Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
А сега, отваряйки следващата страница, дойде време да ви открия тайна немалка, отразяваща усилието на Небесния Отец за спасяване на блуждаещите Си деца.
2. И макар че именно в това обръщение няма да засягам много от усилията на вашия Отец, извършвани незримо за вас и винаги за ваше благо, а само частично засега ще приповдигна булото на една тайна, станала препъникамък, както за тези, които не са Го приели, така и за онези, които казали открито: “Ние повярвахме!”
3. Само че в много по-леко положение се оказаха днес тези, които са Го отхвърлили по-рано, защото малко са Мислили за Учителя и съзнанието им е свободно от замъгляващи илюзии.
4. А ето тези, които обилно се нарекли вярващи, твърде дълго се опитвали да си представят през призмата на егоизма образа на Учителя, насочвайки цялото си внимание в посока, която не е главната.
5. Затова се напълнило тяхното съзнание с илюзии безпочвени.
6. И сега здраво привързани към тях, те не са в състояние да направят смела крачка извън границите, установени с техните собствени усилия.
7. Упорито очакват вярващите изпълнението на предначертаното от Бога в образи, от тях желани.
8. Но голям слепец е този, който счита, че Небесния Отец твори Своята Воля съгласно желанията човешки.
9. Не по вашите желания твори вашият Жив Бог, а за ваше благо!
10. Бъдете бдителни в желанията си, защото не е завършило още вашето робство под игото на собствения ви егоизъм!
11. Великият Бог, давайки ви живот и въплъщавайки ви на Майката Земя, внимателно започнал да наблюдава усилията ви във всяко движение.
12. За това на Отеца не е необходимо известното ви зрение с крайно ограничени възможности.
13. Душата на всеки от вас има постоянна връзка с Небесния Отец посредством определена, никога не прекъсваща се и невидима за вас чудесна Нишка.
14. Както белите дробове на материалната плът постоянно трябва да вдишват живителен въздух, така и чрез тази чудесна Нишка душата ви трябва, за да поддържа живота си, постоянно да вдишва Светия Дух на своя Отец,
15. Който непрекъснато се излива към всеки от вас в равни условия, независимо какъв сте се проявил на Майката Земя.
16. Начинът по който възприемате заобикалящата ви реалност и всички без изключение ваши собствени усилия са неразривно свързани с два чувствени свята – вътрешен и външен:
17. Външен чувствен свят на природните инстинктивно-егоистични особености и вътрешен духовно-чувствен свят.
18. При това външният чувствен свят не е способен да прониква във вътрешния, поради много по-грубите си основи, докато вътрешният чувствен свят лесно прониква във всички външни прояви на материалните закони на плътта и цялата заобикаляща реалност.
19. И така благодарение на споменатата чудесна Нишка, вашият Небесен Отец вижда всичко, което става с вас, именно чрез вашите духовни чувствени особености.
20. И тъй като нито едно явление от материалния свят не е способно да възпрепятства действието на чудесната Нишчица, то където и да попаднете, под колкото и дълбока вода или земя да се окажете, в каквото и помещение да се скриете, вашият Отец винаги лесно ще вижда случващото се изключително с всеки един от вас.
21. Но истина ви казвам: Бог не го интересуват детайлите на събитията, изразяващи се чрез материалните закони на вашата плът и всичко, до което се докосват вашата плът и вашият разум.
22. Небесния Отец внимателно наблюдава, как вие реагирате на всичко произтичащо, изразявайки отношението на душата си към всяко нещо.
23. Отец не наблюдава това, което става във вашето съзнание и Него не Го интересуват вашите помисли, но Той неотстъпно наблюдава вътрешните усилия, които непременно прилагате към всичко.
24. Помнете, че всички външно изразени от вас украшения драгоценни и постройки величествени, сътворени от ръцете ви за Слава Божия, няма да вижда никога Вашия Отец, защото цялото Му внимание е във вашето сърце.
