Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Из главните компоненти на развитието на човешката душа, една от тях се съдържа във формулата: когато мъжкото и женското станат едно.
2. Силата, привличаща различните хора един към друг се състои в степента на предразположението на техните души към възсъединяване.
3. Хората с такова предразположение при съприкосновението на своите полета усещат взаимно привличане.
4. В зависимост от взаимното положение на душевните равнища у тях се оформят определени отношения един към друг.
5. Най-еднаквите душевни равнища предизвикват чувства на любов, близките — дружба, още по-далечните — равнодушие, неприязън, отвращение.
6. Качествата на душевното равнище на човека не зависят от положението му в обществото.
7. Често се случва при срещата си хората да не усещат привличане, а само след известно време у тях да възникне любов.
8. Това става, тъй като през живота на човека върху душата му се наслояват всевъзможни саморасляци, които затварят душата под все по-непроницаеми обвивки.
9. Тези обвивки могат да бъдат или естествени, като защитна реакция срещу някое разрушаващо въздействие, или изкуствени,
10. Които дяволът помага на човека да създава, ако той е влязъл в тресавището на придобиването на външно благополучие.
11. А по време на общуването душата започва да се отърсва от наслоенията,
12. След което е възможно установяването на истинска взаимовръзка.
13. Необходимо е да бъдете внимателни и не трябва да забравяте, че съществува още и привличане на плътските желания,
14. Които могат да предизвикат лъжливо тълкуване на предразположението към възсъединяване.
15. При сближаването на две родствени души тяхната сила се слива в едно цяло.
16. Същността на това сливане представлява раждането на едно ново енергийно начало,
17. Което ще продължи своето съществуване благодарение на изпълването си с енергиите на сближилите се души.
18. Хората наричат този Дух Ангел-Хранител на семей-ството.
19. В момента на неговото раждане силата му е двойно по-голяма от заряда на всяка от душите на възсъединилите се.
20. Ангелът-Хранител задържа двамата да бъдат заедно и ако се получи отслабване в душата на единия от тях, Той незабавно започва да въздейства върху залитналия,
21. Попълвайки душата му с енергията, която тя е изгубила при въздействието на дявола върху нея.
22. У човека започват да възникват угризения на съвестта. Крачките, които той прави против Духа на семейството, стават нерешителни.
23. Повечето хора намират обяснение на това в думата "привичка".
24. Но семейства, които имат Ангел-Хранител, също могат да се разпаднат.
25. Това ще стане на основата на все по-дълбокото проникване на дявола в душата ви.
26. Ако той някога получи влияние над душата и вие не бъдете в състояние да му противостоите, то неговата сила, влизаща във вас, скоро ще превиши силата на Ангела-Хранител,
27. Което ще доведе до отслабване на връзката на душата ви с Него.
28. Това ще постави семейството на пътя на разпадането, а съпрузите още известно време ще усещат все по-отслабващото въздействие на Ангела-Хранител.
29. Колкото повече са членовете на семейството, които изпитват любов един към друг, толкова по-силен ще бъде Ангелът-Хранител.
30. Ако в семейството има човек, който храни неприязън към семейството си, то той ще разпилява безвъзвратно енергията на семейния Дух.
31. Семейства, основани на едностранна любов поради лъжливо чувство на любов, което става при дружеските отношения или поради плътски желания, или, което е крайно грозно, поради търсене на изгода, никога не успяват да образуват Ангел-Хранител.
32. Дълготрайността на семейство, основано на едностранна любов, зависи от силата на любящия и от душевната чистота на другия човек.
33. Здравината на семейство, основано на лъжливо чувство на любов, зависи от силата на срещаните прегради.
34. Семейства, основани на плътски подбуди, ще се разпаднат, щом престане влечението един към друг.
35. Семейства, създадени в търсене на изгода ще рухнат, когато пресъхне източникът на материални ценности.
36. Необходимо е да разберете, че любовта е предопределена сила — велика сила,
37. Призвана да свърже човекът с този и с това, с когото и с каквото той трябва да изживее своя живот.
38. По този признак човек трябва да открие мястото си в Природата,
39. Вслушвайки се в гласа на
своята душа.
40. Помнете! Ако вие изберете жизнения си път не по повелята на душата, а според избора, който е най-удобен за плътта ви, то в края на жизнения ви път ви чака мъка.
