Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Без да се впускам в това обръщение в подробности многочислени, защото това е следваща стъпка, ще се докосна накратко до ред основни, коренни особености, давайки ви насоченост.
2. Всичко останало най-вече ще определи изборът ви, който по Закона е свободен вечно.
3. Жизнената дейност на материалните организми както от растителния и животинския светове, така и на вашето материално тяло, е основана върху триединството на инстинктите: за самосъхранение, самозадоволяване и продължаване на рода.
4. За да се държат тези страни под определен жизнено важен контрол, живите организми обезателно имат съзнание.
5. При това в зависимост от необходимостта, съзнанието може да бъде с различна степен на сложност.
6. При представителите на растителния свят съзнанието се проявява на ниво много просто и примитивно.
7. В зависимост от това, че на растенията не им е необходимо редовно да се преместват в търсене на благоприятни условия за удовлетворяване на инстинктите, тяхното съзнание не се концентрира в някаква точка, помествайки се в определено място на материалното тяло.
8. Съзнанието на растенията съществува в качеството на енергийно поле, обкръжаващо този или онзи организъм и действа във взаимовръзка с определена информация от клетките на корените, стъблото, листата и така нататък, а също с идентичните полета на съседните растения.
9. При представителите на животинския свят жизнената дейност протича в по-сложни условия.
10. Защото за удовлетворяване на техните инстинкти не винаги съществуват редом с тях благоприятните условия.
11. И тогава са необходими всевъзможни премествания в търсене на такива условия, с по-дълбоко осмисляне на постъпващата информация от природните чувствени особености.
12. За най-хармонично осмисляне на постъпващата информация от такъв род, съзнанието е било по особен начин концентрирано в главата на животното.
13. Вашето природно тяло не се отличава от организма на животното по коренната си същност, но за разлика от животното е започнало да притежава много по-сложно многообразие от възможности; а това, което се пази в главата, се явява наистина като чудесни дарове,
14. От които правилно да се научите да се ползвате е станало за вас най-трудната задача.
15. Но за да се получи яснота по-голяма е необходимо да се разгледа още малко сходството на особеностите на вашето материално тяло и тялото на животното.
16. Вашето тяло, както и тялото на животното, е обгърнато от своеобразно силово поле, подобно на това с което е обгърнато растението, само че по същността си тези полета имат разлика.
17. Защото при растенията – това е полево съзнание, а при вашите физически тела и телата на животните – това са фини чувствени особености, носещи само информация за вашето характерно качество,
18. С помощта на което вие влизате в съприкосновение с огромното разнообразие от подобни полета на целия физически свят, който ви обкръжава в границите на досегаемост на вашето поле.
19. При това, колкото по-развито е полето, толкова повече са възможностите да се възприема окръжаващата реалност, запечатвайки я със съзнанието и осмисляйки я с разума, който притежавате в дадения момент.
20. Тези полета обгръщат вашата плът с известно разнообразие и именно в посочените енергийни особености следва да се търси тайната на природната интуиция,
21. Която е знание, намиращо се вътре във вас, но несвързано с разума ви.
22. Понеже по-голямата част от тези знания вашето тяло придобива преди младият разум на родената плът да започне да се развива в непосредствено осмисляне на постъпващата информация от грубото съприкосновение на детския организъм с окръжаващата реалност чрез зрението, слуха, Мириса, вкуса и прочие съприкосновения чрез различните части на тялото.
23. От време на време, в течение на живота, често ви се налага с удивление да узнавате, че видимата от вашите очи окръжаваща реалност е много по-богата от това, което ви се е струвало добре известно.
24. И не малко за това богатство знаят именно малките клетчици на вашата плът.
25. Но вие все още не сте се научили да беседвате с тях, иначе те не малко ще ви разкажат за Света велик, създаден от Твореца.
26. Клетчиците на вашата плът знаят всички закони, които я обкръжават, независимо от това фиксира ли тези закони вашето съзнание или не.
27. Затова, веднага след като информационното поле на клетката изпита активното проявление на този или онзи външен закон, вие можете да почувствувате смътно разбиране за нещо познато.
28. Въпреки че формиращото се съзнание още не е фиксирало подобни явления и няма необходимите образи, за да направи каквото и да е умозаключение.
29. Наред с проявите на закономерностите на природната интуиция, вие притежавате, като единствени същества в Мирозданието, още и прояви на своеобразна духовна интуиция.
30. Но това вече са прояви на закономерности от друг род.
