Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
В даденото обръщение Аз накратко показах разликата между законите на материята и законите на Великия Бог, за което вие не знаехте, безпорядъчно бъркайки и смесвайки разнородното и несъвместимото в течение на цялата си история до днес.
2. Използвайки именно вашата пълна неспособност по достойнство да различавате законите на духа и законите на разума, представителите на извънземния разум могат значително да повлияят на жизнената ви дейност, въвеждайки в съзнанието ви образи и обръщения, както с благи подбуди към вас, така и с враждебни.
3. При това у вас напълно отсъства способността да различавате постъпващата в съзнанието ви информация, дали тя е правдива или лъжовна, за ваше благо или вреда.
4. Но наличието във всеки от вас на извънмерно наситена егоистична среда, създава почти пълна гаранция за успешна работа с вашето съзнание.
5. Най-благоприятни условия за отваряне на информационен канал в съзнанието е вашата собствена инициатива, въз основа на действащите закономерности на любопитството.
6. А за да се направят тези условия най-благоприятни, в живота за любопитните романтици били въведени чрез тези, които вече успешно приемат определен род информация всевъзможни препоръки за облекчаване взаимните усилия по установяване на канал за двустранно общуване.
7. В древността, във Времената на първото Осъществяване, нямах възможност подробно да осветя закономерностите, свързани с пророчествата, за да ви предупредя отрано за опасността.
8. Защото разкривайки характерните особености, проявяващи се в такъв род общения на нивото на Мисълта с някакъв страничен източник, щеше неизбежно да Ми се наложи да развенчая всички пророци, съществували някога и особено почитани от еврейския народ.
9. Което щеше да бъде непосилно за възприемане по онова време от учениците, искрено вярващи в истинността на Мойсеевите закони и пророците след него.
10. Единственото, което тогава можеше да се каже с тази цел беше, че законите и пророците са дадени до дните на Йоан Кръстител, а по-нататък само със самоотвержени усилия може да се влезе в Царството Небесно.
11. Но поради незначителността на поясненията, които само можех предпазливо да оставя на учениците и по-нататъшните последователи на възникналото учение на Новия Завет, това се оказа явно недостатъчно,
12. Което вече скоро след приключване на Осъществяването, в средата на вярващите е позволило да бъдат въведени всевъзможни “дрънкулки” от страна на извънземния разум, а също така и чрез тези, които се нарекли пророци.
13. Където чрез тези пророци, започнали бързо да се проявяват както лъжливи тълкувания на оставените от Мен прости истини, така и всевъзможна лъжлива информация, призвана в последствие да изиграе в живота на повярвалите в Благата вест, пагубна роля.
14. А в по-късни времена, в средата на вярващите християни, когато понятието “пророк” почнало да си отива в миналото, на негово място успешно се настанили понятията за ясновидство и ясночуване, което по принцип е проявление на една и съща закономерност.
15. И сега вече не било нужно да се говори уж от Лицето на Бога, а пребивавайки в тишина успешно да продължават да създават лъжливи тълкувания на истината.
16. Където съвпаденията на постъпващата информация или образи със станалите впоследствие събития абсолютно не се явяват критерий за определяне на истинската ценност на източника, дал една или друга информация и образи.
17. При това е нужно да се знае, че е безсмислено да се разделя магията на “бяла” и “черна”, защото това по принцип е проявление на единните енергийни природни особености, допуснати да се узнаят от големеещи се палавници магистри с елементарно примитивна същност;
18. Също така няма нужда да се разделя и понятието “пророк” на така да се каже, истинно и лъжливо проявление.
19. Защото това също е единна закономерност на проявление на определени особености на материята, нямащи никакво отношение към Небесният Отец.
20. Но в който и да е случай това са прояви на характерни закономерности, присъщи на разума, с които всички представители на Разума във Вселената са в право безпределно да се ползват,
21. Овладявайки това според развитието си.
22. Вие се намирате в начален стадий на такова овладяване.
23. И докато не познаете достойно това, което искам да ви дам сега, усилията ви в това само за погибел ваша ще бъдат.
24. Ярки потвърждения за него в изобилие ще срещнете в житието свое в дните на събитията днешни.
25. За най-успешно въздействие върху вашето съзнание в тази посока, сега постоянно се избират тези от вас, които имат най-благоприятни качества за това.
26. След което в кратък срок се анализира равнището на вашето мислене, предразположеност, слабости, привързаност и вече след това ви се дава тази информация и ред образи, в които вие непременно ще повярвате.
27. Защото тя преди всичко ще съвпада с вашите вътрешни пожелания, на които вие можете даже и да не придавате осъзнато изражение.
28. А тъй като извънземният свят, намесващ се във вашето съзнание, има много по-големи от вас способности да определя най-голямата вероятност на събитията в най-близкото ви бъдеще, то от време на време за по-голяма убедителност ви се дава незначителна информация, чието съвпадение с последващите събития твърде силно умножава доверието ви към цялата останала голяма неправда, постъпваща по нататък в съзнанието ви.
