Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Още от най-древни времена философията се е заела да из следва същността на Бога и Неговата Сила,
2. На което ре ли ги оз ните мис лители реагирали като на приближаване на опас ност.
3. Самите философи стигна ли до заключението, че ако се опознае същността на Всевиш ния, може да се прекрати вярата в Него,
4. Виждайки в това края на религията.
5. Опознатата тайна губи живата си светлина и своето при тегателно въздействие.
6. Религията е тънка и всеоб хватна сфера, която се докосва до съкровените тайни на човешката душа.
7. Човек трябва да опознае само тези тайни, които ще му помогнат да развие истинските си възможности,
8. И не трябва да опознава онези тайни, които ще попречат на нормалното му усъвършенс тване.
9. Всяко усъвършенстване на човека трябва да се свежда само до едно - до Духовния му разцвет.
10. Защото същността на чо века се съдържа в неговата душа.
11. Неразумен е онзи, който се стреми да види в себе си само плътта и нейните потребности.
12. Истинската ценност на Тайната се съхранява само там, където мислите, възникващи по повод на нейната същност, не водят до разслоение на човечес твото.
13. Великата ценност на ре лигията се състои в нейния стре меж да обединява хората помеж ду им.
14. По времето, когато е било необходимо, на Земята са били дадени четири световни религия.
15. Те са започнали обединя ването на многочислените ино верци,
16. Независимо от езиковите разлики.
17. В началото разсъжде ния та за религията са били преси чани както от религиозните слу жители, така и от самата вяра в мо гъществото на Всевишния.
18. В последно време, когато човешкият ум е достигнал до най- голяма дисхармония с ду хов ния свят, хората все по-смело се стремят по свой начин да ос мис лят съществуващите Писа ния,
19. Което води до неудържи мото израстване на всевъзмож ните разклонения на дървото на религията.
20. Но разумно ли е същес тву ването на много тълкувания, касаещи една единствена Исти на?
21. Хората не биха могли да постигнат Истинско Обединение, докато съществуват разногласия в духовното развитие, колкото и почтително да се отнасят един към друг.
22. Докато хората не успеят да постигнат единен възглед за Истинското Развитие, то няма да започне.
23. Съществуването на раз лични религии на Земята може да доведе до успешно развитие само в икономическо отношение.
24. Но това ще създаде усло вия единствено за живота на плътта.
25. Щом човек не е само плът, то какъв е смисълът на това ус пешно развитие?
26. Успешното духовно раз ви тие на човечеството е въз мож но само по друг път.
27. Религията, в истинския си смисъл, е изкуство за развитие на душата,
28. А тъй като душата е същността на човека, религията е изкуство за развитие на човека.
29. И ако религията напълно познава развитието на душата, тя трябва да бъде единна, за да няма разногласия.
30. Разногласията могат да бъдат укротени само с отваряне на допълнителни Врати към Тай ната.
31. Може ли познанието за същността на Славата Божия да угаси живата скъпоценна свет лина на религията?
32. Движейки се по руслото на развитието, човешките мисли тели – и мирските, и религиоз ните – правят голяма грешка, ка то говорят за вярата в Бога;
33. Което внася известно объркване в едните и неосно вателна тревога в другите.
34. Щом обектът е неизменен и съществува винаги, нужна ли е вяра в неговото съществуване?
35. Вярата трябва да прерас не в знание за съществуването на този или онзи обект.
36. Затова няма нужда от вя ра в съществуването на Бога.
37. Трябва да се знае, че Той съществува.
38. Но виж да вярва на Бога, на човека все още му предстои да се учи.
39. Затова прерастването на вярата в знание за същността на ве ликата Слава на Небесния Отец няма да навреди на истинс кия дух на религията, но ще спо могне за отхвърляне на сту дените помисли относно велико то Тайнс тво.
40. В условията на растящо духовно падение са се появили сили, които пречат на голямото болшинство от хора да се докос нат до истинската дълбо чина на религията.
41. Разкриването на нови Ис тини ще помогне на тези не щас тни хора да осъзнаят същ ност та на Божията Слава и да открият Истинския Път на Духо вен Въз ход.
42. При това не толкова ще се разкриват някакви тайни, кол кото ще се отворят човешките очи,
43. За да могат хората да раз берат светлия разум и да тръгнат по пътя на своето Обеди нение.
44. Постигнете същността на Вярата, тъй като това е основата за разцвета на вашата душа!

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.19 included.