31. Енергийните полета, обкръжаващи в не малко количество и разнообразие вашата природна плът и плътта на животните, съдържат в себе си още и такава особеност, която след гибелта на плътта запазва в течение на известен период от време точното и копие,
32. Което в пълна степен може да се нарече двойник, но вече с изгубени възможности за развитие.
33. Тези продължаващи да съществуват полета носят не само цялата информация за всяка клетчица на тялото, но и запазват във вид на енергия съзнанието с цялата натрупана информация за преживения в материалното тяло живот.
34. По-нататък настъпва период на разпадане на силовите контури, който продължава в течение на известно количество дни, след което цялата информация, свързана с бившия организъм, се влива в общата информация, съхранявана от по-могъщата Сила на Майката Земя.
35. Особеностите на законите на материята, които Аз сега споменах, са характерни не само за вашата плът и за телата на животните, но и точно по същия начин са характерни за всеки представител на извънземния свят, независимо от нивото на неговото развитие.
36. Понеже тези закони в същността си са еднообразни в цялата Вселена.
37. Само че представителите на извънземния разум, намиращи се на по-високи степени на развитие в руслото на законите на материята и разума, използвайки определено въздействие върху материалните жизнени обвивки, са способни да продължават жизнената дейност на плътното тяло за много големи интервали от време;
38. Което може да продължава стотици хиляди земни години.
39. Но въпреки това краят на този живот идва, след което само натрупаната информация от този или онзи живял организъм остава в паметта на Планетата, където е завършил живота си.
40. Посочените особености на законите на материята никога не се прераждат в новородено плътно тяло, защото всяка новородена плът, вече естествено, има своя подобна особеност, неразривно свързана с формирането на новия организъм от клетъчно ниво при зачатието.
41. Възможност за прераждане може да има само нещо, което притежава собствена индивидуалност, несвързана по коренен начин с формиращото се материално тяло, и което обезателно не притежава каквито и да е съществуващи в Мирозданието форми на съзнание;
42. Тъй като съчетаването на две различни форми на съзнание в един организъм никога не е хармонично, понеже неизбежно води до потискане на едното съзнание от другото.
43. А в Мирозданието на Битието на материята никога не се раждат организми, непритежаващи някаква форма на съзнание.
44. За хармонията на Света на материята закономерностите на прераждането нямат абсолютно никаква необходимост и затова изначално те не са предвидени от Твореца на материалното Битие в никакви естествени прояви на законите на материята.
45. Наред със споменатите закони, във Вселената съществуват две качествено различни съзнания: планетарно Съзнание и съзнание на тези, които се раждат и разцъфтяват на Планетата.
46. В същото време между раждащите се на Планетата има или една от формите на проявление на разума, или две: обикновената форма на развитие и подвижната.
47. Вашето материално тяло и всички подобни на вас същества от извънземните светове притежават подвижен разум, а към другата форма на развитие на разума се отнасят всички представители на животинския свят.
48. Подвижният разум е характерен с дейност, далеч не свързана с жизнената дейност на материалното тяло, на което той принадлежи.
49. Неговите възможности могат да не бъдат сковани от тясната насоченост за намиране на най-рационалните пътища за удовлетворяване на инстинктите.
50. Подвижният разум възприема и се стреми да познае окръжаващата реалност не само във връзка с жизнената дейност на материалното тяло на неговия носител, но и извън всякаква връзка с него,
51. При това често устремявайки се да познава практически ненужното за живота на плътта, преодолявайки действието на закона за самосъхранение във вид на сигнали за вероятна опасност.
52. Животните правят подобна стъпка, преодолявайки сигнала за опасност, само имайки крайна нужда от удовлетворяване на този или онзи инстинкт.
53. Живите организми от Света на Вселената са изградени от две своеобразни основи: чувствени особености и особености на Мисленето.
54. Чувствените особености на света на животните – както грубите, които се отнасят към непосредствения контакт на плътта с плътните обекти от околния свят, така и фините, встъпващи в съприкосновение с енергийните прояви на същото обкръжение, са предназначени за познание на окръжаващата реалност с цел определяне в нея на това, което е призвано да удовлетвори зова на инстинкта.
55. мисленето в този случай помага или най-точно да се приближават към търсеното, или най-правилно да се отдалечават от нежелателното.
56. Чувствените особености на представителите на подвижния разум са много по-богати и разнообразни, което позволява да се възприема окръжаващата реалност най-широко.
57. А разумните особености имат огромни възможности при оценка на окръжаващата реалност, което позволява най-точно да се познават всички закони на материалния свят.
