Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
И така първите въплъщения се състояли, и младата човешка цивилизация неосъзнато встъпила в тайнството на самоопределението.
2. Великия Небесен Отец видял, че младото човечество поради непознаване същността на сътворяваното, уверено посадило зърното на глобалния егоизъм, олицетворяващо същността на неизбежното трагично бъдещо формиране.
3. След което естествено била избрана посока на развитие, чиято характерна особеност са научно-техническите постижения.
4. Но ако за представителите на подвижния разум на Вселената това е единственият основен път на развитие, то именно за човечеството такъв път бил без изход.
5. Още повече крайно опасна роля неизбежно трябвало да изиграе това, че плодовете на научно-техническите постижения човекът непременно ще насочи към удовлетворяване на природно-инстинктивните егоистични потребности.
6. Но по този повод нищо не можело да се направи, тъй като това бил естествен резултат от сплитането на духовните особености на още не придобилата необходимата сила душа и особеностите на природните закони на плътта.
7. Зърното било посадено и от него много бързо започнало да се издига уродливо дърво с многочислени отровни, никому ненужни в Мирозданието плодове.
8. Част от тези плодове се изяждат от самото човечество, при това активно доказвайки един на друг по всевъзможни начини важността от подобно изяждане,
9. Макар че след всеки изяден подобен плод човек заболява от все по-трудно излечими болести, довеждащи до саморазрушаване огромно множество, затъващо в силни стонове.
10. А останалата недокосната част от плодовете сама пада на земята около дървото на лъжата и все повече я отравя.
11. И още от древността станало видно, че колкото и огромно да израсне това дърво, отравяйки под себе си основата, то само неизбежно ще достигне до саморазрушаване.
12. Такъв съдбоносен предел за човешката цивилизация станал известен отдавна като своеобразна граница, установена от Хармонията, зад която човешкото общество с предишното характерно качество на жизнена дейност не може да премине.
13. Но освен предопределеното от Великия Бог, в жизнената дейност на човешката цивилизация започнали да се случват някои усложняващи събития.
14. Едно от тях започнало естествено да става въз основа на установения в Мирозданието закон за усилията от страна на Разума на Вселената по оказване на помощ на млади, започващи своето развитие цивилизации на подвижния разум,
15. Формата на жизнена дейност на една от които сериозно озадачила представителите на Разума на Вселената.
16. След което от различни страни във вашето съзнание започнали да се въвеждат всевъзможни морално-етични понятия и норми, които извънземният разум бил в състояние да осмисли като най-благоприятни за дадения период от вашия живот.
17. По-нататък се наблюдава изменението станало с вас след възприемането на изпратеното свише, и след отчитане характера на отклоненията, възникващи естествено във вашите прояви, се спуска някакво ново учение.
18. По такъв начин всяко поредно религиозно-мистично учение се въвежда в живота на вашето общество с непременното отчитане на недостатъците, забелязани по време на формирането на предходните учения.
19. Където своеобразно работещият ви разум причудливо извращава изпратените отгоре понятия и норми в угода на своя собствен егоизъм.
20. А тъй като върху вашата цивилизация са се пресекли два различни интереса на две различни направления на извънземния разум, то твърде скоро плодовете на различни усилия започнали да се отразяват върху жизнената ви дейност.
21. Ненормално формиращото се общество неизбежно довело вашите взаимоотношения до определени трудно разрешими обстоятелства, свързани с естествено възникналите в тези условия трудности за придобиването и снабдяването един на друг с изделия, нужни за жизнената дейност.
22. Умело използвайки възникващите трудности в бързо разрастващите се разпокъсани общества и правилно отчитайки характерните отклонения, ярко проявяващи се във вашата дейност, едно от направленията на извънземния разум ви помогнало да стигнете до извода, че е необходимо да въведете в своите взаимоотношения някакви условни ценности, с помощта на които лесно ще придобивате желаното.
23. Вашият разум в този момент не е бил в състояние достойно да оцени какво в действителност се крие зад възникналите в съзнанието ви, според вас, умни идеи.
24. А способностите на разума, служещ на бързо разрастващия се егоизъм, лесно могли да оценят, че владеещият най-голямо количество такива условни ценности придобива най-големи възможности да удовлетвори всички инстинктивно-егоистични потребности във всякакъв желан вид.
25. И тъй като тези потребности са станали първа жизнено важна цел на цялата формираща се млада цивилизация, то стремежът към придобиване на най-голямо количество условни ценности неизбежно е трябвало да стане основна цел в живота на всеки от вас.
26. Още повече, че при определени условия тези мними ценности може лесно да се натрупват, далеч не винаги полагайки всекидневни къртовски физически усилия.
27. Въвеждането на подобен род ценности е равносилно на свръх активно наторяването на почвата, от която вече успешно се издигало уродливото дърво на глобалния егоизъм.
28. Това събитие станало със значителни явления, даващи началото на сериозни трудности, възпрепятстващи формирането на човечеството по пътя на самоопределението.
29. Извънземният разум бил способен дълго време преди това да прогнозира вероятността за възникване на предел по пътя на формиране на младото човечество, в рамките на който ще се решава окончателно съдбата на живеещото на Земята общество от странни представители на подвижния разум.
30. И тогава представителите на едно от направленията на извънземния разум осъзнато стигнали до решението да се опитат да окажат необходимата помощ на вашето общество, така че при достигане до установения от Хармонията предел вие да бъдете в състояние да продължите развитието си.
