Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
1. Душата, започваща да познава тайнството на първото въплъщение, за благото на своето развитие, е длъжна за начало да запълни телесния съд със своето най-съответствуващо качество при раждането, изисквано от нивото на Нормата.
2. Във връзка с пълното отсъствие в този случай на какъвто и да било жизнен опит, душата не създава в чувствения свят на човека някакво допълнително чувствено притегляне към някакви жизнени усилия.
3. Но въплътила се в природния организъм, душата със своята характерна сила, значително умножава проявяването на природно инстинктивно-егоистичните чувствени особености,
4. Които предимно започват да създават в човека ярко проявяващо се естествено егоистично чувствено притегляне към постоянно удовлетворяване преди всичко изключително на егоистичните потребности.
5. От което душата неизбежно започва бързо да натрупва негативен жизнен опит в качеството на многобройни чувствени привързаности към лъжливи ценности.
6. Отчитайки качеството на такива натрупани лъжливи ценности, Великият Небесен Отец позволява да се познае тайнството на поредното въплъщение в това семейство и при такива жизнени обстоятелства, които ще въздействуват целебно на по-рано придобитите опасни привързаности, с необходимото напомняне в нужния момент за необходимото придобиване на по-правилно разбиране за произтичащата реалност.
7. Жизнената дейност на всяко човешко общество сега се проявява в едно характерно лъжовно направление, което естествено създава определена психологическа среда за успешното придвижване в лъжливо направление на всеки човек от това общество.
8. А тъй като повторно въплътената душа вече има негативен жизнен опит, това започва да създава допълнително негативно притегляне към вече съществуващото его-чувствено притегляне.
9. Такова допълнително негативно притегляне, ще се проявява с все по-голяма сила при всяко ново въплъщение, ако предишните въплъщения са довели до все по-голямо придобиване на негативен жизнен опит.
10. В такива условия, човек естествено придобива предразположеност към все по-стремително натрупване на негативното и скорошна гибел.
11. Но именно, благодарение на особения род обиграване от Отеца Небесен на жизнените обстоятелства при човека, чрез тайнството на превъплъщението, Великият Бог постоянно създава за своите деца жизнено необходими спомагателни условия, които са способни значително да задържат вероятностната стремителност на духовното падение, а значи и падението на жизнеспособността.
12. Където, при всяко ново въплъщение, когато жизненият опит има само негативна насоченост, се позволява да се придобие природен организъм с намиращи се заложени в него при раждането негативни отклонения, така че едни или други, определени отклонения от такъв род, също създават необходимото спомагателно задържане. (виж рис. 9)
Време на Поврат: Рисунка 9
13. Опирайки се на приведеното графично изображение на една от комбинациите, проявени в поредицата превъплъщения с краен резултат, изменящ се по качество от жизнения опит, може да се отбележи, че в периода на придобиване на все по-негативен жизнен опит, в среда на грижовно създавани от великия Бог условия за задържане на стремителното духовно падение, с всяко ново въплъщение, все още неизбежно се проявява все по-голямо преобладаване на окончателния негативен ефект,
14. Увеличаването на който, до критичната черта, ще доведе качеството на душата до окончателно изгубване на необходимостта от ново въплъщение.
15. Защото качеството на душата окончателно ще изгуби всякаква вероятност за положително изменение.
16. А това означава, че всеки природен организъм от съществуващото човешко общество, придобивайки душа с такова негативно качество, неизбежно не ще се окаже в състояние при никакви обстоятелства да се справи с могъщия натиск на допълнителното негативно привличане.
17. Независимо от линията на преобладаване на негативния окончателен ефект, в поредицата превъплъщения в жизнената съдба на всяка душа, също може да се проявява и линия на все по-силното преобладаване на положителния окончателен ефект, която изобразява положителното изменение в качеството на душата при все по-голямото натрупване в нея на положителен жизнен опит.
18. Такова благоприятно положително изменение започва в едно от въплъщенията, което е по-близко до завършването на жизнената съдба на това въплъщение.
19. След което появилият се положителен опит в същността на душата, в следващото въплъщение съответно ще започне да се проявява, чрез допълнително характерно чувствено привличане, създавайки по-благоприятни условия за това още по-рано да се предразположи към проявяване на все по-големи положителни усилия.
20. Където под влиянието на необичайно пълната свобода на избора, която имат само представителите на човешкия род, и която се отличава от сякаш пълната свободата на избора, притежавана от всички неодушевени представители на подвижния разум, човек може в поредното си въплъщение, или да загуби появилото се положително, или да го умножи.
21. На според все по-голямото придобиване на положителен жизнен опит, вероятността да го загубите ще се намалява в средата от спомагателни условия, създавани от Вселюбящия Отец за благо на своите деца.
22. Проявяващата се линия, отразяваща все по-голям положителен окончателен ефект, не е линията, показваща наличието на възход.
23. И до момента, докато линия от такъв род се проявява по-ниско от условното ниво на Нормата, тази линия ще изобразява само все по-увеличаващото се забавяне в условията на сдържано падение.
