Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Колко голяма е опас ност та за младите Бо жии чеда, които прие мат все по-голямата лавина от познания, рукнали към тях от Все лената.
2. В Природата няма място за натрупващия познания.
3. Ако ви е дадена възмож ност да се докоснете до нео би чайни явления, това означава, че ви готвят за възприемане на оп ределена информация и за начало на определена дейност.
4. Но знайте, че вие, както никой друг, се намирате в изклю чително отговорно положение,
5. Защото можете да станете активни последователи както на информация от страна на Свет лината, така и на информация от страна на тъмнината.
6. За да станете после до ва тели на тъмнината не трябват ня какви особени усилия.
7. Даже може и да не го забе лежите, защото ще стане по пътя на удовлетворяване на неуравно ве сеното ви любопитс тво и на праз но натрупване на информа ция.
8. Основното качество, бла годарение на което вие не оста вате сега уединени и се събирате заедно в един път е вашата вяра в необик­новеното.
9. Вашият разум е предраз положен да се доверява на всяка информация в тази област.
10. На първо време вие усе щате доверие, но с течение на времето то прераства в увереност,
11. Защото става стесняване на постъпващата информация, в резултат на което отмира способ ността ви за истинско мислене.
12. В крайна сметка вие за почвате да използвате само тази получена информация, за чиято истинност даже не можете да гарантирате.
13. В тази връзка, като се намирате, както изглежда, на по-висока степен благодарение на обширните си и неизвестни до сега знания, вие можете да ста нете затормозяващ фактор за истинското развитие на човека.
14. Защото вашият мозък ще замръкне в студените познания и вие ще се превърнете в машина с постоянно увеличаващ се обем информация.
15. Истината за живота не се крие в това да знаеш все повече и повече, а да знаеш нещо малко, но изключително важно.
16. Помнете! Качеството на човека не зависи от обема на техническите му познания.
17. Човек не трябва да бъде като попивателна, човек трябва да бъде деятел.
18. И за всеки човек е под готвена точно определена дей ност.
19. За да я намерите, не е нужно да мъдрувате, а само да застанете на пътя за пречистване на душата
20. И по него след известно време ще се разкрие пред начер таният ви житейски път.
21. Вселената владее огромен обем от информация.
22. Всяко разумно същество може да получава информация за различни аспекти на Битието как то на Вселената, така и на всичко съществуващо в Нея.
23. Мъдростта на тази или онази цивилизация се заключава в умението от цялото разнооб разие да се избере само тази информация, която в своята съвкупност ще съдейства за хар моничното развитие, присъщо само на дадената цивилизация.
24. Стремете се да се пречис тите и да придобиете топлина в своята душа, много топлина.
25. Тя ще ви предпази от тръгване по грешен път.
26. Защото не всичко, което не вреди, е добро.
27. Спомнете си преданието за манната Небесна. Господ заповядва да се вземе толкова, колкото е необходимо за един ден, без запасяване.
28. Но мнозина не послу шали и започнали да се запа сяват.
29. А за една нощ всички за паси замирисали и се покрили с червеи.
30. Ще кажете, че информа цията не е манна, тя не може да се развали.
31. Това е вярно. Но ще се развали хранилището, където тя се натрупва.
32. Не се стремете да уловите и натрупате цялата информация.
33. Защото тя съществува винаги.
34. Вие трябва само да се научите да я вземате.
35. Сега тя ви се поднася като учебен материал, за да развиете своите способности в тази област,
36. С което вие неведнъж сте се сблъсквали, получавайки лъжлива информация.
37. Тя се дава не за развле чение на тези, които ви я дават, а за подготовка на вашия разум.
38. Помнете! Никога няма да получите сериозна и необходима ви информация, докато душите ви остават в замърсено състоя ние.
39. Защото истинското мис лене у човека може да тече само когато душата е чиста.
40. Получавайки неизвестни досега знания, бъдете бдителни до краен предел,
41. Слушайте гласа на своята душа!
42. Вие трябва да вземате само тази информация, която може да влезе в хармония с развитието на душата.
43. В противен случай, полу чавайки информация, вие все повече ще охладнявате
44. И въпреки своето же лание ще поведете човечеството към пропаст.
45. Но помнете, че сега брад вата лежи до корените на дървото и всяко дърво, което не носи добър плод, ще бъде отсечено и хвърлено в огъня.
46. Бъдете достойни чеда на вашия велик Родител!
47. Постигнете преди всичко същността на своята душа!
Мир на всички вас.

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.11 included.