Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Но преди тази знаменателна граница, в течение на цялото време на своето съществуване, ви предстояло да се проявите в ярки разнообразни цветове от особена страна на своята жизнена дейност,
2. Качеството на нейните прояви коренно се отличава от качеството на подобни прояви на всички представители на подвижния разум на Вселената.
3. Тази особена страна на вашия живот се харектиризира с всевъзможни опити да се определи Същността на Отеца Небесен и да се встъпи в общение с Него.
4. И тези опити, егоистично разделящи се помежду си, са разцъфтели в голямо външно многообразие.
5. Но това било неизбежно въз основа на особеностите на вашия вътрешен свят и състоянието на несвободен разум.
6. Независимо от многочислеността на всевъзможните разумни цивилизации във Вселената, тяхното отношение към Единния се изразява на една характерна основа, с единно осъзнаване от всички на единния Закон на развитие.
7. А на единствената Земя-Майчица, където във Вселената съществува едно единствено своеобразно човечество, отношението към Бога се проявява в голямо разно-характерно разнообразие от различен характер,
8. Докато Закона за развитие на душата също има един единен за всички деца Божии Път на Възход.
9. Към най-благоприятно разбиране на тази истина е могло да се приближи само единно общество на човечеството.
10. И тъй като човешката цивилизация се състои от огромно множество различни общества, разделени по законите на егоизма, то даже ако разбирането за единния Път бъде възприето от съзнанието на представителите на различните обособени общества, по законите на същия егоизъм всяко такова общество Мигновено ще отнесе тази истина към собственото си, присъщо за нея, характерно говорене за Бога и за пътя за развитие.
11. След което колективната горделивост на такова общество значително ще нарасне.
12. И макар че религиозната страна в живота на младото човечество коренно се отличава от подобно нещо в съществуването на представителите на подвижния разум на Вселената, все пак именно извънземният свят на Разума изиграл значителна роля във формирането на този аспект от живота на човешката цивилизация.
13. При това върху развитието на младото човечество от тази страна повлияло още едно немаловажно събитие,
14. Което се ознаменувало с това, че веднъж във Вселената една голяма и достатъчно развита цивилизация се отделила от общия път на развитие на всички останали събратя по Разум,
15. Продължавайки жизнената си дейност без да нарушава законите на Хармонията, но имайки в много отношения различни цели от останалите.
16. Преданието за даденото разделение в своеобразна форма влязло в писанието на Стария Завет като повествование за падналия ангел, запечатано в определен образен вид, с отчитане нивото на развитието на човешкото общество.
17. Светът на Разума, разделил се на две направления с различно изразени самостоятелни усилия в развитието, никога не се проявява чрез открити противоборства между представителите на тези направления.
18. А когато интересите им се пресичат върху някакъв обект или явление, което все още не принадлежи на никого от тях , то те се стараят без да се блъскат един друг, да приложат разноцелеви усилия, съблюдавайки всички установени закони на Вселената.
19. По такъв начин веднъж интересите на представителите на тези два несъгласни един с друг разумни свята се пресекли върху житието на започващото да се развива младо човечество.
20. И разноцелеви усилия започнали да се прилагат.
21. В законите на Вселената съществува естествено правило, позволяващо на по-развитите цивилизации на подвижния разум да се грижат за по-малко развитите.
22. При това влиянието върху младата развиваща се цивилизация трябва да бъде Минимално и по никакъв начин да не нарушава свободата на избора на намиращия се под опека.
23. Поради това, че душата в основата си има заложена от Родителя си двигателна особеност, постоянно устремяваща я към търсене и определяне на идващото от Отеца Небесен, първият човек изпитвал неосъзнато влечение към намиране в проявения материален свят на това, чрез което най-пълно би могъл да се изрази Някой, от Когото зависели и благото и неудачите на самия човек.
24. Съзнанието на първия човек, забелязвайки какво голямо значение за благото на обществото имат степента на мъдрост и качествата на ръководителя на даденото общество, също забелязвало голямо множество възникващи различни ситуации, носещи и полза, и загуби за неговото общество извън всякаква връзка с качествата на водача на това общество.
