Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
Деца на Бога Велик, мир вам! Сега с поредното свое обръщение, виждам необходимост, не само да преоткрия за вас поредните страници от Книгата на Тайните велики, за да уточня отчасти и да разширя онова, което засегнах някога твърде кратко и образно, в първа глава на Книга на Основите и това, което вече по-широко и по-дълбоко бе засегнато в обръщението "Последната надежда", но също така виждам особена необходимост още веднъж и по-основателно да подчертая ключовия период във вашето развитие,
2. От чието правилно в цялост разбиране, зависи благоприятно активното видоизменение на вашата същност и съдбата на целия човешки род.
3. И нека след засегнатото в това обръщение, да започне с пълна сила разгръщането на предопределените събития, свързани с това.
4. Сега вие сте длъжни в пълна степен да се учите достойно да постигате великата отговорност, за носенето на която е откликнало сърцето ваше. И затова в обръщението за да ви помогна, за най-точно формиране на единен образ в съзнанието ви, при възприемането на даваните от мен Истини, използвах на някои места нетрадиционен за мен способ на изложение с помощта на графични схеми.
5. Защото сега е крайно необходимо формирането на нивото на съзнанието ви, на най-правилно разбиране относно засегнатите ключови жизнено важни обстоятелства за Истината.
6. Макар че, в първата част на това обръщение, където ще отворя поредните условни страници от Книгата на Тайните, аз няма да се задълбочавам в подробното разкриване на физическите закони на вече Станалото и Ставащото.
7. За сега ще е достатъчно това, което разкривам в качеството на ориентири, оставайки за вас необходимостта от пълно творческо самостоятелно осмисляне на великите Закони във връзка с дадените ориентири, доколкото в действителност вие ще виждате в това допълнителна необходимост.
8. От това, как ще започнете да приемате в себе си това, което ви давам, естествено ще зависи потребността да откривам за вас или нещо ново или вече засегнато, но вече по-дълбоко и по-нашироко.
9. Истините, несвързани с вашите непосредствени жизнени прояви, именно в дадения период от развитието ви, не се явяват главни, макар и да са призвани да формират единно правилно мирозрение за достойно възприемане на цялата произтичаща реалност именно от децата на Бога Велик.
10. Затова сега, наред с явно жизнено необходимите най-често засягани ежедневни жизнени обстоятелства, чрез преки и конкретни образи, аз също така ще продължа да откривам за вас други Истини, но повече в качеството на образни ориентири, оставайки за сега възможност да проявите самостоятелна активност за необходимото осмисляне на засяганото.
11. Сега да продължим да се докосваме до скритото в поредните страници от Книгата на Тайните.
12. Някога, преди цяла вечност, космическото пространство, възприемано от вас като относителна пустота, в пълен смисъл е изявявало себе си като пасивна форма на Битието на Първоосновата на Твореца.
13. Духът витаел над Бездната.
14. В тази Бездна още не е съществувала концентрирана форма на съзнание, като активна форма на проявление.
15. И ето веднъж в пространството се срещнали две точки.
16. Появата на първичната активна среда в пасивно проявяващата се Първооснова е станало в период, когато първите две условни точки, срещнали се в Пространството, се съединили за първия танц на елементарната Хармония,
17. Което било първата крачка по пътя на естественото самоформиране от страна на Твореца.
18. В естествено съществуващата Среда, естествено произтекло тайнството на уплътнението, в резултат на което започнало формирането на концентрирана форма на Свръхсъзнание.
19. Формирането на активно Начало станало благодарение на все по-голямото преплитане и уплътняване на истинно елементарни енергийни явления, основата на всяко от които не е съставена от каквито и да е съединения.
20. Цялата Първооснова някога напълно се е състояла само от такива свободно проявяващи се, истинно елементарни енергийни явления.
21. Нужна е били необозрима вечност, докато е ставало все по-ускоряващото се тайнство на формиране на активното Начало.
22. Процесът на уплътняване в крайна сметка е призван да прояви раждането на някакво цяло, което в своята същност ще включва сложно съединение от определено количество първоелементи.
23. След което, такова цяло започва да има свое индивидуално енерго-информационно звучене.
24. Където понятието за първоелементите в науката на човечеството, във връзка с възможността за определянето им като такива, постоянно се измества в посока на все по-финото и ще кажа, че такова изместване ще произтича тепърва нееднократно.
