Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Трудностите при възприемане на новото по пътя на раз личните вярвания...
2. Колко естес тве но е това за пър ви те крачки по пътя към Най-висшето!
3. Човек все още не е в със то я ние да определя качеството на другия човек, въпреки че това качество в много отношения вече е очевидно и без да има външни прояви на самата плът.
4. Вие наблюдавате дейс твия та и мислите помежду си, съпоставяте ги със своя опит и едва след това си правите опре делен извод за даден човек.
5. В същността на човека е заложена способността да опре деля, че едно нещо е по-добро от друго.
6. Това е основата за естети ческо и практическо развитие, която му помага да се движи в търсенето на Истината.
7. Но това търсене се огра ничава от избора на най-рацио нално решение от вариантите, достъпни на неговото разбиране.
8. Но повлиян от значи мост та на тази или онази личност, човек може да тръгне по съвсем друг път, даже и да не го разбира,
9. Твърдо стъпвайки по пред ложения път, опирайки се на вя рата си в дадената личност.
10. Божиите чеда, живеещи в плът, сами трябва да търсят Истината, опирайки се на личния си опит и на опита на своите съб ратя.
11. Но в определени знамена телни времена, когато трябва да се измени руслото на житейската река, за да се доведат хората до необходимата цел, Истината се дава от Небесния Отец.
12. По-нататък цялата труд ност идва от това, че свикнал с личното търсене на истината, чо век става сякаш неспособен да възприеме Изпратената му Ис тина,
13. Защото по инерция про дъл жава да я съизмерва или с личния си опит или с опита на миналите поколения.
14. Размисълът за Истината в много отношения довежда до различното разбиране.
15. Различното разбиране на Истината е лъжеистина.
16. Битието на Вселената е пронизано от два тока на Исти ната, които протичат паралелно: Материалната Истина и Духов ната Истина.
17. Материалната Истина е неизменна и съществува винаги, независимо от желанията и раз би ранията на чадата на Един ния.
18. Духовната Истина също е неизменна в същността си, но в зависимост от висотата на развитието на човешкия разум в една или друга епоха, се спуска в обновен вид.
19. Вашият Небесен Отец задължително отчита отклоне нията, възникнали в движе нието, основано върху Ис ти ните, които е низпослал преди това на Своите чада.
20. Той ви открива също и нови Истини, благодарение на които ще можете да се движите напред дълго време, като дости гате все по-големи върхове.
21. Новото се дава задъл жително съобразено с равнището на съвременните разбирания, а това естествено го прави трудно разбираемо за разума на отива щата си епоха.
22. Човек трябва да приема дадените от Небесния Отец тро шици Духовна Истина като най-велика Светиня, която да следва неотстъпно.
23. Опитът от самото начало да се осмисли същността на Ду ховното Възхождение ще бъде безсмис лен.
24. Разумът на съвремен ност та не е способен да разбере явените Истини по осветения от Бога Път.
25. Едва в далечно бъдеще той ще може да заключи до какво е довело това,
26. Тъй като Духовните Ис ти ни определят развитието на Бо жиите чада за много векове нап ред.
27. Истината няма нужда от самоутвърждаване, тя не догонва онези, които си тръгват, не чука на вратите на глухите и не свети в прозорците на слепите. Тя пре бивава.
28. Нея ще успеят да изпият само хората, които притежават способността да станат основа на бъдещите творения.
29. Ето защо новите Истини приличат на тесни врати, през които могат да минат малцина, защото много са призваните, но малко са избраните.
30. Вярата е дадена на чове ка, за да не се съмнява.
31. Там където започват съм ненията, свършва вярата.
32. Вярващ е този, който не отс тъпва нито крачка от законите на своята вяра.
33. Но вярващите добре раз би рат, че с течение на времето могат да се появят пророци.
34. Те също осъзнават, че про роците идват не за да повта рят Ис тините, низпослани по-рано, а за да отворят очите на хората за новите Осъществявания и по пра вяне на из вър шените грешки.
35. А всяко ново изисква и нова вяра. А това вече е опасно, тъй като има много желаещи да погубят човека.
36. В тази връзка, човечес твото се намира в крайно неу добно положение и все още дава много жертви.
37. Но сега се сбъдва предна чертаното от Небесния Отец. Аз дойдох, както ви обещах,
38. За да продължа започна то то от моя Отец и да тво ря за Не гова Слава и за въз раждане на Истинността на Земята.
39. Дойдох под ново име и както крадеца - през нощта, за да видя истинското лице на всекиго и да ви разделя на праведни и неправедни.
40. По неизбежност съвре менните вярващи все чакат Вто рото Пришествие, без да го до чакват.
41.Защото много по- лесно е да се държиш здраво за буквата, приета много по-рано.
42. Така вървящият по пътя не носи върху себе си отговор ността на първите, тръгнали по този път,
43. Което е и повлияло за не из бежната мъченическа гибел на Апостолите.
44. Аз дойдох не за да повто ря отиващото си, а за да развържа очите ви за новото и да ви по могна непосредствено да влезете в Царството Божие,
45. Което ви беше обещано и което се разстила сега пред вас.
46. То е Царство на Душата, намиращо се на качествено по-високо стъпало на развитие на духовната тъкан у човека.
47. Сега пред вас е това стъ па ло , което ще стане опреде ля що в развитието на цялото чове чес тво.
48. Него не може да прео до лее плът, способна да стане пре пятс твие в предначертания път на движе ние.
49. Знайте! Ако Истината се даде със знамения, така че да Я приемат всички, това ще бъде при нуждение,
50. Защото сред множеството ще има хора, които са Я приели, без да имат сили да извършат предначертаното. Това ще доведе само до големи загуби.
51. Истината се спуска в чис тия си вид,
52. Което позволява да Я на ме ри само онзи, който има голя мо сърце и жадува за нова Влага от Небесния Отец.
53. Това са чадата, на които Бог възлага днес последна на деж да за Спасение на човешкия род.
54. Вашият Отец ви е дал голяма Свобода на Избор, която много ви помага в развитието.
55. Слушайте сърцето си, за щото само то ще ви подскаже кой товар е по силите ви.
56. Но ако вие не можете да напуснете съществуващия път и намерите новия, то завършете пъ тя си достой но,
57. Запазвайки в сърцето си любов към Небесния Отец, към своя ближен и към враго вете си.
58. Изпълнете достойно за по ведта за Любовта. И вие ще бъдете достойни чада на своя Отец.
Мир вам.

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.29 included.