25. Не било трудно за примитивното съзнание на първия човек, безмерно боящ се от непонятните могъщи стихийни прояви, в чиито вълни той се чувствал като най-малка песъчинка, да достигне до осъзнаването на това, че зад всички тези прояви на Природата стои Някой безкрайно могъщ и велик, по каприза на Когото произтичат всички тези явления и редуването на всевъзможни събития в живота на самия човек.
26. И тъй като човекът вече успял да отбележи с разума си, че разгневеният събрат лесно може да бъде успокоен с поднесени дарове, ублажаващи неговите егоистични чувствени потребности, то този примитивен стереотип за дълго се отразил върху поведението на човека, опитващ се да формира взаимоотношения с Отеца Небесен.
27. Посредством това естествено разбиране, което било достъпно на младия разум, вие сте започнали да формирате особена страна в своята жизнена дейност, благодарение на която до ден днешен ви предстояло да се опитвате да определите: какво е за благо, а какво- вреда; какво е угодно на Бога, а какво- не е?
28. Някои представители на Разума на Вселената, изследвайки самостоятелно жизнената дейност на започващото да се развива младо човечество обърнали внимание на някои характерни обстоятелства.
29. При анализа на характерните особености на жизнената дейност на човешката цивилизация, проявяващи се в голямо разнообразие, бил направен извода, че Някой води човека.
30. При това Този, Който пряко опекунства младото човечество е невъзможно нито да бъде определен, нито да се установят с Него някакви взаимоотношения, на основата на всички съществуващи възможности на целия Свят на Разума.
31. По-нататък било отбелязано, че Мисленето на човека не е склонно да се основава на законите на логиката, присъща на всички представители на подвижния разум.
32. А ако изводите на основата на Мисловните процеси все пак били достатъчно разумни, то най-непонятно става защо човекът започва да предприема усилия в съвсем друга посока по отношение направения на основата на разума извод.
33. Разумът на Вселената също така осъзнал, че някаква любов в живота на човека играе извънредно значителна роля, а това го няма в проявите на нито един представител на подвижния разум във всички цивилизации на Вселената.
34. Защото това разбиране и гамата от ярки чувствени преживявания, притежавани от човека, абсолютно отсъства в жизнената дейност на Света на Разума.
35. И най-необичайното от всичко, което трябвало да осъзнае извънземния Разум, се оказало наличието у човека на някаква безсмъртна душа, благодарение на което той е способен отново и отново да се въплъщава на Земята, което е невъзможно за никой от представителите на Разума на Вселената.
36. Колкото и дълго да продължава живота на един или друг представител на подвижния разум от Света на материята, в крайна сметка задължително настъпва краят,
37. След което цялата натрупана информация отива в паметта на планетарния Разум, а от живата индивидуалност не остава нищо.
38. Човекът показал, че в Мирозданието съществува необичайна за всички форма на жизнена дейност.
39. Извънземният разумен свят проследил, че след завършването на живота на материалното тяло на човека по общоизвестните закони на материята, от плътта се отделя енергиен двойник, който може да просъществува в течение на определен брой дни; но след изтичането на този период, когато енергийният двойник се е разпаднал, сливайки се със силовите потоци на Планетата, внезапно била открита продължаваща да съществува и след това някаква светеща точка,
40. Която започвала да се движи по присъщите и’ закони.
41. И само благодарение на това, че душата е натрупала определен жизнен опит, който ако се изразим образно е подобен на металически впръсквания в нейната тъкан, тя вече можела да бъде забелязана с възможностите на представителите на подвижния разум, докато в чист вид е невъзможно да бъде видяна с такива възможности.
42. Осъзнавайки предварително тези основни особености от живота на младото човечество, представителите на извънземния разум започнали да се опитват не натрапчиво и внимателно да влияят на това, което в живота на човешкото общество се създавало интуитивно, във вид на примитивни усилия да се установят взаимоотношения с Този, от Когото се страхували и от защитата на Когото се нуждаели,
43. Когото искали да умилостивят и да привлекат на помощ за удовлетворяване на своите егоистични потребности.