25. И за да се представи накратко бездната от величие и сложност на проявеното Битие, както в плътно, видимо за вас, така и в друго състояние, е достатъчно да споменем следното:
26. От определен момент битието започнало да се пронизва от най-тънката активна енергия на Духа на Живота, благодарение на който съществуват и се развиват всички без изключение, по-плътни спрямо Духа на Живота, енергийни явления.
27. Но тази активна най-фина енергия на Духа на Живота, чиито качества подвижният разум никога няма да бъде способен пълноценно да опознае във връзка с определени закономерности на неговото формиране в Света на материята, вече сама по себе си има излъчването на Източника, Чиято Същност е преминала дълъг период на самоформиране и се явява цялостна Система от сложно преплетени многобройни, действително пределно фини първоелементи.
28. За да се представи образно взаимовръзката между Духа на Живота и възникването на по-плътни спрямо него енергийни явления на Вселената с нейното еволюционно формиране, може да се изобрази разпростирането й във всички посоки от Единния Дух на Живота като някаква незрима тъкан, върху която е трябвало да се наложат шевовете на относително зримите нишки, бродиращи шевицата на Хармонията в Света на Материята.
29. И сега вече е необходимо да се докосна накратко до тайнството на появяване на условно зримите нишки.
30. Науката на човечеството и човешките очи имат възможност да възприемат преплитането на определено множество от тези нишки по между им.
31. Тайнството на все по-голямото уплътняване на пределно тънките енергийни явления в Първоосновата на Битието довело през вечността до все по-сложно формиране на Хармонията, съставляваща Същността на съзряващото Велико активно Начало.
32. И на определен стадий от великото тайнство се образувало Свръхсъзнание с проявяващи се характерни способности да вижда всички вътрешни закономерности, съставящи Хармонията, характерно да ги осмисля и активно да им влияе според осъзнатата необходимост за различните явления, произтичащи все още вътре.
33. Тайнството на уплътняване и формиране на активното Начало, дошло веднъж до такава условна граница на достатъчна зрялост, когато формиращите се качества на свръхсъзнание на Единния оценили, че във връзка с появяване и развитие на определени вътрешни процеси, по-нататъшният ход на естествено разгръщащото се уплътняване, ще започне неизбежно по присъщите му закономерности да се приближава към периода на обратното - разуплътняване,
34. С преход към състояние, предшествуващо началото на уплътняването.
35. И тогава Единният започнал да предприема Усилия, които били призвани да Му помогнат да преодолее естествения край на разуплътняване и да премине към състояние на вечно съществуване.
36. Единният станал Творец.
37. Всички започващи уплътнявания в Първоосновата носели единно условно плюсово качество.
38. И само в определен стадий на самоформиране на активното Начало, в Същността на Единното Цяло, започнала да се образува и формира енергийна среда, която също условно може да се именува като среда на минусовите качества (виж рис. 1).
Време на Поврат: Рисунка 1
39. Именно активното развитие на среда на енергийни явления с минусови качества, неизбежно е трябвало да доведе в крайна сметка Тялото на Единния до състояние на пределна плътност,
40. След което, също така неизбежно, е трябвало да настъпи тайнство на пълно разуплътняване до първоначалното състояние на пасивната Първооснова.
41. Такова пълно разуплътняване можело да не настъпи само в условия, когато някое цяло, подложено на разуплътняване, пребивава в енергийна среда, която постоянно излъчва хранителна съзидателна Сила от Източник, извън Родителя.
42. Но така както в Битието се е сформирало само едно единствено активно Начало, то тайнството на пълното разуплътняване по пътя на естественото развитие въз основа на естествено проявилите се и утвърдили се закономерности, става неизбежно.
43. И тогава Великият Творец започнал да предприема Усилия, които изменили хода на естествено разгръщащата се Хармония.
44. Той започнал постоянно да отделя от своето Същество във външната среда енергийни явления с минусови качества, достигащи определена зрялост.
45. Активното отделяне на условно минусово свръх фино вещество, започнало да става постоянно в период, когато енергийното качество на това вещество станало подобно на качеството на Духа на Живота, но незначително се отличава в посока към по-плътното.