29. При това на всички склонни и вече стремящи се към духовно развитие, леко поглаждайки вашия егоизъм и детска наивност, обезателно ще кажат, че сега общувате с някоя йерархия уж на светлите сили или като че ли със самия Велик Бог.
30. В този случай всеки източник е свободен да нарича себе си така, както счете за благоприятно със задължително отчитане на особеностите на този от вас, в съзнанието на когото се открива информационният канал.
31. По такъв начин може като гъби да се отглеждат многочислена плеяда всевъзможни целители, магове, магьосници и прорицатели,
32. А също и тези, които са готови да повярват на внезапно дошлата подсказка “свише” за това, че се явяват сякаш представители на друг свят,
33. И разбира се различен род големи и малки посветени учители, пророци и месии.
34. Където в съзнанието на всеки от тях предварително ще бъдат насадени определен род “детски залъгалки”, бързо убеждаващи ги за необходимостта да изпълняват “спасителна” мисия.
35. При това всеки от възприелите необходимостта да извърши тази или друга мисия с голяма искреност, посвещава себе си на определено служене.
36. След което се продължава опеката над всеки новопоявил се активен посредник, чрез когото трябва да се въвеждат в живота ви както фалшива идеология, грубо изопачаваща дейността на съзнанието ви в опасно за вас направление, така и да се създават необходими условия за по-дълбоко и скрито от вас въздействие върху вашето съзнание и психика.
37. Ако имате възможността видимата идеология предварително да осмислите и оцените, а значи и отхвърлите, то да оцените енергийните проявления засега ще ви бъде много сложно.
38. Лъжливата идеология се въвежда с разчет на търсещите, Мислещите хора, които към времето сегашно трябваше да станат огромно множество и особено на Руската земя.
39. Когато човек има някаква твърда убеденост в истинността на избраното като жизнено важно, ще му бъде крайно сложно да осмисля правилно нещо ново, несъвпадащо с вече избраното, чрез явно изразено предубедено отношение, неизбежно за вас в този случай.
40. Такава е сложната закономерност именно на човешката психология.
41. И колкото е по-голяма предубедеността, толкова по-безсмислен става опитът да се разсъждава за новото.
42. А тъй като Истината идва не за да повтаря добре известното на всички, а да разкаже нещо следващо и ново, естествено поправяйки невярното разбиране на даденото по-рано, то за по-благоприятното възприемане на Новото са нужни търсещи и свободни от действията на една или друга догми, възникнали изключително на основата на лъжливи понятия.
43. С пресмятане на това, че именно на земята на Русия е предопределено да се осъществи Събитието, решаващо съдбата на цялото човечество, именно на тази земя е трябвало да се появят множество търсещи и мислещи по-широко хора.
44. Но това са прекрасни условия не само за възприемане на Истината, а така също и за възприемане на лъжата,
45. Източниците на която не спят и прекрасно знаят отрано за вероятността на възникване на такива обстоятелства.
46. Условията за появяването на Истината и Лъжата във вашия живот са равни, освен в едно: Истината не трябва сега да нарушава вашата свобода на избор и може само да предлага себе си,
47. А лъжата може да използва всички възможни доказателства за това, че тя сякаш се явява Истината.
48. В крайна сметка избора трябва да направите вие сами.
49. Такъв е характерът на съдбоносния изпит, поставен от Великия Бог пред рода човешки.
50. Ако фалшивата идеология е разчетена на всички търсещи истинна мъдрост, то енерго-информационното, скрито от вашето внимание въздействие върху вашето съзнание и психика, е разчетено на масовостта.
51. А началото на подготовката на тази основа е започнало в далечната древност, където чрез това, как са възприемали информацията пророците и жреците, започнали да се въвеждат понятия за примитивните закономерности на някои енергийни проявления на материята.
52. Което във вашия живот е намерило отражение като понятията магия, магьосничество и всевъзможен род целителства.
53. При това, постоянната опека на всеки посредник с такова ярко, привличащо вниманието име като маг или магьосник, се осъществява по такъв начин, че при всяко негово усилие произтичат ефекти, още повече убеждаващи го в правилността на делото му.
54. Праха на древността на такъв род поприще трябва да изиграе сега за вас привлекателна психологическа роля.
55. Използването на атрибути със свещени, от ваша гледна точка, символи и образи, също е призвано да изиграе вспомагателна роля, успокоявайки ви с това, че наличието на такива изображения и споменавания уж гарантира защита от “нечистото”.
56. Разнообразните вспомагателни психологически игри са необходими, за да се появи доверие към такава мистическа личност от страна на всички, търсещи неговата помощ.
57. Колкото е по-голямо доверието у дошлите за такъв род помощ, толкова е по-голяма вероятността и ефекта на успешното влияние върху съзнанието и психиката на дошлите.