44. Въз основа на това, че вътрешната особеност на разума се състои в стремежа да се разглежда и познава Твореца на Света на материята във всяко явление на проявилия се материален свят от околната реалност, а човекът под влияние на душата изпитвал постоянно влечение в търсенето на своя Небесен Отец, жизнената дейност на човешкото общество започнала естествено да се запълва от всевъзможни творения на човешките ръце, чрез които жадувал човекът да изрази своя всемогъщ Покровител.
45. Човекът искрено се надявал, че неговият Велик Истинен Бог може лесно да се прояви във всеки материален обект.
46. Използвайки това равнище на разумното състояние на човека, а също умело използвайки обстоятелствата, когато отделни личности притежавали възможността да възприемат насочените към тях смислови предложения от невидим за тях свят, извънземният разум се опитвал да доведе до съзнанието на младото човечество необходимите подсказвания за законите на материята, които могат да използват за благото на своята жизнена дейност.
47. Но бидейки роб на егоизма, човекът не бързал да сподели тези знания с всички ближни.
48. И тогава подобен род знания постепенно се събирали в ръцете на някаква тясна група хора, запазващи за себе си правото да жънат лаврите на почитта и уважението.
49. Чрез натрупването на такъв род знания и умението правилно да се ползват от тях, лесно можело да се установява власт над голямо количество събратя, непритежаващи такава информация.
50. Подвластният на егоизма разум не можел да не забележи такава закономерност.
51. И на тази основа започнали да се изграждат всички без изключение държащи власт организации, съществуващи и до ден днешен,
52. Независимо от това, покланят ли се на тъмнината, прикриват ли се със светски или духовни названия.
53. Но преди всичко не заради подсказвания от научно-технически характер, което често ставало и чрез Мисловна връзка, и като непосредствени срещи на представителите на извънземния свят и човека, се правели опити да се влияе на жизнената дейност на младото човешко общество,
54. А като осъзната необходимост да се предприемат най-благоприятни усилия, способни доколкото е възможно да удържат дивите действия на представителите на човешките общества, пребиваващи под властта на неистовия разгул на егоизма, насочени в постоянен неразумен стремеж да се лишават един друг от живот заради нищожни цели;
55. Където и постигнатата цел, и предприетите за това усилия, еднакво водят към самоунищожение и самия човек, и цялото общество вкупом.
56. Обществото възникнало и за сега все още съществуващо по законите на егоизма, никога няма в себе си естествени, свободно изразени усилия, към най-качествено единение, но такова общество има постоянно вътрешно влечение към безкрайно разделение и обособяване,
57. Което също в дадения случай представлява голяма опасност за човешката цивилизация.
58. Целостта на всяко общество напълно зависи от законите, по които се запазва целостта на всеки жив организъм в Света на Битието на материята.
59. Където ако някой организъм полага усилия, съответстващи на течението на разгръщащата се Хармония, то заложената от Единния информация за развитието ще се съхранява в клетките на дадения организъм, а законите, свързващи клетките в определен порядък помежду им ще бъдат здрави и непоклатими в границите, отбелязани от Хармонията.
60. В противен случай информацията за развитието в клетките се изтрива, а цялостният организъм постоянно започва да се стреми към саморазрушаване, което се проявява посредством все по-усилващи се по качество заболявания.
61. Подобен род заболявания и саморазрушаване неизбежно ще претърпяват всички, предприемащи усилия противоположни на потока на Хармонията,
62. Независимо от блестящите многословни лозунги за благо, с които неизвестно защо винаги се стремят да прикрият нехайството си устремяващите се да нарекат себе си царе на Природата.
63. А тъй като в зависимост от определени закономерности вие винаги сте склонни да сътворявате усилия, неизбежно водещи ви към саморазрушаване, то извънземният разум предприема естествено решение за оказване на помощ според силите си на младото човешко общество.
64. Но за да може благоприятно да се поправя вашата жизнена дейност били нужни не подсказвания от научно-технически характер, а от философско-идеологичен, за което вече възниквали благоприятни обстоятелства посредством формиращата се религиозно-мистична страна на вашия живот.