46. При това отделяното вещество сменя подхранващата концентрирана среда на Тялото на Единния с разсеяната енергийна среда на Духа на Живота, съдържащ в своята Същност цялата необходима Информация за поддържане на живота и развитието на станалите относително самостоятелни минусови енергийни сгъстявания,
47. Които под действието на включената вътре информация към уплътняване, продължили постепенния прехода към състояние на разнообразни все по-плътни вещества,
48. Разнообразни, особени съединения, които по между си раждат все по- сложни вещества с характерно индивидуално енерго-информационно поле (виж рис. 2)
Време на Поврат: Рисунка 2
49. По този начин, в такъв род многобройни и разнообразни преплитания и уплътнявания, започнали да се формират условно видими нишки, които и били призвани да започнат да извезват безкрайния Модел на Хармонията върху условно невидимата свръх фина тъкан от лъчите на Духа на Живота.
50. Само че процесът на уплътняване, поддържан от Жизнения Ток на Твореца, винаги се съпровожда от неизбежно разуплътняване.
51. Защото за това неотклонно способствува определена закономерност, естествено проявила се и утвърдила се в своето време в същността на минусово енергийно вещество, отделяно от Твореца от неговата Същност във външната среда.
52. Скоростта и периодът на преход към разуплътняване при всички явления от младия Свят на материята е бил и си остава разнообразен в зависимост от съчетанията на енерго-информационни особености в основата на едни или други явления.
53. Но докато изтича Жизнен Ток от Твореца, особената Информация в Неговата основа създава постоянно действуваща благодатна хранителна среда, в която всички процеси на все нови и нови уплътнявания и разнообразни съединения, с появата на новото вещество, ще протичат постоянно.
54. Ако допуснем във въображението си вероятността от внезапно прекъсване Тока на Живота, излизащ от Твореца, то един условен страничен наблюдател, би видял как всички Галактики, Звезди и други всевъзможни плътни вещества във Вселената биха се разпаднали без да оставят видима следа.
55. И ето че веднъж, в процеса на разглежданото уплътняване на минусовите енергийни сгъстявания, които Творецът отделя от Своята Същност, се формирало първото енергийно газообразно образувание, станало от своя страна благодатна среда, от която в последствие се образувала многобройна плеяда от разнообразни звезди, групиращи се в отделни Галактически струпвания.
56. Където Духът на Живота, удържайки в своя зависимост съществуването и развитието на първите неповторими по между си, относително самостоятелни обекти, е създавал необходимите условия, в които са могли да произтичат безкрайни размножавания на подобни образувания.
57. Тайнството на уплътняване, завършващо с образуване на звезди, позволило в Битието да се проявят многобройни своеобразни подобия на Великия Творец.
58. Само че, в този случай е важно да се упомене, че Същността на Твореца се е самоформирала на основата на условно плюсова енергийна среда, в центъра на която на определен етап от формирането, започва явно да се проявява минусова енергийна среда,
59. От която на Великия Творец е било нужно да отдели от своята Същност във външната среда плътност с определено качество, позволявайки на отделеното да се прояви в пълна мяра в качеството си на строителен материал.
60. След което, се е образувала активна, достатъчно плътна минусова среда, в лоното на която, започнали да се образуват в определен стадий от нейното развитие, условно плюсови енергийни сгъстявания.
61. Около които, като около централно ядро, започнали да се формират енергийни тела с минусови качества.
62. Но при това трябва да се помни, че такъв род условно плюсови енергийни сгъстявания, притежават само нещо своеобразно, някакво жизнено важно подобие на плюсовата среда от Същността на Твореца.
63. Като пределен отпечатък от тази особеност на построяването на Мирозданието на Вселената, вие постоянно проявявате себе си чрез това, че долната част на вашето тяло, като най-близка до повърхността на Земята, притежава особеностите на минусовата среда, така както е и тялото на Земята-Майка.
64. Докато горната част от тялото ви, която чрез вашата глава има най-голяма откритост към плюсовото излъчване на Духа на Живота, естествено притежава особеностите на плюсовата среда.
65. Осъществяващите се в Битието активни Събития, показали появата на две разно потенциални Начала с първообраз на начало на вечно съществуване, благодарение именно на тяхното единство.
66. Тези начала напълно уместно могат да се определят като Мъжко и Женско.
67. Където при това, първо е започнало да се формира Мъжкото Начало, с веднъж образувала се във вътрешността му все по-разрастваща се проява на особеностите на Женското.
68. След което във връзка с определена особена необходимост на Великия Творец, е било отделено Женското в качеството на относително самостоятелно Начало, за по-нататъшно вечно съществуване.
69. От тялото на Мъжкото е било направено Женското.
70. Това образно е могло да се опише като създаване на жената от реброто на мъжа.
71. След което, по-нататъшното разгръщане Хармонията на Вселената, започнало да произтича на основата преди всичко на раждащото женско начало.
