Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Обществото негодува от лошите взаимоотношения на военнослужещите.
2. Заслужено ли е това него дувание?
3. Ще ви кажа, че тези вза имо от ношения се явяват същ ност та на армията.
4. Докато съществува армия, не е възможно да се премахнат нелепостите в нея.
5. Армията е призвана да обучава в начините на владеене със сила,
6. Което представлява същ ността на Царството на силата.
7. Силата се придобива, за да може да бъдеш по-силен и да владееш над по-слабите.
8. Дотогава, докато човек почита силата, той постоянно ще има желание да бъде по-силен.
9. А по-голямата сила не мо же да се определи без физически прояви.
10. Така емоциите се охлаж дат и от една страна се развива страх, а от друга страна - пренеб режение.
11. Добрият войник не тряб ва да има развити емоции –
12. Това е негласен закон в армията.
13. При стълкновение между заповед и емоция, в повечето слу чаи емоцията ще вземе над мо щие,
14. Което е недопустимо в условията на развитие на Царс твото на Силата.
15. Помнете! Състоянието на превъзходство е характерна черта в развитието на Царс твото на Си лата.
16. На това състояние не мо же да повлияе и високата обра зо ваност.
17. Защото качеството на човека не зависи от неговата физическа сила, нито от техни ческите му познания.
18. Само духовното развитие е спасение от всичко това.
19. Но с развитието на духов ността се разширяват способнос тите на душата.
20. А това вече снижава ка чество то на войника.
21. Хората не са могли да обръ щат достатъчно внимание на това, което е ставало в армиите от момента на тяхното възник ва не:
22. Равнището на тяхната разумност не им е позволявало това.
23. Но днес хората с все по-голямо негодувание започват да се отнасят към унизителните взаимоотношения там.
24. Обаче негодуванието е безсмислено, ако не се излезе от тази система, която поражда безкрайно всевъзможни униже ния.
25. Вашето нарастващо не го ду вание е знак за това, че светът, в който живеете, вече е остарял и трябва да отиде в небитието.
26. Да се преустрои света е невъзможно, докато хората не осъзнаят своето единородство и братство.
27. Докато не се обединят в Единен Народ на нашата Земя.
28. А дотогава ще същес твуват граници, значи и разно гла сия.
29. Но признаването на еди но родството трябва да се осъ ществи не словесно, а чрез ду ховните усещания.
30. Духовното съединение мо же да стане само при необхо димото равнище на пречисте ност на душите на съединя ва щите се.
31. Помнете! Никога не е къс но да направите първата крачка към праведността.
Но колкото по-рано стъпиш на този път, толкова по-скоро ще успееш да изчистиш мръсотията от своята душа.
32. И така, бъдете творци на любовта в света! Защото отсега на Земята ще се установи такова положение, от което ще зависи по-нататъшното ви съществу ване.
33. Спасението ще зависи от вашата способност за духовно съединение.
34. Ще ви кажа, че човечес твото е дошло до последния прев ратен завой и излиза направо на брега, където стои Ковчегът на Спа сението.
35. Има още малко време, за да стигнете до него и да се из качите на неговото възвише ние.
36. Но само тези, които са пречистени и освободени от връз ката си с материалните ценности, ще могат да вървят бързо.

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.17 included.