65. Разумът на Вселената не знаел и не може да знае замислите на вашия Отец Небесен по отношение на развитието ви.
66. Затова виждайки немалките трудности, заплашващи ви с неизбежна гибел, но без да забелязва каквито и да е явно проявени усилия на вашия Отец за ваше Спасение, извънземният разум решава да предприеме усилия по свое усмотрение, започвайки грижливо да играе на това, в което вие много сте искали да вярвате.
67. И ако вярата ви в каквито и да било обстоятелства или явления е била достатъчно силна, то на вас по малко ви се давали незначителни подсказвания, без да се засяга вашата увереност и без да се променя вашето разбиране в по-съвършено направление.
68. Но щом възникнели най-благоприятни обстоятелства за придобиване на по-съвършени понятия, то от това извънземният разум винаги се възползвал.
69. След което в едно или друго общество възниквали идеи, способни да доведат до революционни преобразувания на съществуващото в по-съвършено.
70. В Света на Разума на Вселената съществува естествена закономерност за полагането на постоянни заинтересовани усилия от всеки, за намиране на по-съвършеното, след което намереното приемат всички с готовност и единодушно.
71. Тази закономерност във вашата жизнена дейност абсолютно не работи.
72. И извънземният разум постоянно се сблъсква с необичайната за него ситуация, характерна с това, че всеки човек, който е повярвал в една или друга според него “истина”, приемал тази “истина” като единствено вярна и най-съвършена,
73. Предполагайки по този начин, че по-истинско от това, в което той вече е повярвал, никога не може да има.
74. Тази характерна особеност на проявяване именно на душата на човека е призвана неразривно да ви задържи в Ръката на Бога, която вие усилено се опитвате да намерите, а вместо нея често намирате увличащото ви, нямащо към Ръката на Бога никакво отношение.
75. И затова във връзка именно с тази характерна за душата особеност, във вашия живот вместо остаряващото да се преобразува в по-съвършено, започнали да възникват само допълнителни нови учения.
76. Именно на този принцип и до ден днешен постоянно възникват в историята на съществуването на човешката цивилизация нови учения и течения както в религиозните, така и във философските направления.
77. С единствената разлика, че във философските направления привързаността към установените догми често се проявява значително по-слабо.
78. Но освен да заражда все повече нови учения, извънземният разум не бил в състояние да направи нещо друго.
79. Още повече било видно, че макар да се получавали много учения, все пак всеки действително желаещ мъдрост има възможност да събира необходимите съкровища като се вгледа не предвзето в различните учения, издирвайки в тях най-съвършените ценности.
80. Разумният подход при оказването на помощ в неизвестно начинание допуска естественото даване на погрешни подсказвания.
81. Това обстоятелство е добре известно на извънземния разум, опекунстващ човешкото общество.
82. И затова, след като за пореден път изпращат някакъв комплекс от поучения, настъпва период на анализ на реално проявяващите се грешки, които е невъзможно предварително да се предположат.
83. След което, ако се създадат необходимите благоприятни условия, което се случва крайно рядко, се изпращат нови понятия с по-съвършени поправки,
84. Което се проявява или посредством ново течение във вече съществуващото учение, или чрез ново учение.
85. Но грешки, свързани с подсказванията относно вашето развитие, неизбежно започнали да се проявяват твърде много.
86. Още повече, че в случая с вас на извънземния разум му се налага да осмисля проявленията на чуждороден за него Закон за развитие.
87. Където често към едно и също явление по тези два разнородни Закона за развитие се изисква да се приложат две противоположни по значение усилия.
88. Такова нещо реално правилно да се осмисли, без открито проявени подсказки от Бога Велик, е практически невъзможно.
89. Но разумът на Света на материята продължавал да действа, опитвайки се по възможност да даде на младото човечество това, което се осъзнавало като най-благоприятно за следващата стъпка с отчитане на обстоятелствата, в които пребивавало едно или друго малко общество.
90. И такова влияние все още върви до ден днешен повсеместно по цялата Земя-Майчица.