72. Пълноценното единение на Мъжкото и Женското създава благоприятни условия за вечно активно жизнено проявление.
73. Да бъдат единни Мъжкото и Женското.
74. По този начин, вече дълго според земните мерки, чрез нишка с женска същност, обстойно и с абсолютно търпение се бродира Модела на Хармонията с мъжка същност в своята тъкан.
75. Така и се проявило в Битието знаменателното Тайнство, където върху надеждната основа Мъжка е призвана безконечно да разцъфтява Красотата Женска.
76. Именно затова при мъжът, в нормалното негово състояние, отсъствува стремежът да проявява своята красота и предимно се проявява жаждата да се любува на красотата и да я възпява в творенията свои.
77. А естеството женско включва, преди всичко в основата си своя особеност да проявява чрез себе си красивото.
78. Но тъй като женското носи в своята основа и някои особености от мъжката основа, то също има способност да се любува на красивото.
79. Само че това тайнство на любуването при жените, произтича с различно качество от колкото при мъжете.
80. А тъй като правилната мярка на жизнено важно съчетаване на определени части от мъжкото и женското, както в мъжете, така и в жените, може да бъде стабилна само в условия на нормална жизнена дейност на човешкото общество, а такива условия още не са се сформирали, то неизбежно възниква вероятност за някои изкривявания от нормалната мярка в една или друга посока.
81. Поради което в жените могат все повече явно да се проявят мъжки особености с характерно изменение в отношението на жените към заобикалящата реалност и към красотата.
82. Аналогично подобно нещо се проявява при мъжете, където в тяхната същност започват да преобладават свръх нормата особеностите на женското начало.
83. Но засега, аз няма да се спирам по-подробно на мъжките и женските същности в това обръщение и ще продължа да се докосвам до събитията, разгръщащи се все повече във Вселената,
84. Където всички явления, встъпващи на пътя на по-нататъшното уплътняване на основата на енерго-информационната тъкан на Духа на Живота, с всяка крачка на съединяване и уплътняване показват все по-уникални и неповторими прояви, където според степента на увеличената сложност на уплътняване, бързо нараства ограничението за по-нататъшно съединяване.
85. Това означава, че в съществуващата естествено разгръщащата се Хармония на Света на материята, има някои допустими пределни норми във физическите прояви, произтичащи от проявените закономерности на самоформиращата се Хармония на Същността на Твореца и утвърдена в твореното от Него Мироздание.
86. Следва да се упомене, че всяко проявяване на което и да е самостоятелно начало в цялото Битие, независимо от степента на елементарност и сложност, има собствено съзнание, отличаващо са само по степента на сложност.
87. Всяко действително елементарно енергийно явление, в Първоосновата на Битието на пасивното съществуване на Единния, притежава собствено енерго-информационно поле, в което напълно е отразена цялата индивидуална особеност на самото енергийно явление.
88. Това се явява елементарната форма на съзнание.
89. А след като е започнал уникалният процес на уплътняване, чрез все повече съединявания помежду им на самостоятелни енергийни явления, във все по-самоорганизращото се Единно Цяло, също се проявява все по-усложняваща се форма на съзнание във вид на особена енерго-информационна среда.
90. Така е ставало до момента, докато сложността на формиращото се съзнание не достигнало нивото, което като правило може да се именува Свръхсъзнание,
91. Когато процесът на все по-голямо увеличаване степента на сложност на самоорганизиращото се съзнание, веднъж му позволил да придобие способност за централизиран контрол над собствените си вътрешни тайнства и възможност активно да влияе върху тях.
92. Ниво на Свръхсъзнание може да достигне само подобно самоформирование, което по естествени причини не може да постигне нито едно явление в сътвореното от Единния Мироздание на Вселената.
93. Защото подобие е възможно само на основата на енергийно проявление, идентично със степента на тънкост на Духа на Живота.
94. Що се касае до степента на тънкост на всички енергийни явления на започналата съществуването си Вселена, то самото й възникване и началото на нейното развитие вече е станало на основата на енергийната особеност, която преминала в по-плътно състояние спрямо плътността на Духа на Живота, с тенденция към още по-значително уплътняване и придобиване на по-грубо състояние.
95. Свръхсъзнанието на Твореца на материалното Битие в своето самоформиране на основата на особеностите на мъжкото начало, достигнало най-висшия възможен предел на развитие, по-високо от който не можело да продължи да Го развива все по-умножаващото се и уплътняващо се проявление на женското начало в същността на Единния.