24. При голямата активност на проявяващия се стремеж в природата на човека към саморазрушение, закономерността за превъплъщение създава най-сдържаното падение на жизнените способности въобще и за цялото човешко общество на Земята-Майка.
25. Където също така, преобладаването на негативен окончателен ефект в жизнените способности на представителите на човечеството създава възможно най-голямо ускорение, в условията на забавеното падане, а преобладаването на положителния - създава допълнително задържане.
26. Но при съществуващите обстоятелства на проява в жизнената дейност на човечеството до сега, процесът на падане нивото на жизнеспособността, продължава да протича в предишното неизменно направление.
27. И преди всичко в резултат на това, че цялата най-активно мислещата част от обществото, която се е устремила да заема ключови позиции при формиране на организационно-управленската структура на своето общество, в целия дълъг процес за формиране на собствен авторитет, в поредица разнообразни съревнователни сблъсквания на егоизма между тази или онази личност, неизбежно, от неведение на Истината, се придобиват ярко изразени форми на мощен егоизъм,
28. Който никога не способства за развитието на все по-правилно възприемане на реалността и Законите на Хармонията,
29. Но винаги се създава негативно-предубедено отношение към всичко наоколо, подтикващо към активна дейност от позицията на удовлетворяване егоистичните изгоди на собствените инстинкти и тщеславие.
30. И винаги като задължително правило ще се прикриват с лозунги - за благи стремежи и по възможност изразени, чрез глобални категории.
31. А характерна особеност, в проявяването на такава опасна форма на егоизма при всички търсещи някаква условна справедливост, наситена със същия този егоизъм, се явява наличието, както сред естествените прояви в животинския свят, така и все още в човека, на готовност да се причинява морална или физическа вреда към проявяващия се съперник при спорни обстоятелства по повод на някакъв жизнен интерес.
32. Буйно разцъфтяващият свръх мярата егоизъм вътре в човешката същност, естествено е формирал определено, единно за цялото човечество ограничение във вид на някаква своеобразна външна изолационна обвивка, около единната съдбоносна линия на всички живеещи на Земята хора, по своему ограждаща човечеството от заобикалящия го Свят на Хармонията.
33. Където колкото по-непроницаема е тази изолация, с толкова по-малка жизнеспособност се проявява човечеството.
34. Ако продължим образното разглеждане на започнатото, е нужно да отбележим, че вътре в тази обща изолационна обвивка се намират определено количество условно тънки нишки на голямото множество живеещи човешки съдби, обединени преди всичко по между си в различни обширни обществени групи със собствена своеобразна обвивка, изолираща ги от останалите подобни групи.
35. Тази поредна изолация се формира от колективния егоизъм от държавен характер.
36. Вътре в такива големи обединения също може да се наблюдават различни по количество съединения от по-малък брой "нишки", вече със собствени своеобразни изолационни обвивки, образувани от колективния егоизъм на племенни, партийни, религиозни групи. И такова разглеждане може да бъде продължено.
37. Тъй като една от главните характерни особености на егоизма е да се устреми да се проявява във все по-голямо обособяване.
38. Макар, че и в стремежа за обединяване, също може да се прояви егоизъм, ако това се отнася до удовлетворяване инстинкта за самосъхранение и по-удобното придобиване на онази жизнена необходимост и онези лъжливи ценности, които ви се иска да ползувате преди всичко еднолично.
39. Невярното осмисляне на характерните особености на егоизма, никога няма да позволи на разнообразните човешки групи и общества да стигнат до истинското единение, без каквито и да е изолационни обвивки, както вътре в това единение, така и навън.
40. Ако всяка такава съдбоносна "нишка" разглеждаме не в твърдо, застинало състояние, а в текущо, както е и призвано да се проявява в течение на живота, то може да се представят човешките съдби устремяващи се с разни скорости в общия поток, в пределите на единната обща ограничаваща обвивка.
41. При това, както отделният човек, така и всеки род обединения, са способни да създават около себе си своеобразна жизнена среда, от което зависи собственото жизнено ускорение в общия поток от отрицателни сливащи се притоци на нивото на Нормата, призвано да служи за начало на истинското развитие.
42. Всеки организъм в Света на материята има в своята същност определен ред жизнено важни органи или образно изразено определени ключови точки, всяка от които трябва да бъде включена пълноценно в работа, което създава благоприятна основа за пълноценна жизнена дейност на самия организъм.
43. И съответно ако една или няколко такива ключови точки работят недостатъчно или изобщо не работят, в организма ще бъде нарушено жизнено необходимото равновесие, с естествено проявяващо се притегляне към саморазрушение на този организъм с различна сила.
44. Аналогично може да се направи паралел и с тайнствата, ставащи в същността на чувствено-съзнателната основа на човека, на неговия духовен свят.
45. Колкото повече се удава на търсещите самостоятелно Истината правилно да определят и да включат в достойна работа истинна ключова точка на духовния свят, толкова повече започва да се забавя ускорението на движението в общия поток в условията на задържаното падение.
