Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Крайно важно е да разберете, че владеенето на езика на Писанието съвсем не означава, че вече сте се озовали на Пътя на Спасението,
2. Защото не е толкова голяма ползата от разнасянето назърната на Истината.
3. Нужна е Любов, с която трябва да се сеят тези зърна.
4. Само дивите семена се разнасят успешно с помощта на насекомите и вятъра.
5. Да се приближи до Спасе нието ще може само този, който в своята душа носи светлина и топлина за всички създания на Бога и Природата.
6. Много хора нееднократно са се срещали с различни носи тели на Божието Слово, особено напоследък.
7. Сега в християнската ре лигия съществуват много църкви, като всяка си има свои пропо ведници.
8. Но най-печалното е, че едно и също Писание се пропо вядва от различните църкви по различен начин.
9. При това всяка църква се смята за най-истинска.
10. Но разумно ли е да има няколко тълкувания на една и съща Истина?
11. Само в едно си приличат всички вестители на Божието Слово.
12. Това е схващането, че все ки, който проповядва не по Писа нието, е изпратен от дявола.
13. Но ще ви кажа, че всички те недооценяват Славата Божия, възможностите на човека и сили те на дявола.
14. Дяволът знае Божието Слово по-добре от всеки вярващ.
15. Ето защо, носещият и яростно защитаващ Божието Сло во не означава още, че е слу жи тел на Бога.
16. А носещият неизвестни досега истини, не означава, че е посланик на дявола.
17. Това трябва да се опре деля по друг начин, и то безпо грешно.
18. Да съблюдаваш запове дите само за пред другите почти не представлява някакъв труд.
19. Но да почувстваш любов към ближния за болшинството е непосилно без външна помощ.
20. На Божието Слово мо жеш да обучиш всекиго;
21. Това може да го направи и посланикът на дявола, ако след това последва студ.
22. Но да отдаде частица благодат от своята душа - това е единственото, което е непосилно за сатаната.
23. Бъдете внимателни към душите на вестителите!
24. Сега макар и със Словото на уста между вас броди толкова много студ.
25. Вестителите, които про по вядват Словото, дори и без да знаят, могат безвъзвратно да приемат благодатта на вашата душа и да вдъхнат студ в нея.
26. Защото такова е могъщес твото на дявола, който използва добрите намерения на хората за своите цели.
27. Единствено любовта мо же надеждно да предпази пропо ведите на вестителите от него.
28. Но бъдете внимателни и към своите души!
29. Много от вас, усещайки топлина, ще почувстват проти вопоставяне вътре в себе си.
30. Помнете! Всяка подбуда, призоваваща към потискане на топлината и свет лината е събла зън от дявола.
31. Не само Истината трябва да се разнася от дом на дом, но и Благодатта, която може да ви даде Бог за тази мисия.
32. Най-напред придобийте частица от Неговата Благодат, а едва след това вършете богоу годни дела.
33. Знайте! На любов може да ви научи само този, който има голяма любов.
34. И ще ви кажа: сега нас тъпва велико време, когато вие ще влезете в съприкосновение със Славата Божия.
35. Но за голямо съжаление на Отеца далече не всеки от вас е способен да стъпи на Пътя на Истинското Развитие,
36. Макар че Господ винаги се стреми да изведе всички не щас тни от бездната.
37. Днес много вярващи хрис тияни, а заедно с тях и тези, които се смятат за вярващи само защото изучават Писанието, ще започнат да се противопоставят на това, което става, опирайки се на не вярно из тълкувани изрази и думи в Писа нието.
38. Сега на всеки предстои да се определи.
39. Каква е сега цената на Християнството, което се е разде лило на множество части,
40. Където при стълкнове ния та между отделните части ста ва изобилно излияние на хлад и мерзост една към друга.
41. Помнете! От благодея ние то, което идва от вас, но не е охранявано от вашия разум, може да се възползва дяволът.
42. И тогава ще си навлечете страдания.
43. Знайте! Настъпило е вре мето, когато да се продължи раз пространяването на различни въз гледи за едно и също Писание е велико зло.
44. Защото, знаейки за идва нето на великите времена, силата на тъмнината се активизира и ще създава благоприятни възмож нос ти за разпространение на различни възгледи.
45. А имайки различни въз гле ди за Истинското Развитие, вие няма да го започнете.
46. Сега Бог ви явява Своята Нова Воля и сключва с вас Пос лед ния Си Завет.
47. Неговата камбана ще стане земята Руска.
48. Мнозина ще започнат да търсят чудеса и доказателства.
49. Истината ви казвам: няма да се дадат повече чудеса от Бога, но ще се даде последна възмож ност за спасение на душата.
50. Всеки, който, докосвайки се до Последния Завет, е почувс твал повелята на душата си да тръгне по Пътя на Божия Син, трябва да отдаде всичките си сили на това служене,
51. Защото такива хора са Надеждата Божия.
52. Душите на тези хора са единстве ната основа, върху която е въз мож но по-нататъшното ес тес твено развитие.
53. Слушащите, но не чули Последния Завет са нещастни хора, които няма да могат да създадат необходимата основа за Разцвета.
54. Във времената, когато се дава Спасението на Човешкия род, наред с Бисерите, изпратени от Бог, дяволът ще разпръсне по Земята стъклени мъниста,
55. За да може някои хора, докоснали се до мънистата, да загубят интерес към търсенето на Бисерите, смятайки ги за едно и също;
56. Други пък, докоснали се до Бисерите, ще се усъмнят в тях ната истинност, съзирайки и дру ги мъниста.
57. Бог не може насила да на лива Благодат у човека.
58. Това е възможно само там, където човешката душа е открита пред Бога.
59. Защото той винаги се стреми да помогне на всеки, колкото и да е паднал.
60. Но хората, поради слепо тата си, не възприемат Неговата Благодат.
61. Затова във време, избрано от Господа, Той ще яви на Земята Този, който вършейки Неговата Воля за Спасението на света, ще помогне на хората да възприемат Благодатта на Отеца, да се напоят страдащите и да се излекуват ду шите, които още са способни да цъфтят като благоуханни цветя.
62. И каза Господ: “Ще сът во ри не този, който се е назовал, защото ще има много такива, но Този, в когото е Моето благово ление.”

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.18 included.