58. И ако нуждаещият се след първите сеанси на оказаната му помощ забелязва придвижване в желаната за него страна, то неговото доверие рязко и многократно се увеличава.
59. В процеса на самия сеанс, често с немалки ярки театрални проявления, когато магът, магьосникът или друг целител, използващ енергийните особености, се стремят според нивото на тясно-примитивното си разбиране на произтичащото, да окажат като че ли блага помощ - на енергийната вълна проникваща в съзнанието на доверилия му се пациент, се наслагва особена пагубна информация.
60. Която благодарение на такава енергийна вълна, ще се запечата в дълбочината на съзнанието на наивно доверилия се пациент.
61. При това никой от вас, участниците в такъв сеанс, не ще бъде способен даже да заподозре пагубното вмешателство.
62. В настоящия момент когато Съдбоносното Събитие започва да се разгръща за Спасение ваше, от враждебни на вас източници се правят усилия за масовото появяване на магове, магьосници и всевъзможен вид специалисти да помагат с енергийни методи.
63. За да може на основата на почти пълното отсъствие у всички ви на правилно разбиране на своето истинско битие и развитие, да създадат обширни необходими условия за масовото енерго-информационно въздействие върху вашето съзнание.
64. Където всеки подложен на въздействие се включва в определена единна енергийна система с програма в своето съзнание за ускорено самоунищожение.
65. Като благоприятни спомагателни условия за разпространение на подобни прояви във вашето общество се явява неудържимият ви постоянен стремеж към удовлетворение на тясно примитивните егоистични желания.
66. Там влиза и вашето желание безболезнено и по-бързо да се излекувате от някакъв като че пречещ ви да живеете в доволство недъг,
67. Но при това не мислейки да промените в корен своето отношение към реалността и не променяйки предишния характер на своята жизнена дейност;
68. В което и се заключава възможността за истинско изцеление.
69. Началото у всички звани и незвани посредници, появяващи се все повече в сегашните времена на решаващият Час, е едно и също и протича по един и същ принцип
70. И с една цел: да се създаде колкото може по-раздробено общество с възможно най-сложни идеологически условия за възприемане на Истината, някога обещала да дойде още веднъж,
71. Пораждайки колкото може повече всевъзможни духовни течения и школи, където всеки повярвал в лъжливото учение, почти напълно загубва способността да разглежда в нещо друго, несъвпадащо с вече избрания интерес, вероятното наличие на същинската Истина.
72. А за успокоение на възможните съмнения в правилността на избрания истински път, било въведено лъжливото понятие, че пътищата, водещи към Отеца Небесен са много.
73. И по какъвто и път човек да върви, той все едно ще дойде при Отеца Велик.
74. По такъв начин бе грубо прикрито Моето Слово за Единния Път на развитие.
75. На това трябвало преди всичко да се поддадат тези, които волно или не, са могли да се докоснат до Евангелието, без да изберат истините запечатани в него като първостепенни.
76. А такива търсещи прекрасни хора се оказаха немалко във времената днешни.
77. На гледащите повърхностно е трудно да узнаят за първоосновите, скрити в дълбочините.
78. Защото на повърхността винаги разнообразието е голямо, но в дълбините на една същност, което се проявява с външно разнообразие, като правило лежи единна закономерност.
79. Не може грубо и безредно да се бъркат законите на развитието и закономерностите на проявяването.
80. Ако вие виждате безкрайното разнообразие на повърхността на Земята-Майка, то това не означава, че всичко това се развива по закони различни.
81. Именно самият закон на развитието произтича в същността си у всички по единен принцип и само външно се проявява във велико разнообразие.
82. И колкото да са разнообразни и неповторими цветята на горската поляна или в градинката под прозореца на вашата къща, всички тези цветя всмукват влага с корените си по един закон, простират нагоре стеблата си и се хранят със светлина и въздух през листата все по този един единствен закон.
83. Но пък във външните признаци на стеблото, листата, венчелистчетата на цветните пъпки точно повторение няма да срещнете вовеки.
84. Затова във всеки от вас има закони на красота вътрешна и закономерности на красотата външна.
85. Това и в жизнената ви дейност се проявява чрез понятията духовност и култура, които не са едно и също, но са призвани да се съчетаят достойно.
86. И ако с външно проявеното творчество, вие сте свободни да се проявявате в разнообразие безпределно, то вътрешния Закон за развитието на душата ви е един и си остава вечно един.
87. А значи дотогава, докато преди всичко не го познаете достойно, външното ви цъфтене винаги ще си остава неизменно уродливо.
88. Единственото, което в този случай остава като истина вярна, е наличието на множественост на пътищата в движението към Закона на истинското развитие.
89. Но само постигайки този Закон, е възможно да се направи реална крачка във Възкачването.
90. Всичко останало в най-добрия случай само значително може да забави падането ви.
91. Както и по-рано вие ще продължавате само да падате.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.16 included.