Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Мозъкът на човека е Храм на неговата душа,
Мозъкът на човека е Храм на неговата душа,
2. Чието строителство продължава през целия живот на плътта.
3. Познанията на човека са строителите, идващи със желанието да участват в строителството на Храма.
4. Но разумът не допуска всеки от тях,
5. Защото какъвто стане Храмът, такъв ще е и духът, обитаващ в него.
6. Ако разумът не е достатъчно внимателен или е сляп към търсещите възможност да вложат труда на ръцете си в строителството на Храма, то той може да се превърне в обор, където обитава малък зловонен дух;
7. Но може и да се превърне в пещера, изпълнена с дух на мрак и студ.
8. Плътта на човека се явява пазител на Храма,
9. Който се стреми да продължи времето за строи-телството, за да може то да бъде завършено.
10. Една от областите на мозъка направлява плътта по руслото на инстинкта.
11. В това русло плътта се предпазва от всевъзможни опасности, грижи се за прехраната си, за жилището си и за продължаването на рода.
12. Мозъкът на човека, за разлика от мозъка на животните, благодарение на дадените му широки възможности, помага на плътта по-лесно и по-целеустремено да претворява в живота тези качества.
13. Хората, които поставят инстинктите си като крайъгълен камък, са подобни на животни, но представляват по-голяма опасност,
14. Защото благодарение на умствените си възможности са способни да сътворяват несъизмеримо по-големи беди.
15. А плътта е призвана да претворява в живота интелектуалните възможности, преобразувайки мисловните достижения във видими,
16. Позволявайки на заобикалящите я, да опознаят и усетят върху себе си въздействието на творението на ръцете на създателя.
17. Творение, създадено с любов, оказва благотворно влияние върху околните.
18. Творение, създадено със злоба, предизвиква отвращение.
19. Бездушното творение предизвиква и съответстващото му отношение.
20. Помнете! Човешкият Храм е способен не само да излъчва една или друга светлина, но и да накара да сияе сътвореното от ръката на своя пазител.
21. Всичко зависи от това с каква сила е присъствала душата при създаването на произведението.
22. Не трябва да бъдете слепи по отношение на тези велики човешки качества!
23. Та нали дяволът,   използвайки тази възможност, е способен лесно да се разпространява от човек на човек като вирус,
24. Тъй като възможностите му са изкусни и не пропускат нито едно отслабване.
25. Помнете! Болестта на
злото поразява разума задълго, ако ли не и завинаги.
26. Какъв ще е тогава изборът измежду строителите на Храма?
27. Дяволът, посетил душата на човека, търси такова удовлетворение, чрез което този човек да предаде на друг още по-голямо зло.
28. Това може да се прояви както безсловесно, така и с думи.
29. Желанието към изливане на зло е такова, че повечето хора не са способни да му противостоят.
30. Но някои се стараят да претърпят злото в себе си и то, като не намери отдушник и удовлетворение, принуждава човека да изпитва големи страдания, които оставят в душата му незаличими белези.
31. Необходимо е да неутрализирате вътре в самите себе си въздействието на дявола върху душата,
32. За да не може то да навреди на душата, но и да не излезе от нея, поразявайки все по-голям брой хора.
33. В зависимост от своята същност човекът може да тръгне по два пътя да побеждава съблазните на дявола.
34. Единият път могат да използват само онези хора, чиито души имат достатъчно силна връзка с Бога.
35. Единствено за тези, които имат връзка с Него, благотворната Му Сила влrзайки в смутената душа, ще я очисти от наносите на дявола.
36. За хора маловерни, както и за невярващите, които имат слаба връзка с Бога, този път за борба ще се окаже непосилен.
37. Тази неспособност да се възползват от Божията Благодат може само да укрепи неверието на слабодушните в могъществото на Всевишния.
38. Възникването на това неверие веднага ще укрепи връзката на душата ви с дявола,
39. Което ще направи въздействието му върху вас още по-силно.
40. И помнете! Да противостои на определена сила на дявола е способна Божия Благодат с не по-малка сила.
41. Но постъпването на тази Благодатна Сила във вас зависи от връзката ви с Бога.
42. Вторият път на противопоставяне на дявола може да се използва и от вярващи, и от невярващи.