58. По-нататък е необходимо да се обърне внимание на проявяването на някои характерни особености, присъщи на всички представители на подвижния разум на Вселената, независимо от проявяването на особеностите, които някога неочаквано за всички, са се проявили в Мирозданието чрез вас.
59. И са станали характерни прояви, присъщи само на вас.
60. Нито една от чувствените особености за възприемане на окръжаващата реалност при представителите на извънземния подвижен разум никога не се използва в качеството на известното ви любуване.
61. Всички тези особености с изкуствено усилие са подчинени само в помощ на закона за развитие на Разума.
62. В началния етап от формирането както на младия организъм на отделната индивидуалност, така и на младата цивилизация като цяло, когато младият разум още само започва да се запознава с окръжаващата реалност, в организма на представителя на подвижния разум преобладава гласът на инстинктите, подобно на това както става при животните.
63. Само че за разлика от животните са налице възможности много по-удобно и рационално да се подходи към необходимото удовлетворяване.
64. С течение на времето, под действие на изначално предвидени закономерности, вниманието започва естествено да се измества в посока на плодовете от дейността на разума.
65. След което настъпва окончателното осъзнаване на главната цел на съществуването, като дейност именно по пътя на развитие на разума.
66. Където от определена степен на развитието и до края на жизнената дейност на материалната основа, на удовлетворяването на инстинктите ще се отделя строго отмерено, Минимално внимание.
67. То ще се проявява като работно усилие при крайна, жизнено важна необходимост.
68. При това всички емоционални прояви също ще бъдат изкуствено сведени до крайно слаби колебания.
69. Защото по закона за развитие на Разума наличието на ярки емоционални особености винаги ще създава привързаности и неприязън, което ще възпрепятства рационалната жизнена дейност и няма да позволи да се проявяват устойчивите закономерности на праволинейното развитие,
70. А също неизбежно ще създаде крайно опасни условия за съществуването на тези, които ще притежават много големи технически и енергийни възможности.
71. Всички останали чувствени особености ще се развиват,
72. И с тяхна помощ разумът ще може да прониква много по-дълбоко в законите на Битието на материята, като ги опознава.
73. Постоянният стремеж да познаваш е следствие на основния двигател в развитието на разума: любопитството.
74. То безкрайно тласка разума към логическо осмисляне на всичко неизвестно, което се среща по пътя, който следва организмът.
75. Граници на такова познание в “дълбочина” могат да бъдат само границите, установени от Твореца на материалното Битие, а на познанието в “ширина” – само границите на самото Мироздание.
76. Такова познание не протича само заради познанието, защото в зависимост от някои елементарни закони, понякога на пътя на познанието обезателно се появява осъзната необходимост от намеса на енергийно-техническо ниво в процеса на тези или онези разгръщащи се събития, както за благото на своята цивилизация, така и за благото на друга.
77. Където критерият за благо се определя от възможностите на разума в дадения период от време и съществуващите общоприети закони, които вече са създадени.
78. Характерна особеност в жизнената дейност на подобни цивилизации, достигнали нормалното ниво на развитие, е способността при всяко необходимо количество от избрани представители на която и да е цивилизация, винаги бързо да се определя едно най-рационално решение по жизнено важен въпрос,
79. След което всички, без изключение, представители на тази цивилизация, безпрекословно ще направят стъпка в съответствие с намереното решение.
80. Но не защото всички останали представители на такова общество са строго обучени в безпрекословно подчинение на намереното решение от която и да е малка елитна група,
81. Тъй като всеки представител на всички тези цивилизации притежава пълна свобода на избора и никой от тях не смее да наруши този Закон на Вселената.
82. За решаването на тези или онези възникващи въпроси в дадения момент в състава на Съвета се определят най-способните да вземат необходимите решения и то пак за дадения момент от време.
83. При което най-голямата способност се определя действително според най-доброто качество на способностите, а не по онези примитивни действия, които са свързани с качеството на проведената предизборна кампания.
84. Към сформирания Съвет всички останали представители на цивилизацията се отнасят с напълно осъзнато разбиране, че Съветът е способен да намери действително най-разумното решение.
85. И никой няма да направи стъпка по друг начин просто поради осъзнаването, че ще бъде по-лошо.
86. По такъв начин развитието на цивилизацията винаги върви праволинейно, а не колебателно- от една страна на друга страна, когато всяка малка самостоятелна група от една цивилизация прави самостоятелна стъпка по свое усмотрение.
