Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Мнозина ще кажат, че на учно-техническият прогрес носи разцвет на обществото.
2. Но какъв е този разцвет?
3. Способен ли е научно-техническият прогрес да донесе радост на хората?
4. Човек може да получава всякаква информация във вся какво количество.
5. Но информацията е дву лика:
6. Една информация може да доведе до развитие на истинс ките възможности на човека, които са доста широки;
7. Друга, безгранично за пъл ва човешкия разум, като не само пречи на човека да се раз вива, но го превръща и в ни щожество.
8. Епохата на Силовото царс тво принудило човечеството да тръгне по път на развитие, водещ до пълна зависимост от научно-техническия прогрес.
9. Най-развитата в научно-техническо отношение държава била способна да покори оста налите.
10. Това принуждавало изос таващите да бързат в своето раз ви тие.
11. Този процес бил неиз бежен, тъй като душата още не е можела да бъде главен фактор в развитието на човечеството.
12. Но тя била зачената. И човечеството започнало да я из носва.
13. Сега идва времето детето да види бял свят.
14. Ако това не стане, ще загине не само детето, но и само то човечеството като безсмислено създание.
15. Може много да се говори в защита на научно-техническото развитие
16. И приведените аргументи няма да предизвикат съмнения.
17. Всички тези доводи се свеждат до едно:
18. Те служат само да из глаждат неудобствата на същес твуващото общество.
19. Но ако отчетем с това, че човечеството е още много младо, неразумно и е вървяло по път, неприемлив за предна чер таното развитие в бъдеще, то какъв е смисълът на всички приведени доводи?
20. Много може да се говори и в защита на медицината.
21. Но и тя, в по-голямата си част, е приемлива само за съвре менното недоразвито общество.
22. Само малка част от нея е способна да носи истинска по мощ.
23. Опирайки се във всичко на развитието на науката и техни ката, човек в много отношения е започнал да деградира
24. В частност и в областта на медицината.
25. Но сега с помощта на мно гобройните лечители хората ще тръгнат по пътя на развитие на своите способности в тази област.
26. Появяващите се всевъз можни лечители предизвикват у някои оживление и надежда, у други - насмешка, у трети - опа сение.
27. Истината ви казвам: тези огънчета на лекуващи се запалват между хората, за да обучават всич ки на това изкуство.
28. Но ниската степен на ра зумност при много от тях е пос тавила техните способности само в служба на материалното им оси гуряване.
29. Знайте: лекарят не трябва да лекува за възнаграждение.
30. Сега плътта трябва да се лекува сама.
31. Защото болестта, в бол шинството случаи, е наказание за неспособността да поддържаш тялото си в хармония с При ро дата.
32. И неразумно е да търсиш чужда помощ.
33. Надяващият се във всич ко на външна помощ, става зави сим от нея.
34. Този, който притежава способност да въздейства на по ве че хора, може даже и без да знае, да направи голямо зло,
35. Защото способностите на човека се намират в крайно при митивно състояние и лесно могат да бъдат използвани от силите на тъмнината.
36. Материалната енергия, използвана от човека за лекуване, и духовната сила не са едно и също,
37. Затова и пътищата за тях ното развитие и използване са различни.
38. Човек с развита мате риална енергия може и да не бъде развит духовно
39. И това ще го превърне в голям носител на злото.
40. Само по пътя на само лечението тъмнината е безсилна.
41. Във всички времена чо век се е стремял да развива своето об щество.
42. Но обществото, дви жей ки се в руслото на силовото царс тво, не позволява на човек да се развива истински,
43. Защото за обществото е по-удобно да има зависим от себе си човек.
44. Обществото се стреми да се развива само за себе си,
45. И като се движи към свои те цели, поправя всички цен нос ти в заобикалящата го дейс тви телност.
46. Нищо във Вселената не съществува само за себе си
47. И стремежът на общес твото единствено към собстве ното му благоденствие показва неразумността на това общество.
48. Човек, придобивайки свой дом, преди всичко се стреми да го облагороди за бъдещото си живеене в него.
49. Обществото в името на своето благополучие е започнало да унищожава своя дом.
50. Човек яростно, с помощ та на различни закони, се опитва да защити своя живот. Той иска да живее.
51. От гледна точка на живо та на животинския и растителния свят човекът прекрачва такива предели, което става очевидно, като че ли той е най-злият враг на Природата.
52. Той не полага никакви усилия за съхранението на Земя та и Нейния живот.
53. Но Земята може да нару ши установения си жизнен ритъм и така да погуби тези, които носят страдания.
54. Обществото с нарас тващите си възможности и пот реб ности е започнало да унищо жава своята Майка.
55. Мнозина ще кажат: “А как иначе? Нали за да се пусне в ход едно или да се направи друго, трябва да се извлекат от Земята необходимите полезни изко паеми.”
56. Нима вие смятате, че недрата на нашата Земя са били изначално умишлено напълнени с всевъзможни вещества, за да може впоследствие, при поява на хората, в съответното време всичко това да бъде извлечено и използвано за вашето благо?
57. Не е ли по-разумно да си отговорите на въпроса: “Пра вилно ли е избран начинът ви на живот, ако за неговото процъф тяване е нужно да се унищожи основата му?”
58. Познайте истината за своето битие, защото в това е вашата Вечност!

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.15 included.