41. Не вървете срещу повелите на своята душа!
42. Но преди това се научете да различавате повелите на душата от съблазните на дявола,
43. За да ги оцените разумно и да не допуснете строителите на тъмнината да издигат стените на Храма на душата.
44. Любовта е изблик на хармонични усещания, които се получават благодарение на най-пълното разкриване на душата и вливането в нея на определена Благодат.
45. Но великата сила на Любовта се заключава в триединството.
46. Това е Любов Духовна, Любов Родствена и Любов Природна,
47. Които означават съответно Вяра, Надежда и Любов.
48. Първият Връх, чието преодоляване предстои пред младото човечество, това е Природната Любов. Тя възниква само между мъжа и жената.
49. Това е егоистична любов, защото се проявява само между двама и не може да възниква между повече хора.
50. По-нататък по пътя на развитието в младото семейство се появяват малки чеда и пред родителите им възниква нов Връх — Родствената Любов.
51. Тази любов възниква между членовете на семейството и се проявява вече с ново качество.
52. Ако не е овладял този връх, човек ревнува партньора си от децата или децата от партньора.
53. По-нататък, след като е преодолял първите два Върха, човекът ще тръгне към последния. Духовната Любов е Върхът на Вечността.
54. Тази любов възниква между човека и заобикалящите го хора, както и с животинския и растителния свят.
55. Колкото повече я постигате, толкова по-голяма част от заобикалящия свят можете да поберете в сърцето си.
56. Помнете! Този, който е достигнал в себе си триединството на тези Основи, ще придобие възможността да влезе в Храма на Съвършенството.
57. Но в противовес на любовта сред качествата на инстинкта за запазване на двойката може да се вмъкне дяволът
58. И тогава ревността достига до такова равнище, на което човекът е способен да направи зло не само на заобикалящите, но и на своя партньор.
59. Но в какво се състои хармонията на съпружеския живот?
60. Нека да бъде чуто от вас, че има същност женска и същност мъжка.
61. Природата е Женският Източник.
62. Вашият Бог е Мъжкият Източник.
63. Плътта на човека принадлежи на Природата, а духът — на Бога.
64. Развитието на плътта с всички присъщи ней потребности протича под влияние на духа на инстинкта.
65. Но духът на инстинкта е същността на Природата, а значи плътските потребности са присъщи на женското начало.
66. Духовните потребности са присъщи на мъжкото начало.
67. Ако мъжът обвързва своя живот с постигането на удовлетворяване на плътски желания, то за кратко време той се превръща в дива нелепост и е способен да причини страдания на заобикалящите.
68. Жената, която е отишла към духовните висоти, изгубва своята същност.
69. Плътта трябва да се храни с материална храна, а духът — с духовна.
70. Помнете! Ако духат няма духовна храна, той става ограничен, а разумът ослепява.
71. Плътта, която е надарена с по-голяма физическа сила и с по-големи творчески способности, трябва да се развива духовно,
72. Защото духовната ограниченост може да превърне плътта в най-опасното същество на Земята.
73. Жената е надарена с постоянната потребност да задово
лява членовете на своето семейство с материална храна
74. И наред с това е надарена със стремежа да създава благоприятна обстановка за живота на плътта.
75. Мъжът, виждайки, че жената се стреми да насити неговата плът с природни блага, храни постоянният стремеж да насити душата й с духовна храна.
76. Помнете! Едновременният стремеж към материално и духовно насищане е невъзможен, защото всяко от тях пречи на постигането на другото.
77. Затова щастието на мъжа и на жената е заложено в тяхното възсъединяване, при което те придобиват възможността да удовлетворят необходимите потребности един на друг.
78. Ако жената не получава духовна храна, то стремежът й към душевен уют започва да охладнява,
79. При което тя възприема своите домашни задължения като нещо скучно и неприятно.
80. Ако мъжът чувства хлад в семейството и плътта му гладува, то инстинктите в него започват да надделяват над духовните източници,
81. Което затруднява изкачването му към Духовните Върхове и незабавно се отразява на благополучието на семейството.
82. И така, бъдете достойни чеда на своя велик Небесен Отец!
83. Прониквайте в същността на своето битие!
Бъдете творци!
Мир и щастие вам.
                                   Амин


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.7 included.