87. С това кратко осветляване на някои закономерности в развитието на представителите на Разума на Света на материята, където пребивават днес огромно множество разнообразни цивилизации на различни нива на развитие, Аз показах естественият път на разцвет, по който неизбежно на Майката Земя е трябвало да тръгне младата цивилизация, ако по Волята на Отеца Небесен, Бога Жив и Единствен, вие не сте получили тези тела и не сте се съединили в чудесно тайнство, проявявайки се като род човешки.
88. Известният ви образ на дървото, растящо на Земята, много добре може да послужи за образно предаване на много закони.
89. По същия начин и закона за развитие на Разума в материалната Вселена може да се изобрази чрез образа на дърво, което има корен, ствол, първи дебели клони, разклоняващи се от ствола и по-нататък, колкото по-тънки стават, толкова повече увеличаващи се по количество.
90. И всичко това в края на краищата е обсипано с безчислено множество неповторими в разнообразието си листа.
91. И с каквото и причудливо разнообразие да се открояват листата и клонките на разумния Свят на материята, те всички са изградени върху единния закон на корена, от който се издига единен могъщ ствол.
92. Знаейки естествената ви засега склонност да търсите основата в короната на дървото, сред листата шумни, които безспирно се движат от своенравното дихание на потоците, Аз накратко засегнах ствола и корените на това, което е необходимо да узнаете .
93. И за да продължа също така кратко да се докосвам със Светлината на Истината до корените и ствола, но вече и на житието ваше, е необходимо да се засегне още една страна от житието на представителите на подвижния разум на Вселената.
94. Защото получавайки материално тяло, вие сте станали в определена степен младши братя по Разум на тези многочислени и разнообразни цивилизации, запълващи Вселената, които са многократно по-възрастни от вас и по отношение на разума - многократно по-развити.
95. Особеността на този закон на развитие неизбежно е наложила отпечатъка си върху вашия своеобразен път на развитие, който по своя собствен закон има коренна разлика.
96. А следователно правилното изясняване на всички закономерности, станали неотменима част от вашия разцвет, е жизнено важна необходимост.
97. Страната, която е необходимо да се освети Мимоходом, се отнася до осъзнатото разбиране от разумния свят на Истината за Твореца на материалното Битие;
98. Именно осъзнато разбиране, а не чрез вяра или пък чрез доверие,
99. Защото тези закономерности не са присъщи на закона за развитие на Разума.
100. Законът за развитие на Разума се основава преди всичко върху фиксирането на практически проявяващите се в един или друг вид явления от окръжаващата реалност, а след това върху логическото осмисляне на същността на тези явления и законите за взаимовръзката им с явленията, зафиксирани и осмислени по-рано;
101. След което тази информация се премества в хранилището на паметта, продължавайки натрупването на знания.
102. Информацията, изискваща доразглеждане очаква часа, когато новопроявилата се поредна особеност на реалността ще може да добави нещо недостигащо за по-широко и дълбоко осмисляне на съхраняваната информация, с течение на времето все повече превръщаща се в точно знание.
103. Младият разум на роденото материално тяло започва жизнената си дейност с безпорядъчно фиксиране и натрупване на факти от проявената реалност, които е в състояние да възприема младият организъм.
104. След това се отбелязват закономерностите, свързващи едни явления с други и тяхното взаимно влияние едно върху друго, обхващайки по такъв начин все по-дълбоко и широко законите на материалния Свят.
105. Осмислянето в началото се извършва безсистемно, но с течение на времето тези действия се привеждат в пълно съответствие със законите на логиката: на точно организираното, хладно, рационално Мислене.
106. Споменаването на думата “хладно” подразбира Мисловна дейност на фона на абсолютно неутрално вътрешно чувствено отношение към зафиксираните явления на произтичащата реалност.
107. Обширния и разнообразен свят на Разума на Вселената прекрасно знае за съществуването на Великия Творец на Битието на материята и много за законите, на които той е дал възможност да съществуват.
108. В общуването на различните цивилизации, при споменаването за Твореца често се среща терминът – Единния.
109. Защото наистина Той за тях е единен Творец, от законите на Който изцяло зависи тяхното съществуване.
110. Светът на Разума на Вселената не знае какво е това поклонение на Твореца, но знае твърдо за необходимостта от неотклонно спазване на всички закони, с които се налага да влиза в съприкосновение в течение на цялата си жизнена дейност.
