Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Вярата...Великият по лет!
2. Преддверие към Нея е Вър хът на Сми рението.
3. Колкото повече постигаш Вярата, тол кова повече се раз крива спо собността ти за удиви телен полет.
4. Но колко много стъпала очакват пътника до Върха!
5. Колко трудно е изкачва нето, но колко голямо е възнаг раж дението!
6. Смирението не е стремеж да стъпчеш себе си в калта, за щото ти помниш Божията искра, която живее в тебе. Но при всяко сравнение с друг човек, никога не се смятай за нещо повече, неза висимо кой стои пред тебе.
7. Смирението е способност да избереш за себе си най-мал кото при изобилието на блага и стре меж да заемеш най-незначи телното място на пира.
8. Смирението се определя от способността да приемаш всяка малка трошица знание като най-голямо съкровище.
9. И грижливо да го носиш цял живот, съхранявайки трепета и нежността, даже ако не ти бъде дадено нищо повече.
10. Смирението се определя също от способността да не използваш определението “нес пра ведливо”.
11. Посрещай достойно прег ра дите, каквито и да са те, какъв то и удар да ти бъде нанесен.
12. Защото ти знаеш, че твоят път е предопределен от Бога.
13. Това са твоите стъпала, които ти помагат да изкачваш Върховете.
14. Умей вътрешно да се по радваш на тези стъпала.
15. Колко труден е Пътят на Възхождение! Но ако не култи вираш Смирение, няма да от гле даш Вяра.
16. Древните са чули въп ро са: “Когато си дойда, ще наме ря ли Вяра на Земята?”
17. И ето, огънят все повече изпълва сърцето. Къде е Вярата, заложена много по-рано?
18. Растящото многогласно бучене за Божественото все пове че запълва пространството.
19. Колко са вярващите в днешно време! Повече от поло вината човечество говори за лю бовта си към Бога и заоби ка ля щия го свят!
20. Но къде е Любовта? Къде е Вярата?
21. Всички вярват, че се мо лят на един Бог, говорят за една Любов.
22. Но не могат да вървят в една посока, хванати за ръце.
23. Това се дължи на различ ните понятия за едни или други Тайни, на основата на различни те ритуали.
24. Не трябва да се мъдрува за допустимостта на всевъз мож ните пътища за възхождение, защото всички те, тъй да се рече, вървят към един и същ Връх и някога ще се слеят в едно цяло.
25. Животът е Велико Дви жение. Какво ще стане, ако дви жението спре?
26. Нищо във Вселената не се намира в покой. А значи и понятието “съвършено” е много относително.
27. Затова Върхът, към който се движат пътниците по различ ни склонове, безкрайно се отда лечава.
28. Възможността да се слеят в едно цяло се стапя като мираж при приближаването.
29. Истината за Духовния Въз ход е Единният Път и този Път е вечен.
30. Каква е благоприятност та на изкачването, ако ръцете на изкачващите се са далече една от друга?
31. Краката, правещи първи крачки, са още много слаби.
32. Първи крачки на Май ка та-Земя се правят. И сега чо век е понесъл голямо множество от различни учения за Вярата.
33. Неукрепналите му крака не са били способни да понесат товара на Единството.
34. Небесният Отец с при същата му велика многоцветна мъдрост от древни времена е подготвял съзнанието на Своите млади чада за възприемане на Единната Божествена Истина.
35. Защото законът за битие то на човешката душа е един и не зависи от принадлежността на човек към едно или друго вероу чение.
36. Великото съкровище, с което Бог е надарил Своите чеда са творческите способности, основани на Свободния Избор.
37. Ето защо, дотогава докато хората не са способни да вървят в една посока, хванати за ръце, Единната Истина не е трябвало да се дава,
38. За да не я покрие времето с наслоения от тиня и да загуби великата си светлина.
39. Великият Творец е пра щал на човека части от Един ното Цяло, което позволило да се зачене необратимото съеди нение на многочислените разно верци въпреки езиковото им раз­личие.
40. Потокът е набирал своята сила. Но колко е голямо жела нието на човека да знае Тайната!
41. Зараждали се всевъз мож ни знания.
42. Всезнанието е неминуемо в началото на възхождението. И с Божието позволение сега това ще бъде разрешено.
43. Какво е ритуал?
44. Това е тайнството на сли ване в поток единен на устреме ните души човешки към Светли ната Висша.
45. Ритуалът – това е проява на човека в порива му да се приб лижи към Божественото и в стре межа му да възслави Небесния Отец, Неговото велико Начало.
46. Но могат ли тези дейс твия да станат основа за разде ление? Могат ли да разделят едно Семейс тво, да разделят децата на един Родител?
47. Колко е голямо нещас тието на крачещите в този път!