91. Ако възможността да се съпроводи подсказката с някакви неизвестни вам прояви на законите на материята, възприети от вас като чудо, въобще не е трудна, то друга трудност значително намалява възможността да се влияе върху жизнената дейност на човешкото общество.
92. Тази трудност се състои в крайно рядкото съвпадение на две необходими условия в един човек.
93. Едното условие е способността избирателно да се възприема идващото обръщение само на съзнателно равнище, което за вас да се установи без усложнения по определени закони е много трудно.
94. А другото условие е качеството на вътрешния свят и съзнанието да са най-благоприятни за достойното изпълнение на крайно трудната за човека Мисия;
95. Което също било необичайно сложно да се срещне сред огромното множество.
96. Още повече, че в пряка зависимост от егоизма и примитивно суеверното състояние на съзнанието, постоянната готовност на ревностните поддръжници на вече съществуващото да устройват преследване на всичко ново и още непонятно, винаги създава допълнителни сериозни усложнения.
97. Но все пак на извънземните разумни опекуни нещичко им се отдавало да направят и в историята на формирането на човешката цивилизация все повече се появявали знаменателни имена между вашите събратя.
98. По такъв начин, поправяйки и това, което се отдало самостоятелно да постигнете при първите крачки в религиозно-мистичното формиране на младото човечество, и като взема пряко участие във възникването на всички нови религиозни учения, освен едно, извънземният разум се опитва да ви учи да не правите това, което води вас и цялата човешка цивилизация към самоунищожение.
99. Но законите на вашето истинно развитие са неведоми за Разума на Вселената. За да ви помогнат, било разкрито само онова, което за извънземния разум било най-ясно от жизнената ви дейност - особености свързани с плътта, определени качества на природно-чувствените особености и съзнанието - неща присъщи и за развитието на представителите на подвижния разум от Света на материята.
100. Това е и законът за справедливостта, който за едни се изразил в заповедта “Око за око”, а за други, в зависимост от различното равнище на разбиране на реалността, се изразил в закономерността на задължителното обратно възмездие, съществуващо в Природата и наречено с думата “карма”;
101. Това са и всевъзможните методи за управление на жизнените енергийни потоци, протичащи по определени канали в плътта, и разнообразните методи за уравновесяване на психо-емоционалните енергии,
102. Което се съдържа в някои познания на тибетците, а също в учението на йогите с различните медитации, облекчаващи достъпа до съзнанието на човека за въздействия от страна на заинтересования от това извънземен източник.
103. И всичко това лъжливо се счита като необходимо за развитието на душата, при все че цялата методика от подобен род именно към душата няма абсолютно никакво отношение;
104. Това ви е и подсказка за съществуващия закон за превъплъщението.
105. Но тъй като самият закон бил неизвестен, то у някои общества възникнали естествени неправилни разбирания за поредицата от безкрайни превъплъщения и за това, че душата на човека като че ли може да се превъплъти в растения, камъни и животни;
106. Това са и достойни усилия, водещи ви към разбирането за съществуването на единния Бог, който ви е създал,
107. Тъй като от време на време в различните общества възниквали примитивни понятия за многобожие.
108. Но отново без да познава истинската Същност на вашия Небесен Отец, извънземният разум ви разкривал много за това във вид на тези образи, които ви били най-близки и познати и които сами сте искали да видите в Същността на своя Бог,
109. Комуто частично се приписвало това, което е характерно само за Твореца на материалното Битие.
110. И тогава за вас възникнали повествованията за Единния Творец, създал Небето и Земята, света на животните, и плътта на човека.
111. За това, че Великия Творец и обича, и наказва; може да пожелае да ви помогне, а може да се отвърне от вас в гнева си; за това, че Той е мъдър и хитър и Сам решава кого да помилва, а кого да наказва.
112. При това, като ви говорели за гнева на Всевишния била преследвана само една цел: чрез вашия вероятен в такъв случай страх от наказанието, извънземният разум жадувал да спре неудържимия ви стремеж към груби действия, противоречащи на Хармонията.
