Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Основна роля за възходящото развитие на човека играе миналото - както близкото, така и далечното.
2. Човек не е спо собен да се развива без минало.
3. Но в миналото живеят два духа - духът на доброто и духът на злото.
4. И единият и другият имат способността по свой начин да въз действат на развитието на човека.
5. Затова не всичко, напра вено в миналото, подлежи на въз кресение.
6. Кой уважаващ себе си чо век ще разказва за миналите си срамни постъпки, за да не ги допускат и другите?
7. Миналото трябва да се изучава, но не за да не се повта рят грешките,
8. Защото това е невъзможно.
9. Горчилката от чуждите грешки не учи на нищо.
10. Това може да стане само там, където резултатът от дейс твия та е незабавен.
11. В миналото има такива подробности от пороци, които трябва да бъдат хвърлени в небитието, защото там им е мястото,
12. Но виж забравените бла го деяния трябва да се осветлят.
13. В съвременното руско общество се появи благоприят ната възможност неудържимо да се очерня миналото.
14. Но какво ще бъде дос тойнството на това общество? И ще може ли то да се развива нормално с отвращението си към своето недалечно минало?
15. Изучаването и разкри ването на грешките от миналото, с цел да не се повтарят, е възмож но само по пътя на развитие на разума и материалността.
16. Духовното развитие заб ра нява ровенето в пороците.
17. Това може да донесе само вреда.
18. Животът на човека, нео съз наващ истината за своята същност, се намира в хаос, който затруднява възхождението.
19. Със съзнанието, че тряб ва преди всичко да развиват своя разум, хората усърдно раз криват грешки и пороци от ми на лото.
20. Но зърната на злото не умират и при тяхното изваждане лесно могат да послужат като храна.
21. Неосъзнавайки истинс ката ценност на развитието на душата си, човек е принуден безкрайно да прекопава тъмните деяния от своето минало,
22. А това води до голямо охладняване в човешките души.
23. Не се съмнявай в пра венето на добро, но се усъмни в правенето на зло!
24. Възродените от неби тието духове на злото, не остават бездейни.
25. Те са пазители на клю човете, с които в душите ви се отварят допълнителни врати на порока.
26. Силен и уважаван е само този народ, който съхранява ис тинс ките духовни ценности на своето минало.
27. А и кой може да гаранти ра, че този, който сега яростно ругае миналите пороци, в подоб ни условия не би станал водещ техен проводник?
28. Извършените грешки от едни или други хора, винаги ще си останат присъщи на тяхната епоха и мироглед.
29. Неосъществено лошо на мерение в миналото не означава, че то няма да успее в бъдеще.
30. А успешното злодеяние може само да укрепи силите на устремените към това.
31. Който иска да свърши нещо, винаги е уверен в успеха и се надява само на своите сили.
32. Претърпелите неуспех, в болшинството случаи загубват доверие в себе си.
33. Затова всеки начинаещ вярва, че ще има успех в дадено начинание.
34. Не е ли по-добре да не се допуска в съзнанието на разви ващия се човек изобилието от всевъзможни жестоки пороци,
35. За да могат с течение на времето напълно да се изтрият от паметта на човечеството.
36. Зърната на злото, ако попаднат в неблагоприятна поч ва, няма да пораснат.
37. Но в света има големи количества благоприятна почва, където те могат да дадат изо билна реколта.
38. Помнете! Докато в света съществува изобилие от души, кoито са благоприятна почва за въздействието на злото, всяко споменаване на подробности от мерзки деяния ще способства за развитие на черните системи.
39. Неразумно е да се бориш срещу тези, на които създаваш благоприятни условия за раз витие.
40. В земите на Русия и присъединилите се към нея други народи сега съществува благо приятна възможност за разкри ване на качествата на човешката същност.
41. Качества, които са се формирали дълги години.
42. Присъединилите се към Русия народи сега се стремят да получат своята независимост.
43. Земята на Русия е подгот вена от Бог за извършване на велика мисия,
44. Но преди да дойде часът, на тази земя е дадено голямо изпитание.
45. По време на това изпи тание, хората ще видят истинс кия облик на своето обкръжение и открито ще се разделят на сили на Светлината и мрака.
46. Вие трябва да изберете един от двата пътя.
47. Движението по пътя на Светлината - това е непрео до лимият стремеж да правиш доб ро.
48. Тази същност ще раз крие истинския облик на човека, който встъпва в Царството на Душата.
49. Най-голямото зло ще бъде липсата на такъв стремеж, даже и да не се прави зло.
50. Избралият този Път само на думи, отсега става носител на злото,
51. Защото бездействието в периода на Осъществяването усилва противопоставянето.
52. В последно време човек толкова твърдо е убеден, че той като че е само плът, че всички въпроси, които трябва да решават народите помежду си, се осно вават на резултатите в ико но ми ката или политиката.
53. Взаимоотношенията на хората се изграждат в зависимост от материалното им благо със тояние.
54. Хората сключват съюзи за търсене на икономически и политически печалби, но про дъл жават да се чувстват отчуж дени.
55. Увеличилият се хаос в Русия, водещ до голям студ и поквара, принуждава хората, които признават само мате риал ния живот, да вървят към раздро бяване,
56. А това означава - към още по-голямо отчуждение помежду си.
57. Хората говорят за нацио нални интереси, но това е далече от Истината.
58. Интересът трябва да бъде един.
59. Национална ще остане само културата,
60. Показваща разнолики цветя на духовните деяния на човека.
61. Тези цветя съхраняват корените на миналите поколения.
62. А техният дух поддържа живота на настоящето поколение.
63. Защото онзи, който няма минало, няма и бъдеще.
64. И при много добри наме рения, всяко разпространение на раздробеност е резултат от въз дейс твието на силите на тъмни ната.
65. Помнете! Колкото и да се уважавате помежду си, ако имате различни възгледи за истинското развитие, вие никога няма да тръгнете по него.
66. Така че бъдете единни!
Мир вам.

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.16 included.