96. И с тайнството на отделяне навън на женското начало, Единният установил в Битието своеобразно условно нулево ниво, от което сякаш Светът на материята започнал да се развива самостоятелно, където все по-уплътняващите се женски енергийни прояви придобили възможност да явяват собствени, разнообразни, характерни за тях форми на съзнание.
97. И в първите времена на формиране на младата Вселена, най-сложната форма на съзнание се явило планетарното съзнание. Съзнанието на първите Звезди.
98. Което на свой ред се формира на основата на определено тайнство на съединяване между плюсовия ток на Духа на Живота и минусовото енерго-информационно излъчване от телесната обвивка на Звездите или Планетите. (виж рис. 3)
Време на Поврат: Рисунка 3
99. Всяка Звезда, Планета започнала да притежава неповторима гама разнообразни комбинации от енергийни особености, което също естествено се е отразило на формирането на неповторими оттенъци в качествата на различни планетарни съзнания.
100. А по-нататък с течение на развитието на младата Вселена, настъпил поредният знаменателен етап, когато все по-сложните съединявания на женски енергийни особености довели до появяването на първите органични съединения.
101. След което, устремилата се към буйно развитие на велико разнообразие на растителния свят на отделните планети станала именно тази частица, която създала своеобразното богатство и определено съвършенство в полевата форма на планетарното съзнание.
102. В същото време развитието на растителния свят започнало да създава благоприятна среда за прехода на възникналите и утвърдили се органични съединения към качествено по-сложна и активна форма на жизнените прояви.
103. Заблещукала изгряващата зора на появяващия се животински свят.
104. Но това също е преход от полево към все по-концентрирано централизирано съзнание.
105. Отначало чрез простичка нервна верига, съхраняваща определена специална и ограничена информация за конкретно необходима жизнена дейност,
106. Където дадената информация, характерно реагираща на отделни сигнали на планетарното съзнание, позволява простите организми да изпълняват едни или други съответни за дадения организъм жизнено важни усилия.
107. Това позволява да се контролира цялата жизнена дейност на такива организми от страна на Природата, удържайки необходимите граници в съгласие със съществуващото Равновесие на Планетата.
108. И ако опростената нервна система не е имала характерните особености на главния мозък, то и с възникването на мозъка у по-високоразвитите животни, пак е останала неизменна пълна зависимост от планетарното съзнание, контролиращо равновесието на Планетата.
109. Сътворяването на животинския свят е първата крачка на сътворяване на подвижни не разсъждаващи послушни служители, помощници на Природата на конкретната Планета.
110. Където по-сложната форма на съзнание, концентрирана в главния мозък на материалното тяло станала целесъобразна необходимост.
111. И където в същото време, развитието на животинския свят за първи път в Битието ярко е проявил природно емоционално - женска активна енергийна среда.
112. Появяването във Вселената на подвижни послушни служители, в помощ на Природата, има определени характерни ограничения.
113. Представителите на животинския свят завинаги са привързани към Природата на Планетата, дала им живот.
114. Характерното качество на съзнанието на животните не им позволява да вземат активно спомагателно участие в Природата, разгръщаща се от Хармонията на Мирозданието на Вселената, чрез други планети и Звезди.
115. И ето, че веднъж настъпило ново знаменателно събитие в Света на материалното Битие.
116. Осъществила се втората крачка от сътворяването на подвижните, но сега вече разсъждаващи, помощници на Природата на Вселената.
117. Била родена активната частица в преобразуването на Вселената и в разгръщането на Хармонията на Света на материалното Битие.
118. Тази частица придобила такива възможности, благодарение на уникалните особености на разума, условно обозначен като подвижен.
119. Тези особености му позволяват да не бъде привързан към рождената Планета и самостоятелно да преодолява ограничаващите тайнства на планетарното съзнание с по-нататъшно преместване в пространството на Мирозданието на Вселената.
120. И сега вече е необходимо да се отбележи, че чрез хармоничното формиране на растително-животинския свят на Планетата, естествено се установява своеобразно равнище на Нормата, чрез което се проявява характерна коренна особеност на жизнената дейност на всички органични съединения, приведена към равновесието на Хармонията на Природата.

121. Жизнената дейност на едни или други организми, проявяваща се по-ниско от тази Норма, неизбежно ще носи крайно неустойчив характер с неумолимо действаща тенденция към измиране.© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.1 included.