113. Но страх от такъв род може да бъде поддържан само в един случай- когато редовно и незабавно следват сурови наказания за всеки човек, за всяко нарушение на предписания сякаш от Бога закон.
114. И тъй като именно това вие често не забелязвате, то страхът лесно се разсейва в много хора, като ги увлича към все по-смело сътворяване на опасни за живота усилия.
115. Всички тези описания и прочее емоционални качества, приписвани на вашия Небесен Отец, всъщност нямат абсолютно никакво отношение не само към Твореца на материалното Битие, но и към вашия Бог.
116. А вие сте много склонни да ги възприемете с готовност и виждайки тяхната важност за вас, извънземният разум ви разкривал всичко това в изобилие, инсценирайки различни ситуации, в които имало обръщения идващи сякаш от Бога.
117. И тогава какъвто и да е пророк, приел на равнището на съзнанието определено знаменателно за себе си явление, започвал да възприема идващото към него като че ли е изпратено от Бога обръщение,
118. След което то се записвало и донасяло на тези, за които било предназначено. При това от време на време се съпровождало от някои външни, видими за всички знамения.
119. Разумът на Вселената, притежаващ възможности да разчете най-вероятното близко бъдеще в жизнената дейност на едни или други общества или индивидуалната съдба на представителите на тези общества, лесно можел да внесе в подобен род обръщения някои предсказания, които, сбъдвайки се впоследствие, потвърждавали и укрепвали авторитета на пророка.
120. Много учения започвали с това, че именно някои от вас били избрани от извънземния разум в качеството на пророци, жреци, шамани и прочие разнообразни учители, способни да дадат необходимите предупреждения и по-съвършени подсказки на ближните или на цялото обществото, към което такива предсказатели принадлежат.
121. Наред с това продължават да съществуват и до днес обстоятелства, при които някои от могъщите йерарси на Разума на Вселената са способни лично да овладеят родената плът на Земята.
122. При това в такава плът душа не се въплъщава.
123. Такъв йерарх на един от световете на Вселената отдавна от време на време опекунства индийския регион на Майката-Земя,
124. От което във вярванията на хората от това ъгълче на Земята се появили имената Кришна, Шива, Вишну и така нататък.
125. Появявайки се сред вашите индийски събратя в избрана плът, той изобилно проявява действия, способни лесно да предизвикат безкрайно удивление и възхищение у човека, тъй като владее законите на материята на доста високо равнище дори и сред много свои събратя.
126. Крайно ограниченото все още съзнание на човека без усилие възприема тези действия като чудо, което може да сътвори сякаш само самият Бог.
127. Такъв пришълец самостоятелно донася на слушащите всичко, което счита за необходимо да предаде.
128. А в дадения случай това са същите ведически закони, дадени им в дълбока древност на същата тази земя,
129. Само че всеки път с отделни допълнителни поправки, необходими във връзка с естествено възникващите отклонения в разбирането от човека на древните закони, а понякога и на загубата на някои елементи, съставляващи тези закони.
130. Всички знаменателни учения, усърдно въвеждани от извънземния разум в живота на човешките общества, като правило много разказват за велики и могъщи величини, за множество закони на материята, благоприятни само в жизнената дейност на материалната плът с всичките и енергийни проявления; а благоприятното именно за развитието на душата се разкрива крайно незначително и в много примитивна форма,
131. Като от незнание изобилно покриват многочислените прояви на законите на материята, свързани с вас, с понятия за уж духовно развитие.
132. Но това не е съзнателно скриване на главните закони, а защото тези закони били неизвестни както на самото човечество, така и на извънземните разумни опекуни.
133. И както да се стремял извънземният разум без умора в течение на векове търпеливо да въвежда различни, все по съвършени всеки път морално-етични понятия, които оформяйки се в по-съвършено учение, от време на време можели даже да обединяват много враждуващи помежду си малки общини в относително устойчиво голямо общество, никак не му се удавало да помогне на човечеството да преодолява упорито възникващите пукнатини между различните общества,
134. Възникващи на основата на
постоянно проявяващи се егоистични противоречия, които в зависимост от този егоизъм, никога не се отдава да бъдат разрешени разумно.
