Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Вярата е живот.
2. Животът е дви жение и ве лик труд на основата на пости га нето на вярата в Оте ца свой Не бесен.
3. Движението към Светли ната при хората е възможно само чрез преодо ля ването на препятс твия.
4. На топлината може да про тивостои само студът. На светлината противостои само тъмнината.
5. Затова пътникът в Слънче вата Страна го очаква титаничен труд в преодоляването на прегра дите на студа и мрака в ъгълче тата.
6. И така както по Волята на Отеца Небесен вие сте били нада рени някога с плът, то в началото на това знаменателно време пред вас се е разгърнал великият път на труда на вашата плът,
7. Защото развитието на ду шата е възможно само чрез дея нията на плътта.
8. Душата всъщност е самото Божие чедо.
9. Затова и на древните беше ка зано, че вяра без дела е мъртва.
10. И само по делата може да се съди за вашата вяра.
Къде е този праведен труд?
11. Вие знаете, че искрите от запаления огън продължават да носят топлина и светлина.
12. Великият Родител, създа вайки ви по Свое подо бие, ви е дал възможност да бъ дете творци на любов, красота и светлина.
О, колко е прекрасен и колко труден е този път!
13. За дългото съществуване на човешкия род хората са се научили в изобилие да изливат прекрасни думи за доброто, кра сотата и любовта, но щом по пътя им се е появявала необходи мост та от сътворение, това стъпало си е оставало непреодоляно.
14. Същността на мирозда нието на Вселе ната се гра ди на принципа за унищожение на всич ко, което се превръща в препятс твие за раз цвета на Хармонията на Битието и следо­вателно трябва да го напусне.
15. Но съществува още и по нятието за безкрайна тъмнина, която пребивава от другата стра на на Светлината и тази тъмни на не възпрепятствува, а преби вава.
16. Слънчевите цветове все повече запълват тази безкрай ност.
17. Тъмнината не се намира извън Хармонията, защото е из начална.
18. И ето че веднъж, проявя вайки своето битие, Божиите ча да са заприличали на катерачи, изкачващи скалисти върхове,
19. Където на пътника пречи и товара, който лежи на плещите му, и отвесните пропасти с остри ръбове, и камъните, които летят насреща. Всички тези прегради трябва да бъдат преодолявани от пътниците по пътищата на Все лената.
20. Но отдалечавайки се от постигането на Божията Истина, вие, чадата на Небесния Отец, до голяма степен сте усложнили своето изкачване.
21. Защото срещу вас са по летели не само камъните, откър тени от вятъра, но и камъните, хвърлени от братска ръка.
22. А товарът на раменете ви придобил способността да увели чава теглото си.
23. Велик труд изисква днеш ното време при всеки от вас.
24. И този труд е стремежът чрез ръцете си да отдадеш своето сърце на заобикалящите те хора и заобикалящия те свят, без да очакваш нищо в замяна.
25. А и може ли да очакваш нещо в замяна, ако трудът ти се определя от неудържимата пот ребност на душата, което и опре деля предначертаното ти място в живота?
26. Това място в обществото трябва да намери всеки от вас.
27. А в търсенето на това ус треме ният към Истината никога няма да подмине труд за благо, който му попада под ръка. Какъв то и да е този труд.
28. Помни! Ако делиш труда на достоен и недостоен за тебе, това показва, че в твоята душа има замърсяване, което възпре пятства постигането на Исти ната.
29. Постигай върховете на смирението, защото със смире ните е мъдростта.
30. А ако ти предстоят ня колко добри дела, съумей разумно и достойно да прецениш: възмож но ли е всичко да се извърши пос ле дователно и ако не, с чисто сърце извърши по-голямото дело!
31. Ако смяташ определена дейност за труд, който ти е пред на чертан, но в момента нямаш възможност да я упраж няваш, изпълнявай достойно тази, която можеш.
32. Защото в това се проявява твоята вяра.
33. Не трябва да се оспорва Волята на Небесния Отец.
34. Ако ти се дава въз мож ност да вършиш труд, който ся каш е далеч от предначертания, не е ли това за твое добро?
35. И мъдър ще е този, който приеме всичко с радост като една необходимост.
36. Този, който ще търси лес ното, ще прояви своето неверие.
37. Учете се достойно да уп раж нявате всеки труд, защото щом той е попаднал под ръцете ви, истината ви казвам, за пости гащия Истината това е жадува ната минута, за да отдаде бла годат от своята душа.
38. Постигащият Истината не трябва да се безпокои от мисли за това колко време ще упражнява този труд и до какво ще доведе това.
39. Защото постигащият Ис тината знае, че великият Отец внима телно наблюдава всеки от вас.
40. И ако ти предстои да вър шиш нещо по-голямо, няма ли то да се появи на пътя ти?
41. Но умей да слушаш гласа на своето сърце и да видиш знака на любящия Отец!

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.21 included.