43. Главното е — да не сте изгубили една от вашите способности,
44. Дадена ви в детството като фундамент за строителството на Храма на душата.
45. Детето — то е най-неизвратеното и непокварено същество.
46. В детството, когато неговото съзнание не е изложено на въздействието на обществените догми, в него възможно най-пълно се проявяват онези възможности, които човек непременно трябва да развива през целия си живот.
47. Това са възможностите, които под формата на фантазии и мечти се намират във вашето въображение,
48. Което е най-отворено в детска възраст.
49. Във Вселената няма нищо безсмислено.
50. Помни! Щом ти е даден, ти си длъжен да развиваш своя дар. Това е предначертанието на твоя живот.
51. Вгледай се внимателно в детските забавления!
52. И виж как децата, играейки на различни игри, навлизат в същността на играта до степен, в която усещат такива сериозни изживявания, каквито изпитват възрастните с произволна и да е професия.
53. А с помощта на своето въображение детето е способно да изживява вътре в себе си някоя жизнена минута, та дори и по-ярко, отколкото това може да се случи реално.
54. Веднага щом енергията на тъмнината влезе в душата на детето чрез някой от неговите познати, тя още тогава, увеличавайки се, търси да се излее незабавно или върху този, който го е обидил, или върху някой друг, намиращ се край него.
55. Ако някой от възрастните се намеси и прекрати свадата, то злото ще се излее в душата на този, който се е намесил.
56. Такова изливане не е голямо, а и въобще може да отсъства.
57. Основната сила на злото винаги остава предназначена за този, който е обидил.
58. Но ако злото не е могло да се излее, то детето интуитивно насочва към самоунищожение тази съблазън по затворен кръг.
59. С помощта на своето въображение то ще получи пълно удовлетворяване на всички съблазни.
60. Злото ще се самоунищожи, така и не напуснало душата.
61. Но при движението си по втория път е нужно да бъдеш крайно предпазлив.
62. Той може да се използва дотогава, докато не установиш необходимата ти връзка с Бога.
63. Защото макар че дяволската съблазън се е самоунищожила, душата ще остане отворена за честите посещения на подобни изкушения.
64. Нужно е разумно да използвате въображението: не да надвивате злобата с още по-голяма жестокост.
65. Помнете! Мисълта е преддверие на деянията.
66. Ако удовлетвориш някоя зла похот чрез въображението си с още по-голямо настървение, то с течение на времето у теб ще се развива още по-силна връзка с дявола,
67. Която ще позволява на неговите съблазни все по-често и с още по-голяма сила да посещават вашата душа.
68. При развитието на човека през периода на царството на силата въображението се е развивало незначително и то само у хора с творчески наклонности.
69. Но от древни времена на някои народи били дадени истини, чиято същност включвала развиване на въображението.
70. Тези истини се почитат и до днес, ала своето предначертано място в развитието на човечеството те ще заемат в недалечното бъдеще.
71. Ограничеността на въображението и невъзможността за неговото развиване са дължат на влиянието на стремежа към материално благосъстояние.
72. Човекът започва да вярва повече в това, което може да види с очите си, като оставя "безсмисленото фантазьорство" на безгрижното детство.
73. Понеже няма вярна представа за същността на въздействието на дявола, човекът няма да успее напълно да се освободи от неговите мрежи.
74. И дори и с добри намерения, човек може да донесе толкова беди, колкото няма да успее да донесе и злонамереният.
75. Помнете! От благодеяние, излязло от вас, но неохранявано от разума ви, може да се възползва дяволът;
76. И тогава животът ви ще донесе страдания.
77. Крайно важно е да се разбере, че с помощта на молитви и изповеди не можете да се пречистите от извършения грях.
78. Молитвата само усилва връзката на душата ви с Бога, за да можете чрез нея да получавате Неговата огромна Благодат,
79. Което ще укрепи силите ви за по-нататъшното ви противопоставяне на сатаната.
80. Тинята на греховете се наслоява по време на някоя временна слабост, когато вие се поддавате на действието на съблазънта.
