Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Човек се движи по уникален път на развитие, чиято същност се крие в Духовното Възлизане.
2. Никой друг във Вселената не е вървял по такъв път на раз витие, което поражда съответ ни те трудности.
3. Само Господ знае Пътя, по който Той сам търпеливо води Своите чеда.
4. От време на време, от епо ха на епоха, Небесният Отец е наставлява хората, очаквайки безкрайно прозре нието на своите неразумни си нове.
5. Достигнали вече край ния предел, когато се явява неизбеж ната необходимост да се сложи черта във вашето развитие.
6. Човек не бива да бъде осъж дан, а още повече да бъде наказван от някого.
7. Затова времето на Страш ния Съд е избрано в периода, когато Майката-Земя няма да може повече да издържа тежестта на човешките безумства и ще поеме върху Себе си греха да наложи наказание,
8. Унищожавайки завинаги онези, които не ще поискат да прозрат истината и ще продъл жат да изли ват от себе си студ.
9. Сега тъмнината дава голе ми възможности за принизяване на Божията Слава,
За което мнозина слепи са се хванали.
10. Човек може да излъже все киго с думи, но своята душа – никога.
11. Бог вижда хората непос редс твено по душите им, неза висимо от техните словоиз лия ния.
12. Небесният Отец, много скърби, че мнозина от онези, които сами се назовават вярващи, са се превърнали в пречка за истинското развитие на човеш ката душа.
13. Психологията на много хора е така изградена, че те са свикнали да чакат Второто При шес твие от век на век, без да го дочакват.
14. Повечето вярващи недос татъчно осъзнават истината, че Спасението на човека се крие в Неговата Вяра.
15. Истината ви казвам: Вя рата е вратата, която ви свързва с Бога и ви помага да получите допълнителни духовни сили,
16. Благодарение на която вие ставате спо соб ни да преодо лявате съблазните и да пречис твате душата си,
17. Което се явява и като дви жение по Пътя към Спа сение то. Защото Вашето Спасение е в чис тотата на душата.
18. Пречистването на душата от порочни наслоения и по-на татъшното развитие е възможно само чрез делата на плътта.
19. Затова сега трябва да осъз наете, че да казваш “Аз вярвам”, да знаеш прекрасно Божието Слово и да изпълняваш обредите – това още не е спасе нието, а само основа, от която трябва да тръг нете към Спасе нието.
20. Да се приближи към Спа сението може само онзи, който в своята душа е сътворил светлина и топлина за творенията на Бога и При родата
21. В стремежа си да отдаде безмерно топлината на своята душа на околните, без да иска нищо в замяна,
22. В умението да не отгово ри със студ на настъпващия към него студ, независимо от това каква болка изпитва.
23. Славата Божия се състои именно в това, че Бог дава сега още една възможност за спасение на душата, като иска да помогне на насилствено отделените от поз нанието на истинските глъ би ни на рели гия та, да се докоснат сами до ней ното сияние и да оп ределят своя та съдба сами.
24. Разумът може да се раз ви ва чрез Знанията, а душата - само чрез Вярата.
25. Господ е заповядал ново то Осъществяване да стане из клю чително в общочовешки ус ло вия, без фойерверките на все възможни чудеса, което е било толкова важ но за разбиранията на отдав на отминалите поколе ния.
26. Образът за новото При шествие на облаци е бил нужен, за да мога като дойда тайно в предначертаното от Моя Отец време, лесно да изоблича лице мерите и да открия истинските Божии чеда.
27. Как човек може да раз поз нае Идващото от Всевишния: дали със сърцето си или с очите, с които сте свикнали да виждате нечистота?
28. Как трябва да определите Сина Божий: по знаменията, които той прави, или по същност та, която излиза от Неговото сърце?
29. Няма добро дърво, което дава лоши плодове; и няма лошо дърво, което дава добри плодове.
30. Всяко дърво се познава по плодовете му, затова не се късат смокини от тръните и не се бере гроз де от храстите.
31. Ако Господарят се върне у дома с гръм и грохот, с огън и жу пел, всички Негови слуги, виж дайки знаменията, ще изви кат: “Ние вярваме, ние чаках ме.”
32. Сред тях ще са и тези, кои то не са чакали Господаря, а са били разбудени от силния гръм.
33. Но Господарят ще дойде тайно, за да види истинс кия лик на всекиго, недокоснат от велики знамения и не успял да скрие алчния лицемер.
34. Господарят ще дойде тихо и заставайки на прага на Своя дом, ще започне да изли ва живи телната Влага, идваща от Този, Който Го е изпратил.
35. И всеки, който има сърце и чака Влагата на Небесния Отец, ще дойде да утоли жаждата си, защото с душата си ще почувства, че това е от Неговия Родител.
36. Въпреки че духовното развитие на съвременния човек не се отличава много от духов ното развитие преди две хиляди годи ни, сега Бог ще поведе Свои те че да към осъзнато влизане във Вя ра та, а не чрез страх и чу де са.
37. Защото страхът се притъ пява с времето и човек е способен да извърши и нещо нередно въп реки вярата си,
38. Но този, който вярва по убеждение и с разбиране, никога няма да отстъпи нито крачка от вярата си.
39. Трябва да знаете, че лю бов та и страхът никога не могат да се съвместят.
40. Невъзможно е постига нето на съвършенство в лоното на любовта, ако любовта е съпътс твана от страх.
41. В новото си идване на Зе мята, първо ви давам Истините на Моя Небесен Отец, които досе га не трябваше да знае нито един човек на Земята.
42. След това ще започне от крито разделение на хората на сили на Светлината и сили на мрака.
43. Душите на хората, откри ти досега за Светлината, бързо осъзнават Идва щото от Бога.
44. Това им дава възможност да се напоят с живителна Влага, като помагат и на другите жадни да стигнат до нея.
45. Други ще се хванат за бук вата и ще започнат да разсъж дават, а това ще ги доведе до ги бел.
46. Слушайте гласа на душа та си, а не студената логика на разума.
47. Помнете! Не добросъ вест ното изпълнение на обреда отличава вярващия, а висотата, до която стига душата, движейки се по пътя на Вярата.
48. Бог почита благите ка чес тва на душата, а не мястото, зае мано от плътта в обществото.
49. В последно време много хора, докосвайки се до Низпос ланото, го признават.
50. Но в същото време ги об хваща съблазън: няма ли този път да доведе до падение? И човек започва да размишлява...
51. Помнете! Разумът не мо же да постигне духовното.
52. Той трябва да реши: за добро или за зло –
53. След като душата поеме по един или друг път за пос ти гане на духовността.
54. Безсмислен е опитът да се проумее изначално същността на Духовния Възход.
55. Човек върви към Вър хо вете по уникален пред начертан Път.
56. Целият му живот трябва да бъде посветен на формирането на душата, която е Божие съз да ние.
57. Но формирането на ду ша та е възможно само благода рение на действията на плътта.
58. За да определиш истин ността на духовния път, необхо димо е колкото може по-пълно да отвориш своята душа и уверено да поемеш по него, като едно времен но твориш благо за окол ните.
59. Ако видиш, че избраният път носи вреда, веднага го напус ни, независимо от възможните затруднения.
60. В противен случай ти ве че вършиш грях.
61. А ако не виждаш вреда, върви напред без съмнение, за щото който се съмнява, не само няма да полети, но ще стане котва за своите спътници.
62. Върви и се довери на Вис шия Свят да се грижи за твоя та безопасност! Бъди творец!

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.27 included.