111. При това характерна особеност на Разума е, че веднъж осъзнавайки тази необходимост, никой и никога не ще приложи и най-малкото усилие да наруши тези закони,
112. Което по същество е и критерий за разумност.
113. Законите съществуват не за да се изразява някакво отношение към тях, а само за да се спазват.
114. Единния е сътворил Света на Битието на материята, в същността на който цялото безчислено разнообразие от закони е сплетено в своеобразна Хармония,
115. Където Хармонията е олицетворение на Информацията за Развитието.
116. И ако вземем вашата плът, то много от вас знаят, че тя се състои от голямо множество малки частички.
117. Всички частички, притежаващи информация за развитие, поддържат сила, здраво задържаща ги една с друга в определен, съгласно информацията в тях, порядък.
118. Когато вашия организъм започне да прилага усилия, обратни на движението на разгръщащата се Хармония, то неизбежно започва естествено изтриване на информацията за развитие в малките частички.
119. Това отслабва силата, задържаща частичките една към друга, и те започват да се разпадат.
120. В този период в плътта ви започват да възникват определени нарушения, показващи стремеж на плътното тяло да се разпада на малки съставни частички, тоест прах,
121. Който на свой ред преминава в свободно енергийно състояние, лишено от информация за уплътнение.
122. Такъв род прояви на закона за разпадане, каквито вие все още постоянно претърпявате в плътта си във връзка с погрешните усилия, не са израз на някакъв гняв или пък недоволство на Великия Творец на Битието на материята;
123. За което е възникнало погрешно разбиране в примитивното съзнание на започващия да се развива човек.
124. Защото изразяването на гняв или на някаква друга емоция е изразяване на своето отношение към нещо, което по същността си е абсолютно неприсъщо на Истината за Битието на Единния.
125. В изначално предвидените закони за развитие на материалния Свят, емоционалните прояви са призвани да играят важна роля само в жизнената дейност на животинския свят и през началните етапи на развитие на младата цивилизация на носители на подвижен разум.
126. Представителите на Разума на Вселената никога не прилагат усилия да изградят общуване с Единния подобно на това, което се стреми да изгради човека, засега все още от голямо невежество.
127. Защото Светът на Разума добре осъзнава абсурдността на подобно усилие, зад което естествено се предполага очакване на определени усилия от страна на Твореца на Мирозданието, противоречащи на законите на Хармонията, върху които е основано цялото Битие с усилията на самия Творец.
128. Всичко което Великия Творец на материалното Битие желае да заяви, винаги се облича в някаква форма на закони на материята на Мирозданието, както в плътни тела, така и във вид на енергия.
129. Ако искаш да чуеш Словото на Единния – погледни камъка.
130. Ако жадуваш да чуеш Разказ, то виж планинската верига.
131. А ако поискаш да осъзнаеш смисъла на Казаното – вгледай се в същността на законите, скрити в планинските върхове.
132. И всички закони на целия материален Свят, Единния, в равни условия, продължава без умора да разказва на всички.
133. Пред никого не стои забрана да слуша такъв род Слово от Твореца на Битието на материята.
134. Същността на Единния няма бързо променящи се особености.
135. Неговото равно Дихание излъчва във всички посоки равни потоци жизнена Сила, от която Хармонията е призвана да разцъфтява вечно.
136. Цялото Мироздание на материята, до последната най-малка частичка, трепетно приема в себе си животворящата Сила и благосъстоянието на цялото Битие напълно зависи от състоянието на Твореца на това Битие.
137. Затова, ако Единния би бил способен да се огорчава от неправилните стъпки на някаква шепичка прашец в Мирозданието, то наистина би заплакало цялото Битие.
138. И тогава отговорността за благосъстоянието на Мирозданието би легнала на плещите на тази мъничка шепичка прашец.
139. Не си струва този прашец да възнася себе си до способността да носи отговорност за цялото Битие на Мирозданието.
140. Защото той не само абсолютно не е способен, но даже е и недостоен по какъвто и да било начин да смути Същността на Твореца на Мирозданието.
141. Но вас за пореден път все още ви оправдава незнанието на това, което правите.
142. Незнание, което по ред причини е било невъзможно да се запълни до дните сегашни.
143. Защото в случая с вас всичко, което е благоприятно за разума, далеч не винаги е благоприятно за душата ваша.
144. Много духовни постижения в живота ви, по правило, външно са изглеждали неразумни.
145. А това, което се е явявало плодове на логиката, в голяма степен е водело до загуба на съкровища истинни и без това още неголеми в душата ваша.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.2 included.