81. Още щом сте усетили изкушението, а не сте се преборили с него и сте извършили грехопадението, то в тази минута се скъсва една от многобройните нишки, свързващи душата ви с Бога,
82. С помощта на които Небесният Отец се опитва да ви предпази от пагубното въздействие.
83. При повторно въздействие на подобна съблазън у вас остават по-малко сили да й противостоите. А самата съблазън се усеща с по-голяма сила.
84. Ако ли вие и втория път не устоите, то възможността да устоите следващия път ще е още по-малка, а силата на въздействието на съблазънта — още по-голяма.
85. Помнете! Едва при второто грехопадение се появява нова нишка, свързваща ви с дявола.
86. Да бъде скъсана тази нишка е значително по-трудно, отколкото да пречистиш душата си след първото грахопадение.
87. Човек, който не отчита тази закономерност, лесно се подхлъзва до самото дъно на пропастта на греха.
88. Когато придобиете познания за всевъзможните уловки на дявола, то ще получите допълнителни възможности да устоявате на съблазните му,
89. А значи и ще придобиете повече сили за развитие на благостните страни на своята душа.
90. Помнете! Главните пороци, с помощта на които дяволът обезличава човека, са властта и материалните ценности.
91. Огледайте се наоколо! И вижте, как хората, чиито души са предразположени към активното въздействие на сатаната, винаги са съпътствани от късмет, дори и слабо забележим, в придобиването на материални блага.
92. Останалите, чиито души така или иначе са близки до Бога, търпят неуспехи в придобиването на материални блага.
93. Дори и да им се удаде да придобият нещо, то те бързо го изгубват.
94. Загубите се дължат на това, че Божията Благодат, влизайки в отворената душа, намалява силата, с която се задържат материалните ценности.
95. И помнете! Това ценене на плътските блага по своята същност е предначертано да се намира под покровителството на нечия по-силна енергия на тъмнината.
96. Ако тази енергия отслабва, то материалната ценност или преминава под покровителството на по-силна енергия, или загива.
97.   Ценности от подобен род успешно се задържат под властта на дявола, тъй като се явяват негово вярно оръжие, при въздействието на което човек става сляп за духовните начала.
98. При хората, чиято връзка със сатаната е значително по-силна, материалните ценности се натрупват в излишък.
99. Този порок незабелязано и между другото толкова силно опустошава душата и обвива човека с всевъзможни плътски наслади, че връщането към духовните ценности става почти невъзможно.
100. Дяволът ревностно пази тези, което са попаднали в мрежите му,
101. Като създава около тях черно поле, което да бъде избягвано от хора със светли полета.
102. Тези хора търпят неуспехи в благотворните връзки, което още повече ги ожесточава и ги отдалечава в нищото.
103. Този, който се е спънал, не трябва да бърза да се разочарова,
104. Защото да паднеш не се изискват усилия, но за да станеш е нужен труд.
105. Помнете! Който падне във водата, не излиза сух от нея. Само времето му позволява да изсъхне — и то толкова по-бързо, колкото по-силно Слънцето грее над него.
106. Свещеническият сан, колкото и висок да е той, абсолютно не предпазва от въздействието на дявола.
107. Дяволът прониква еднакво както в душите на свещенослужителите, така и в душите на останалите хора.
108. От плодовете на въздействието на сатаната може да ви запази само възможно най-силната ви връзка с Бога.
109. Ако притежаваш само силен разум и, както предполагаш, прекрасно възпитание и култура, то когато усетиш както слабото, така и силното въздействие на дявола, няма да се поддадеш на съблазните му само благодарение на тяхното разумно оценяване.
110. Но винаги в душата ви ще остава следа от неудовлетвореното изкушение на злото, която, макар и едва забележима,
111. При многократно повторно неудовлетворяване ще се увеличава и ще подкопава силите ви да се противопоставяте на дявола; и някога ще настъпи падението.
112. Могъществото на духа на злото му позволява да действа и в свещените места.
113. Дори и в олтара на храма, в светая светих, вие може да се намирате под въздействието му.
114. Помнете! Благодатта и съблазънта се движат рамо до рамо. Отхвърляйки Благодатта, ще получиш съблазън.
115. И така нека бъде достоен изборът на твоята душа!
116. Внимателно слушай!


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.2 included.