25. Затова чрез тези творения вие преди всичко показвате себе си един на друг и за себе си строите.
26. Когато строите храмове или нещо по-малко, но с цена немалка, вие правите пожертвования за делото набелязано.
27. И творението в крайна сметка става плод на жертвите ви за своя Бог.
28. Истина ви казвам: Бог не очаква от вас жертви блестящи, а дела Милостиви, сътворявани преди всичко от душата ви.
29. Защото след това от пълнотата на сърцето устата с ръцете ще сътворят достойното.
30. Само че всичко, сътворявано от устата и ръцете ви, ще бъде нужно на вас самите.
31. А Великия Небесен Отец продължава зорко да наблюдава крачките, направени с усилията на душата.
32. Той добре е видял началото и продължава да вижда събитията, разгръщащи се във вашия живот под въздействието върху разума ви от представителите на Разума на Вселената.
33. Но каквото и ниво на развитие на разума си да имат жадуващите да повлияят на живота ви, те никога не биха могли да се сравнят с качествата на Свръхсъзнанието на вашия Бог-
34. Божествени качества, с помощта на които Отец обиграва всички произтичащи събития по такъв начин, че всяко от тях неизбежно да послужи само за благото на вашата душа;
35. За благото на вашата душа, за което трябва да се грижите непрестанно, но вие поради слепотата си упорито избирате преди всичко благо за тялото и своя егоизъм.
36. Затова е и глух Отец към молбите ви, а това от което се нуждаете истински Той винаги помни.
37. Великия Бог видял, че при полагане на различните основи на всевъзможните религиозно-мистични и други философски учения, въвеждани с усилията на Разума на Вселената за ваше благо, сред огромното множество морално-етични понятия, макар и да не се срещат истините, характерни за истинния, пряк и единствен за човечеството Път на Възхода, все пак повечето от тези въвеждани понятия били способни не малко да облагородят много ваши жизнени прояви;
38. Макар и да не са могли да ви дадат правилно разбиране за Бога и идващото от Него, все пак са били способни значително да разширят вашия светоглед от животинско-егоистичната тясно-примитивна граница;
39. Което способствало създаването на благоприятна основа, от която вие ще можете достойно да се докоснете до Истината.
40. И много от тези понятия, дори и да не способстват процеса на Възход, често забавят падението ви.
41. А значи под каквото и название да се въвеждат тези понятия, истина ви казвам: Небесния Отец благосклонно се отнася към усилията в тази посока.
42. И само слепците неразумни издигат вопли скърцащи, отхвърляйки недостъпното за тях,
43. Защото къпейки се в собствения си егоизъм, считат себе си за мерило в определяне на духовните ценности.
44. При залагане на различни учения във вашето общество, единственото усложнение за изпълнението на Свещения Замисъл се състои в това, че на основата на особени закономерности на душата, неизбежно се привързвате здраво със сърце и разум към учението, което сте избрали.
45. И във вашия разум се утвърждават грешни понятия.
46. А тъй като все още почти напълно се доверявате предимно на своето съзнание, а не на зова на душата си, то пред много от вас ще възникне трудно разрешимата задача за възприемане на Истината, изпратена най-после от Отеца.
47. Защото не гласа на своята душа ще послушате, а преди всичко със своя разум, с вехтории пълен, ще се постараете да оцените Идващото.
48. Наистина в този случай огромна несполука ви очаква, независимо с каква степен на важност се е отбелязало съзнанието ви на Земята.
49. Само че не е ли безумство пред Бога човешката мъдрост?
50. Затова и остават упованията на вашето сърце.
51. Защото само със сърцето е възможно да се види все по-чисто Идващото от Бога.
