Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Небесният Отец е сът во рил Своите чеда по Свой образ и подобие.
2. Образът е една истина, по добието - друга дълбина.
3. Великият Отец е заповядал на Своите чеда да станат подобни на Него и да бъдат творци на любов и красота.
4. И децата му като броеница плахо са застанали в ъгълчето на удивителния Свят, създаден от Вечността. Потокът на времето плавно е обгърнал първите души и уверено ги е притеглил в Без крайността.
5. Колко велико е чудото на Красотата!
6. Океан от разнолики цвет чета с ласкав шепот се плиска в безбрежието...
7. Но веднъж под едната ръка се появила линия, изпод другата изпърхал звук, а някъде от устата се отронило удивително слово...
8. Дъга пламнала над глави те на малките пътници.
9. Но шумът все повече на раствал...
10. Оттогава много обувки скъсали Божиите чеда по пъти щата на Времето в търсене на своята зрялост.
11. Линии и ноти уверено пресичат плоскостта. А дълбо чината?...
12. В художественото твор чес тво от една страна имаме изключително технически подход на сътворяване.
13. Такъв творец е най-вече загрижен за точното възпроиз веждане на заобикалящата го действителност.
14. И Приказното жално се свива под уверените му стъпки.
15. От другата страна стои творецът, главната грижа на ко гото е да покаже личните си пре живявания и усещания, получени под въздействието на заобика лящия го свят.
16. Майсторството на из пъл нението е забулено в мъглата на отчаянието. Широтата на сцената се запълва с ориги нал ност, която в повечето случаи не е способна да носи печата на поз нанието.
17. Великото чудо на Битието изчезва като мираж при приб ли жаването до него.
18. Два начина на творчес твото като два полюса:
19. При единия, зрителят отлично разбира изобразеното, но ако се възхищава, то е, по правило, на поразителното вън шно сходство;
20. При другия, зрителят разбира не много или почти ни що от изобразеното, но може да се възхищава на невероятната му оригиналност.
21. И двете страни са като малки капки във великата река.
22. Те съставляват нейната същност, но не изменят тече нието.
23. Два противоположни полюса в творчеството...
24. На единия се създава изтънчената техника, но творчес твото се е обледенило и разпад нало на малки снежинки.
25. На другия полюс духат силни творчески ветрове, но вмес то идеи от небосклона се излива мъж делеещата светлина на себе из разяването.
26. Както много хора, които според настроението си запяват досега непозната мелодия:
27. Те могат и да не знаят закона за хармонията на звуците, но няма да пеят по друг начин, защото посредством звука изра зяват своите чувства.
28. Такава мелодия може да донесе удовлетворение само на душата на своя автор.
29. А ако се хареса и на някой друг, това е поради съвпадението на звуковата вълна с прежи вяванията на слушателя.
30. Но в потока има и големи творци, които могат да променят направлението.
31. Тяхната сила идва от майсторското обединяване на двата полюса.
32. Този творец, при който двата полюса са обединени, съз дава произведения, които зрите лят може не само да види и по чувс тва, но възприемайки ги – да получи криле.
33. Могъщият творец трябва да бъде възпитател на качества, помагащи за истинското съби ране на духовни богатства.
34. Творецът на красота трябва да знае, че произ веде нието на изкуството не е блюдо, което се поднася да бъде опитано от всеки, а е Храм с отворени врати.
35. Всеки може да влезе в отворения Храм или в духовния свят на художника.
36. Този, който не може добре да усети красотата му, в друг Храм ще се изпълни с повече красота.
37. Но вратите на Храма не бива да се затворят, така че той да бъде недостъпен, а произ ве денията - непонятни.
38. Храмът не трябва да се гради на основата на нуждите и потребностите на хората, защото те бързо се променят и след време Храмът ще остане забравен и никому ненужен.
39. Паяжини ще покрият прос транството му.
40. Бъдете достойни творци на прекрасната светлина, с която ви е надарил Вашият Велик Ро дител!
Мир вам.

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.12 included.