31. Представителите на другото направление обаче имали други цели относно вашето съществуване.
32. Ето защо, в противовес на благонамерените усилия от страна на представителите на първото направление, представителите на другото направление, използвайки същите особености свързани с вас, приложили усилия, призвани да неутрализират ефекта на плодовете от благонамерените усилия.
33. В резултат на което на основата на умелото използване на ненормално разгарящите се егоистични претенции за могъщество, почести и власт, във вашия живот започнали да възникват всякакъв род Мистични обединения,
34. В съзнанието на чиито представители се въвеждат извратени до глупост понятия за Бога и Неговите служители.
35. А тъй като в такива обединения с помощта на извънземния свят се допускат някои елементарни енергийни игри, хвърлящи човека в суеверен трепет, то по този начин на цялата глупост, оформена в идеологическо “тайно” учение се придава солиден аргумент.
36. По правило в такива случаи вие сте твърде склонни да се доверите на случващото се.
37. Наред с такива големи и малки явления се извършват и немалко въздействия върху формиращите се религиозни обединения.
38. Но главното си внимание противостоящият ви извънземен разум съсредоточава не в областта на религиозно-мистичните идеологии,
39. Които въз основа на законите на егоизма бързо се разделят вътре в себе си на различни видове течения, неутрализирайки по този начин благия ефект от самото учение.
40. След което представителите на всяко течение самоуверено считат, че уж най-добре от всички останали разбират определени части от учението, а следователно имат уж по-големи възможности за движение напред и за спасение;
41. Което ви прави преди всичко роби на мрака, даже и ако вие продължавате в този случай искрено да смятате себе си за вярващи.
42. Главното си внимание противостоящият ви извънземен разум е съсредоточил в областта на взаимоотношенията ви в бита, където успешно били въведени определени условни ценности, прераснали в понятия за всевъзможни парични единици.
43. Тази област по сметките на споменатия извънземен разум давала почти пълна гаранция лесно да се доведе поробеното човечество до самоунищожение, без да се нарушава при това съществуващия закон на вселенския Разум, забраняващ откритото активно вмешателство в жизнената дейност на всяка цивилизация на подвижния разум с нарушаване свободата на избор на тази развиваща се цивилизация.
44. А в дадения случай насилствено въвеждане на паричните единици и системата, управляваща тяхното движение, не е имало.
45. Имали сте пълната свобода на избора да използвате или не възникналата в съзнанието идея, свързана с това.
46. Но вие не само сте възприели тази идея, а и след известно време с готовност сте приложили всичките си умствени и физически възможности за нейната реализация и развитие.
47. Защото в това преди всичко е бил крайно заинтересован вашият егоизъм.
48. А послушният на егоизма разум лесно оценил големите перспективи за удовлетворяване потребностите на този, в угода на който се използват всички разумни способности.
49. Понеже ако в естествени условия най-голяма почит, а значи и възможности за най-голямо удовлетворяване на инстинктивно-егоистичните потребности, може да има само надарения от Природата с най-добри личностни достойнства, то най-голямото количество парични единици, които уж има възможност да придобие всеки, ще позволи дори в не по-малка степен да се удовлетворяват инстинктивно-егоистичните потребности извън всяка зависимост от личностните достойнства.
50. Скоро станало ясно, че там, където се е отдало да бъдат въведени във вашата жизнена дейност условните ценности, вие сте започнали да мислите за придобиване на тези ценности много повече, отколкото за идеите с религиозни мотиви, за които продължавате за успокоение на съвестта да говорите като за нещо изключително жизнено важно.
51. Добре се виждало, че както и човек да се изказва за своите религиозни прояви, главното поклонение той преди всичко ще прави пред материалните ценности.
52. И колкото и надменно презрително да говорят по отношение на парите, хората ще строят живота си именно в пълна зависимост от системата на паричните единици,
53. При това послушно формирайки общественото устройство по такъв начин, че всеки представител на обществото да бъде поставен в пълна зависимост от необходимостта постоянно да се безпокои за придобиване на все по-голямо количество от тези условни ценности.
54. Не е ли подобна такава зависимост на завързано с въже магаре, което обикаля около забит от някого в земята прът?
55. Където единствената посока, в която може да се върви безкрайно и безпрепятствено, е движението в кръг.
56. Само че колкото и да вървиш, винаги оставаш на едно и също място- пак до същия прът.
57. Децата на Бога са призвани да познават само едно “въже” – когато вашите ръце са поставени в Ръката на Бога, вашия Небесен Отец,
58. Който винаги води по правия Път, където Слънцето никога не залязва и мракът никога на надвива Светлината.
59. Не сте сами пред лицето на опасности и трудности големи.
60. Не сте оставени от Бога ваш както сега, така и през всичките дни, които съставят неугледната история на развитие на вашата цивилизация.
61. На вас само ви се струва, че Небесния Отец не ви вижда и не действа.
62. Но това е само защото винаги искате от Него онова, което Му е неприсъщо и което в действителност не е за ваше благо.
63. Едва сега истините за тайнства велики ви предстои да узнаете по-нашироко.
64. Истини много, досега по необходимост пазени в Книга велика, със седем печата запечатана.
65. Но ето дойде вече Часът, в който завършва дългото чакане.
66. И слушащите да чуят Гласа, четящ Страниците отворени!


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.8 included.