46. Но тъй като разкриването на необходимата пълнота на истинните закони на духовното развитие, до Времето на сегашното Осъществяване, е било безсмислено, във връзка с неблагоприятните за това условия в чувствено-съзнателната основа на човечеството, всички опити на човешката мисъл самостоятелно да определи истинните духовни ключови точки, както чрез отделни достойни труженици на своето общество, така и чрез подсказки от страна на някои представители на подвижния разум на Вселената, идващи при човечеството, чрез пророци и други посредници, неизбежно са се увенчали с намиране на крайно малко количество такива жизнено важни ключови точки за нормалното развитие на човека.
47. В същото време са се формирали не малко понятия с морално-етичен характер, не съответствуващи на Истината на Възхода, независимо от това, че при повърхностното съприкосновение с тях в някои сякаш може да се видят положителни оттенъци.
48. Сред понятията от този род се срещат и такива, които все пак, на първо време, могат да бъдат спомагателни в тайнството на забавянето, за грубия вътрешен свят на някого, който търси Истината, помагайки на този човек да премине от всякакви по-груби прояви към значително по-малко груби.
49. Но такива понятия не могат да участвуват в правилното формиране и пълноценното развитие на чувствено-съзнателната основа на човека.
50. При това е важно да се отбележи, че именно понятия с морално-етичен характер, не съответстващи на Истината, обилно формиращи се в различни религиозно-философски обединения, преди всичко и представляват характерните особености в различията на всички такива обединения помежду им.
51. Въз основа на такива понятия ярко се проявява егоистичната ревност за някаква "своя" вяра, което понякога не рядко достига в проявите си до най-голямата нечестивост.
52. И именно такива разбирания преди всичко стават препъващ камък, препятстващ процеса на все по-голямото единение, който би трябвало да бъде естествен за всички праведно търсещи Божията Истина.
53. Само правилно намерените, жизнено важни за нормалното развитие на човека, духовни ключови точки се отразяват, чрез най-сходни помежду си разбирания във всички религиозно-философски обединения.
54. Но такова намерено е толкова малко, че е недостатъчно дори и за достигането на своеобразния предел в даденото отношение на равновесие, при което споменато жизнено ускорение в общия поток в условията на сдържано падане би изчезнало у всеки, който е достигнал този предел в духовното развитие.
55. Макар че, определени методически препоръки, въведени от неодушевените представители на подвижния разум във Вселената, чрез някои източни условни духовни практики, са били призвани да помагат на тези, които изцяло се посвещават на постигането на тези характерни препоръки, сякаш че достигат предела на такова равновесие.
56. Но не, чрез включване в пълноценна работа на необходимото количество духовни ключови точки, а чрез опит напълно да изключат целия вътрешен чувствен свят на човека от предопределената му от Великия Бог жизнена дейност.
57. Само че в този случай онези, които действително пълноценно успяват да реализират такива методически препоръки, изкуствено ще издигнат себе си до равнището на Нормата, сякаш по същата жизнена съдбоносна линия, която проявявайки се ще доведе до мястото, от което е започнало акуратното постигане на такъв род своеобразна духовна практика.
58. Където под изкуствено повдигане и задържане на своя вътрешен свят в състояние на някакво равнище, се подразбира само съзнателно волево усилие.
59. Но това изкуствено повдигане по-точно би се охарактеризирало като своеобразно връщане към изначалното състояние, подобно на това, от което човек е навлязъл в живота, въплъщавайки се в новородения младенец, но вече с определено натрупване на ненормален жизнен опит.
60. А това означава, че неговото вътрешно качество, както преди продължава да съхранява все същото предразположение към грешките, които са правени вече в живота му, до началото на усвояването на характерните практически упражнения, препоръчвани от определена източна духовна философия.
61. Защото качественото, именно духовно необходимото видоизменение на вътрешния свят в човека, при такива условия, никога няма да стане.
62. И ако се прекратят такъв род съзнателно-волеви упражнения, то човек много бързо ще се върне към повтарянето на същите грешки, които както и преди си остават присъщи нему.
63. Продължаването на акуратното изпълняване на такива упражнения, не само може да опази от продължаване натрупването на негативен опит, но и тъй като пълното посвещаване на себе си в усвояването на споменатите методически препоръки отдалечава от пълноценното участие в чувствените прояви на заобикалящото човешко общество, изучаващият тези препоръки всъщност се лишава и от придобиването на възможност да тръгне по Пътя на духовното развитие, предопределено именно за човека.
64. Тъй като всичко което в дадения момент съществува в същността на човека, като че се консервира, чрез определени съзнателно волеви упражнения акуратно практикувани от него.
65. В това състояние, до което от всички практикуващи достигат само крайно ограничен брой устремили се, защото то преди всичко изисква по възможност най-голямо отричане от целия свят, което за болшинството се оказва непосилно в положителен смисъл, се открива някаква възможност да се видоизмени чувствено-съзнателната основа, така както това става при неодушевените носители на подвижния разум във Вселената.
66. Но в този случай напълно се прекратява възможността да се формира, развива и изпълнява необходимата мисия, както това е предопределил Великият Отец за целия род човешки.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.4 included.