135. Многовековните усилия на извънземния разум, призвани да ви развиват, а значи и обезателно да усмирят егоизма, до нищо не довели.
136. Егоизмът какъвто бил, такъв и останал и само леко се видоизменил, и разнообразил, и прекрасно се приспособил към възникващите нови външни условия;
137. Което устойчиво поддържа обстоятелството, че живеещото на единствената Майка-Земя многочислено Семейство от децата на единствения Отец Небесен, е разделено помежду си с абсурдно количество разнообразни граници.
138. Към времето днешно, което извънземният разум много отдавна бил способен да определи като време за окончателното решаване съдбата на човешката цивилизация, от страна на извънземните светове започнали да се предприемат последни усилия, призвани да създадат най-благодушна атмосфера в жизнената дейност на човешкото общество при наличието на разнообразни религиозно-мистични обединения.
139. Тъй като извънземният разум се оказал безсилен да сведе всички ваши усилия в тази посока към едно най-съвършено морално-етично вероучение, то започнали да се предприемат опити от негова страна поне да се приведат всички основни вероучения към единство на благообразно съжителство с равни права и условия,
140. За да може пукнатината на отчуждението между вероученията в най-голяма степен да изчезне;
141.Това се проявило впоследствие в новите учения както с голям религиозен уклон, така и с голям уклон по отношение на съзнанието,
142. На чиято основа възникнали ученията Бахай, Агни-йога и някои други.
143. Но наред с ярките мащабни плодове на усилията на представителите на Разума на Вселената за оказване помощ на младото човечество, били насочени и немалко усилия в същото направление и от по-тесен характер, а също, което се оказало неизбежно, немалко усилия били насочени и продължават да се насочват, особено в днешни дни, с противоположен на вашето развитие смисъл.
144. Ако от определено време в Мирозданието на Вселената вместо едно направление на развитие на Разума започнали да съществуват две различни направления, без да излизат извън пределите на Хармонията, то при естественото пресичане на интересите на два такива свята върху едно и също явление, могат да възникнат противоположни мнения за прилагането на различни усилия към това явление.
145. И тогава без намеса в непосредствените действия един на друг, се прилагат самостоятелни усилия.
146. В Мирозданието на материалното Битие е установен закон, забраняващ на развитите цивилизации на подвижния разум пряко да се намесват в развитието на млада цивилизация на подвижния разум, нарушавайки свободата на избор на представителите на младото общество от определено равнище на неговото развитие.
147. В развитието на вашето общество извънземният разум няма право да се намесва като нарушава свободата на вашия избор.
148. А под въздействие, не нарушаващо свободата на избора, се разбира влагането на определена информация във вашето съзнание в периода на неговата естествена нормална дейност.
149. При това вие запазвате пълна свобода на избора как да реагирате на новопостъпилата информация.
150. Но ако вашият разум е имал възможност без изкривяване да осмисли произтичащото така, както това става при представителите на извънземните светове, то тогава споменатият закон би създавал равни условия за всички попаднали под неговото въздействие.
151. А тъй като дейността на вашия разум все още напълно зависи от природно-егоистичните особености, то всяко странично въздействие върху него, с правилното отчитане на вашите слабости и привързаности, гарантира необходимата неразумна реакция от ваша страна на предприетото въздействие.
152. И макар че вие също имате пълна свобода на избора да предприемате едни или други решения, вашите крачки са лесно предсказуеми.
153. Значи да повлияят на вашето развитие без да нарушават закона на Хармонията, представителите на извънземния разум могат достатъчно лесно.
154. Всичко зависи от това с какво качество и съдържание ще бъде информационният поток насочен в съзнанието ви, съобразен с вашата наивност и неведение за истинните закони на своето развитие.
155. И ако в древността способностите на разума ви да възприема по-тънки информационни потоци се проявявали като редки явления, то в настояще време тези способности у вас се проявяват в значително по-големи количества,
156. Във връзка с естествените видоизменения в развитието на вашия разум.
157. И сега благоденствието ви зависи от това, доколко бдително ще се окаже сърцето ви.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.6 included.