Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Извънземните циви ли за ции, независимо от висотата на своя разум, се развиват въз основа на два Ипостаса.
2. Те са: Единният и Неговата Животворна Енергия.
3. Земният живот протича на основата на четири Ипостаса,
4. Където наред с Великия Творец на Материалното Битие - Единният и на Духа на Живота, изхождащ от Него, е и Неговият Син - Бог и Велик Баща Небесен на човешкия род, както и Светият Дух, изхождащ от Него;
5. Което се явява уникалността на Земния свят във Вселената.
6. Развитието на земляните в хармония с четирите велики Ипостаса, трябва да ги направи най-ценната цивилизация.
7. Но хората, за голямо съжаление, недостатъчно са разбрали своята същност.
8. Но и никой не може да им по могне,
9. Защото случаят с населе нието на Земята е единствен.
10. Във всички времена върху човечеството се стреми да въздейства по-високо развитият разум, желаейки да изведе хората на по-безопасен път на развитие.
11. Но емоциите не са под властни на разумно-логичен подход.
12. Който е същността на Извънземните светове.
13. Отличителна и уникална черта за хората е тяхната емоционалност.
14. Заради хаотичното развитие на която хората в суетна и шумна тълпа в един момент тръг ват към пропастта.
15. Помнете! За развитието на човечеството не е присъщо доминирането на разума.
16. Под властта на разума могат да се развиват само цивилизациите със студена емоцио налност.
17. Ако човек преднамерено охлажда своята душа, тя не само изстива, но започва да изработва вредни емоционални вируси.
18. Тези вируси могат много бързо да унищожат човека.
19. Ако човечеството тръгне по пътя на развитие на разума, то ще се обрече на самоуни що жение.
20. Защото разумът води до охлаждане на емоциите.
21. Човек, който се опитва да отклони своя живот от предна чертания път, излиза от хармо нията на живaта Природа и Духа на Благодатта
22. И затова трябва да за гине.
23. Но способностите на чо века са такива, че той може не само да унищожи себе си, но и своята Земя,
24. А дотам стига само едно крайно неразумно същество.
25. Предначертанието на чо вешкия живот се заключава в хар монията с Природата,
26. За да не пречи той на Ней ното развитие и да се попъл ват загубите.
27. Влизайки в хармония с Природата, хората ще придобият способност да се предпазват при стихийни бедствия, а също ще развият много допълнителни въз можности на своята плът.
28. Хармонията с Природата е способност да не се приемат вред ните въздействия на отделни Нейни проявления,
29. Защото самото същес твуване на вредно въздействие говори за разделеност.
30. Хората, които пристъпват към практическо осъществяване на хармония с Природата, усещат прилив на много сили и спо соб ности,
31. Които им помагат да се освободят от много пороци и да придобият известна жизнера дост ност,
32. Като виждат в това в край на сметка, прераждането си в Бо гочовек и считат за ненужно всяко друго общуване с Бога.
33. Колко ниско е паднал чо векът! Нали, вървейки по пътя на самоусъвършенстването и придо бивайки психическа уравно ве сеност, човек просто постига нор малното си състояние,
34. Което изначално е било предвидено за него от Природата.
35. Това е състоянието, от което трябва да започне истинс кото усъвършенстване, а не е постигане на нещо Висше.
36. Ненормалното развитие на техниката на Земята е болна рожба на непълноценно разви ващия се разум,
37. Защото пълноценното раз витие на разума у жителите на Земята е възможно по друг път, а не както става сега.
38. Големият прогрес в раз ви тието на Извънземните циви лизации се осъществява изклю чително благодарение на сту дените им емоции,
39. А това не препятства прет воряването в живота на пло дове те от осъзнаването на пос тъп ва ща та информация.
40. Човек също се стреми да осъзнава постъпващата инфор мация, но по-нататък тя не отива веднага към прераждане във ви дими резултати,
41. Което помага на другите светове да напредват бързо,
42. А попада в сферата на емоциите,
43. Където емоционалното влияние може съществено да из мени претворяването на мислите във видими резултати.
44. Човек може добре да съз нава, че необходимата пос тъпка ще бъде вярна, но в зави симост от замърсеността на ду шата да постъпи съвсем дру гояче.
45. Помнете! Сферата на емо циите не може да се премахне,
46. Както не може да се отде ли главата от тялото и живо тът да продължи.
47. Но от първостепенна важ ност е да се пречисти черната стра на в сферата на емоциите,
48. За да може мисълта, пре минавайки през топлата свет лина на душата, да се преоб разува в ис тински творения.
49. Всички опити за отделяне от емоциите принуждават човек да развива само черните страни на душата си.
50. Постигайте истинския труд на своята душа. И да се из пълни душата ви с лъчезарната Светлина на вашия Отец!

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.14 included.