Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
За да могат живите същества да запазват и продължават своя живот, хармонията е създала два пола.
2. Този въпрос е станал преч ка в жи вота на човека, защото мислите за него са останали в крайно при митивно състояние.
3. И тъй като човечеството е във времето на своята младост, то с лекота възприема настав ле нията на други цивилизации, кои то се намират на по-високо рав ни ще на развитие.
4. Това се проявява чрез са мите хора, болшинството от кои то дори и не знаят откъде у тях въз никват едни или други поня тия.
5. Първоначалните взаимо от но шения меж ду мъжа и жената на равнището на инстинкта са били основа за развитието на всички цивилизации.
6. Но Извънземният Свят не притежава духовна сила,
7. Докато всеки човек на Май ката-Земя притежава своя ду хов на тъ кан.
8. Затова развитието на Из вън зем ните Светове е тръгнало само по пътя на разцвета на ра зума, защото разумът е присъщ само на плът та.
9. Душата се движи по друг закон.
10. Духовната тъкан, ако е дадена, не бива да се опростява, за да не повлече към гибел.
11. Тя трябва да се хармо низира и развива.
12. Наистина, инстинктив ната основа е възможно да се оп рос ти, за да се освободят повече сили за развитието на разума.
13. Но знайте! Това опростя ване е приемливо само в условия та на отсъствие на духовна сила.
14. Ако духовните възмож нос ти са големи, както е при чо века, инстинктите в никакъв слу чай не трябва да се преси чат, а само да се организират в грани ците на истината, които за всеки от вас са индивидуални.
15. Истинското развитие на човека е възможно изключително на основата на хармония между Духовното и Природното Начало.
16. Една от съставките на Природното начало е постигане на Висотата на Природната Лю бов, която възниква между мъжа и жената.
17. Природната Любов се гради на основата на: опреде лено разкриване на душата, индиви ду ално естетическо въз прия тие и хар мония във физи ческите удо волс твия.
18. Отсъствието на някоя от трите основи не позволява на Природната Любов да разцъфти истински.
19. Истинският Път към Съ вършенство на човешката душа преминава през три Върха: Вяра, Надежда и Любов,
20. Които съответно се проя вяват като Духовна Любов, Родс тве на Любов и Природна Лю бов.
21. Без да постигне някой от тези три Върха, човешката душа няма да придобие съвършенство.
22. Но всеки от трите Върха тряб ва да бъде постигнат на пъл но. Не бива да се ограничавате само с допир до тях.
23. Една от истините за хар монията в съпружеската двойка се състои в това, че един от члено вете на семейството носи кръст ния товар,
24. Което се заключава в стремежа му да издигне оста налите членове на семейството до своето духовно равнище.
25. Товарът му ще бъде та къв, че ще е възможно да бъде из несен само от сериозно потру ди лият се.
26. Това е изпитание за еди ния и помощ за другия.
27. Безсмислено е да се дава товар, който може да се носи, имайки в определена степен ле ност.
28. Желаещият да избегне пре пятствията, трябва да знае, че формирането на душата става само чрез формирането на дру гите души.
29. Човек живее в името на своите братя и сестри, а не за себе си –
30. Така е предначертал ва шият Отец.
31. Ако наблизо има някой, който се нуждае именно от ваша та помощ, то да се отдалечи от не го може само нещастният чо век, който пренебрегва Зова на Не бес ния Отец и гледа единс тве но лич ното си благо денствие.
32. Много ще кажат, че не им стигат силите да оказват помощ – тях не ги разбират.
33. Същността на разума на недостатъчно вярващия човек се заключава в това, че той започва да разсъждава за смисъла на жи вота само тогава, когато удари че лото си в сериозна преграда,
34. Където веднага започва да се позовава на стеклите се ся каш безизходни ситуации, които са създадени за него.
35. Истината ви казвам: във Вселената нищо не става слу чайно.
Само малкият разум из мис ля Случайността.
36. Всеки от вас го очакват са мо тези прегради, които е необ ходимо да преодолеете именно вие и никой друг.
37. Преградите приличат на стъпала и преодолявайки ги, ти се изкачваш към Върховете на Съ вършенството.
38. Силата на дявола е из кусна сила, но се намира в своя низш зат во рен кръг.
39. Като въздейства върху чо ве ка и го води към гибел, дяволът во ди към гибел и себе си,
40. Защото ако загинат хора та, той няма с какво да се храни и ще бъде обречен,
41. Но той не може да живее по друг начин и колкото повече човек излъчва порочна енергия, толкова по-голяма ще става сила та на сатаната.
