емоционалните преживявания, свързана с определени обстоятелства, възникващи неизбежно при всяко Мое ново въплъщение, много бързо е способна многократно да превиши всички допустими безопасни норми.
111. И за да не се случи това, а особено отчитайки дивите обстоятелства на настоящото време, се изисква задължително прилагане на някакви тайнства, които своеобразно обгръщат Моя Дух.
112. С помощта на което Великия Мой Бог може да контролира огъня, полъхващ в Същността Ми.
113. Докато съм вън от законите на материята Аз не възприемам вашите грешки, и тогава Моят Дух пребивава в безметежност.
114. Но когато съм в плът, то неизбежно започвам да виждам тези грешки.
115. И ако Същността Ми е пробудена тя мигновено започва да реагира на тях, разгаряйки жаждата да изправи всичко.
116. И колкото по-силно Моя Отец допуска да се открия, толкова по-ярко и по-силно ще възприемам вашите грешки и недостатъци.
117. В пробудено състояние винаги ще Ме очакват определен род преживявания за вас.
118. Защото ще идвам при вас, не за да се зарадвам, виждайки вашите достижения, но за да обърна внимание на вашите поредни затруднения.
119. И на какъвто и етап от развитието ви да се появя сред вас, Аз винаги ще виждам какво за пореден път трябва да ви науча и какви поредни лудории ваши предстои да поправям.
120. Но за да мога най-пълно да се приближа към вашите характерни жизнени прояви и да мога да натрупам най-пълно разбиране, свързано с това, Небесния Отец напълно закрива Моята Същност до времето на пробуждането,
121. Продължавайки да ме води през определени особени чувствени проявления.
122. По времето на такъв период Аз възприемам вашите грешки само като изследовател, разглеждайки и анализирайки вашите характерни крачки.
123. При това, по възможност поставяйки допустими психологически задачи, играейки временно в едни или други ваши жизнени проявления,
124. Което чрез природните чувствени особености Ми помага още по-дълбоко да узная присъщото ви.
125. И ако в своя живот вие преминавате процес на най-голямо възприемане на заобикалящата ви реалност в пределите на четиринадесет години, след което жадувате да се измъкнете на свобода и да пристъпите към самостоятелно сътворяване, то в Мен такова тайнство на най-голямо притегляне към възприемане е до времето на пробуждането.
126. Но веднъж по Волята на Бога Велик, както и било от Него предопределено в днешната епоха, пробуждането на Моята Същност стана във времето, набелязано от Небесния Отец.
127. И от този Миг Аз истински пълноценно видях произтичащата около Мен реалност.
129. Огънят на жаждата за Осъществяване, грижливо задържан до сега от Отеца, се изтръгна навън.
129. За да не стане в тази Минута прекален емоционален изблик, Моето пробуждане стана с най-малко освобождаване на Моя Дух, но и при това тайнство внимателно се раздаде като гръм.
130. След което започна кратък период на самоосмисляне, за да пристъпя окончателно и твърдо към предначертаното Осъществяване.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.14 included.