52. Наблюдавайки подобни духовни явления и познавайки всички истински достойнства и недостатъци на всички възникващи учения, Небесния Отец чрез тайнства по Своята Воля заложени, ви позволява да се превъплъщавате по такъв начин, че раждайки се в това или онова общество, където разцъфтява това или онова учение, вие да имате възможност да придобиете нещо по-благоприятно за дадения период от време,
53. Способно да обогати вашия вътрешен свят, или добавяйки недостигащото, или отсичайки излишното.
54. Но именно чрез такова тайнство, а и чрез някои други усилия, Великия Бог е способен винаги да обиграва всичко, което се случва с вас не по Негова Воля,
55. Така че в най-голяма степен случващото се винаги да може да ви окаже помощ.
56. А тъй като в течение на Вечността активно може да ви влияе само разум, подобен в основата си на вашия, то той никога не ще може да се сравни с Усилието на Бога, вашия Небесен Отец.
57. И каквито и да се окажат против вас тъмните изкусни помисли, в края на краищата те неизбежно ще ви донесат благо.
58. Само че какви собствени усилия ще направите вие?
59. Защото не от това, което правят с вас може да загинете, а само от това как възприемате тези усилия.
60. И вашият избор винаги ще остане свободен във Вечността.
61. Но покрай това, което със Своята Мъдрост и Сила Отец винаги обиграва за ваше благо, има още и преки Негови усилия, набелязани според Свещения Замисъл за благото на развитието на човешкия род.
62. Като ви е дал живот и ви е въплътил на Майката-Земя, Великия Отец преди всичко ви е предоставил непростия труд да пристъпите към самостоятелно натрупване на нужното разбиране за развитието си.
63. При това най-сложно е било обстоятелството, че на никого от вас е невъзможно да се даде пряка подсказка.
64. Защото вашият разум, чрез който единствено е възможно да се дадат определени наставления, има единната основа и закономерности, както и всички проявления на особеностите на подвижния разум на Вселената.
65. А това означава, че при всяко ниво на развитие на вашия разум в границите, установени от Твореца на Битието на материята, вие никога няма да сте в състояние да възприемате усилията на Свръхсъзнанието в тази посока,
66. Тъй като грубите особености на вашето съзнание не са способни да възприемат проявите на свръх фините особености.
67. Небесния Отец знаел, че при естествения процес на вашето формиране и натрупване на необходимите разбирания, които да ви помогнат да преминете началния етап на самоопределяне и осъзнаване на истинската си същност, вие абсолютно нямате самостоятелни възможности за постигането на Истината именно на такова ниво, при което именно за вас е възможно пълноценно влизане в Хармонията на Мирозданието.
68. Още повече, че и самата Хармония е поставила за вас определени ограничения във времето, издигайки граница, зад която е невъзможно да премине материална плът, не влязла в ритъма на разгръщащата се Хармония.
69. Знаейки за всички неизбежно възникващи пред вас трудности след вашето неочаквано за Мирозданието влизане в Битието на Света на материята, на определен етап от формирането на младото човечество Великия Небесен Отец набелязал Моето раждане.
70. Аз бях роден не за да премина като вас път на развитие, за изпълнението на прекрасната Мисия, поставена пред вас от Отеца.
71. Защото вие сте родени за постепенно облагородяване на целия Свят на материята, разнасяйки Славата Божия по Мирозданието.
72. Аз пък съм роден само за благо ваше,
73. За да се попълни недостигащото, чрез което единствено Великия Отец има възможност да дава наставления, необходими на децата Негови многочислени, на нивото на тяхното разбиране.
74. И едва днес настъпи благоприятният час, когато с позволението на Бога Велик, Отеца Мой, ще ви открия своята тайна,
75. За която много сте гадали и неизбежно сте родили голямо множество примитивни образи, на основата на които до ден днешен са възникнали голямо множество различни съблазни и бъркотии.
76. И за да ви откривам днес много, твърде важно ще бъде за вас да знаете и тази Страница,
77. За да се разсее завинаги мъглата и пътека права да се открие пред вашия взор окончателно.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.9 included.