42. Дяволът не трябва да се развива безкрайно, защото ако вирусът на злото проникне в из вън земното пространство, Вселе ната ще загине.
43. Дяволът винаги нанася удари по най-слабото място и там, където човек най-малко очак ва.
44. Затова с правилното пре о доляване на всеки един удар ук репват пос тоянно проявяващите се слаби страни на душата, което, естес твено, помага на човек да се раз вива.
45. Дълги векове хората са съставяли съпружески двойки на две основания: по повеля на ду шата и по повеля на разума.
46. Божиите чада трябва да се развиват по двойки, защото едно от стъпалата, водещи към Съвършенство, се съдържа във фор мулата: мъжкото и женското начало да станат единни.
47. Хармонията между мъж ко и женско начало позволява изцяло да се разтворят пъпките и на едната, и на другата душа.
48. Хармонията се проявява благодарение на едновременното разтваряне на двата цвята и вли ването в тях на определена бла годат от Бога и Природата.
49. Благодарение на тази хар мония е възможно раждането на нова енергийна Звезда, която ще пази вашите души в лошо време.
50. Ако емоционалният из блик, идва само от едната страна, излъчваща жизнена сила, а човек смята, че е познал хармонията, той се заблуждава.
51. Хармонията възниква само при истинско съединение, при което с пълна сила се проя вяват всички съединили се нача ла, които не си пречат, а се усил ват помежду си.
52. Сам човек може да пос тигне онази хармония, която въз никва при съединяване на него вите лични начала.
53. Ако се съединява с друг човек, той става едно от двете съединяващи се начала.
54. Хармонията между тях ще бъде истинска, когато напъл но разцъфтят и двете начала.
55. Вие трябва не само да пос тигнете хармония между мъж кото и женското начало, но да я под дър жате през целия си живот.
56. Но под хармония не се раз бира онова временно възхи щение, което възниква в много числените и разнообразни връзки с противоположния пол.
57. Ако човек избира своя пар тньор с разумно осъзнаване, той значително затруднява пътя си.
58. Защото ще се сблъска с прегради, които не може да преодолее.
59. Преградите, които сре ща ме през целия си живот, в по-голямата си част могат да бъдат преодолени чрез крепостта на ду ха, но в никакъв случай чрез помощта на раз съдъка.
60. Ако се стремиш, тър сей ки удобства, да заобикаляш ду хов ното, силата на душата ти ще намалее и няма да можеш да пре о доляваш преградите.
61. Неспособност за преодо ляване на сериозните прегради може да възникне и в семейство, създадено по повеля на душата.
62. Това е възможно, когато не се осъществява духовно раз витие.
63. Когато стигнат критична точка, нещастните съпрузи не виждат друг път, освен да се раз делят, без да се съобразяват дали носят вреда на другия или не.
64. В критична минута, като не намира друг изход, всеки, който се стреми да изостави другия, вярва, че сам не е ви но вен,
65. Като се оправдава с без силието си да продължи да стоп ля своя спътник.
66. Тези нещастни съпрузи не се опитват да разберат, как се е случило така, че преградата се е оказала непосилна.
67. Чеда Божии! Чуйте Гласа на Истината! След раждането на вашата плът и след като плътта получи душа, в зависимост от създалите се изначални условия пред вас се очертава ефирният път на вашия живот.
68. Този път се определя по точките на най-вероятни прояви в една или друга отговорна минута,
69. Което, естествено, много затруднява възможността човек да се отклони от предначертания път.
70. Но ако в отговорна ми нута не постъпиш така, както ти е присъщо, от този миг бъдещето ти малко ще се промени.
71. Преградите при всеки от вас са видни по линията на бъ дещия му живот като вълни с раз лична височина.
72. И помни! Ако в неда лечното бъдеще те очаква вълна, която лесно може да те залее, по целия път към нея ще срещаш стъпала и изкачвайки ги, в мо мента на срещата с тази съдбо носна вълна ти вече ще бъдеш на едно ниво с нея и тя няма да те преобърне.
73. Но ако си невнимателен и в търсенето на удобства упо рито заобикаляш стъпалата, кои то срещаш, в определения мо мент съдбоносната вълна ще те залее и ще те пречупи.
74. Помни също, че ако човек се явява река, разумно ли е някой друг, плуващ в нея, да иска реката да завие по негово желание?
75. Това е невъзможно, а растящият стремеж да стане не въз можното ще доведе до нару ша ване на хармонията между плуващия и реката.
76. Реката ще продължи сво е то неизменно течение, но плу ва щият или ще я напусне, или ще се удави.
77. Така че открийте исти ната и същността на своето би тие!
Мир вам.

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.30 included.