48. Удивително прекрасно е полето, пок ри то с велико множес тво разнообразни цветя, където всяко цвете е непов торимо.
49. Но влагата, която ги храни е една.
50. Ритуалите протичат с участието на плътта.
Но човекът не е плът.
51. Човекът е душа.
52. Душата у всички има едно Нача ло, затова всички вие сте родни помежду си!
53. Може ли някой да каже, че при едните деянията за благо са истинни, а при другите - не, че при едните ритуалът е исти нен, а при другите - не?
54. Вашият Отец Небесен ви е изпратил на Земята според ве ликата Си мъдрост да свър шите предначертаното от Него.
55. Той ви е създал по свой образ и подобие.
56. Но какво е истинско по добие?
57. Небесният Отец е велик Творец .
58. Искрите от великия Му пла мък запазват своята способ ност да светят и да греят.
59. Бог жадува от Своите че да творения –
Творения на любов и кра сота.
60. У всекиго от вас Той е вло жил индивидуална, неповто рима дарба да твори.
61. Затова вие ще творите винаги различно, защото това е закон на Твореца.
62. И не бързай да даваш мнение за стремежа на човека към добро и велика Светлина.
63. Небесният Отец дава на всеки от вас индивидуални изпи тания.
64. И всеки, който ги прео долява, слушайки гласа на своето сърце с отдаване на всичките си сили, истинно върви.
65. И не е нужно да се стре ми те да делите хората по сякаш го лемите различия в едни или дру ги техни прояви.
66. Защото всички изпъл няват Божията Воля, когато след ват зова на своето сърце.
67. Сега е дошло време да се осъз нае, че всички храмове, издигнати за Божията Слава, са еднак во близки за всекиго от вас.
68. Обликът на храма не тряб ва да се подчинява на кано ни, защото в него се разкрива ин дивидуалната представа за Кра сиво и стремежа да се прос лави Небесният Отец.
69. В храма, в който обитава Любовта, и Духът Божий ще пребъде.
70. Вярата... Колко велика е дъл бина на тази искряща Истина!
71. Сложността е неизбежна по Път, който никой не е измина вал, защото никой в Мироз да нието не е дарен като човека с двете начала - разум и душа,
72. Където разумът се разви ва по един път, а душата – съвър шено по друг.
73. И ето дадена ви е възмож ност в хармония да приведете двете велики начала, още повече придобивайки възможност за ве лики творения.
74. Душата е чедо Божие.
75. Предначертаното е скри то в нея и всичко онова, което се натрупва за времето на вашия живот в плът.
76. Разумът е присъщ само на плътта, която ви е и дадена, за да формирате душата си.
77. Напускайки плътта, ду шата прекратява своето разви тие.
78. И тъй като в душата е скрита същността човешка, то пътят на живота е основан единс твено на Вярата,
79. Защото разумът се раз вива чрез Знания, а душата – чрез Вяра.
80. А пък Вярата е истинс кият живот;
81. И нужно е да изпълняваш Божиите закони там, където се намираш, сред онези братя и сестри, които те заобикалят;
82. Но не онова понятие, кое то се е родило в света, когато чо век се е опитвал да върви на ня къде, да получава някакви наз вания, да усвоява някакви упраж нения, които уж развиват духов ността.
83. Вярата е истинският жи вот! Небесният Отец ти дава оне зи стъпала, които само ти ще тряб ва да преодолееш.
84. А ти бъди достоен! Не се загубвай в сивата мъгла на суе тата!
85. Довери се на Бога, любя щия свой Отец!
86. Не се опитвай да прес мя таш своето бъдеще. Внима телно слушай гласа на сърцето,
87. Защото груби погреш ки не са присъщи на този, който ще постъпи според зова на своето сърце.
88. Човекът е допуснал голя ма грешка, като е сметнал пътя за Духовно Възхождение като път към Бога.
89. Оказало се много трудно да бъде осъзната онази велика Ис ти на за създаването на човека по Божие подобие!
90. Бог ви е отдалечил от Себе си, не за да полагате всякак ви усилия да се завърнете при Него. А за да тръгнете по пътя, пригот вен от Небесния Отец за вас.
91. Път към върхове, които са ви нужни.
92. Вашето развитие на Бо жии деца протича върху великата основа на Свободния избор.
93. Щом този закон същес твува, за вас е допустимо да гре шите, без което няма да има раз витие;
94. Но само качеството на греш ките ще се променя.
95. Стремежът да се приб лижиш към Бога е приемлив само тогава, когато човек ще бъде способен да достигне до Божието стъпало, където правенето на грешки е недопустимо.
96. Но за човек това е невъз мож но, а самият стремеж към Него принизява великата Божия Слава.
97. Постигайте Съизме ри мост!

Амин© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.31 included.