Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
1. И ето накрая настъпи знаменателното за цялото човечество Събитие, което аз дълго чаках.
2. Макар че не много от всичките жители на Земята-Майка засега са успели достойно да се ориентират в това, какво Възниква всъщност сега в това место от сибирската земя.
3. Аз сега започвам да създавам за вас особени условия за активно видоизменение в истинното направление на чувствено-съзнателната основа на устремените да ме следват.
4. А това означава, че общата жизнена съдбоносна линия, на всички достойно устремили се да постигат отново дошлото Слово Божие, ще започне да се видоизменя по качество, а следователно и по направление.
5. Тоест разкривайки в пълната необходима степен, чрез преки и конкретни образ на всички духовни ключови точки, аз ще поведа устремените в посока, обратна на направлението, по което в течение на цялата своя история вие упорито със завидно усърдие се опитвате все повече да се отдалечавате от Хармонията.
6. Но обратната посока ще се определя не от движението по вече отъпкания от вас път, а от намирането от вас на Път с качествено различен характер.
7. За което се изисква да се отклони от общия поток на характерните жизнени прояви на човечеството и да пристъпи към активно формиране на истинните жизнени качества в своята човешка същност.
8. За което ще са нужни огромни усилия, които по същество ще са способни да изпълнят само тези, които из основи и напълно са се посветили на стремежа достойно да постигат Свещената Вяра.
9. Отчитайки присъщата за жизнените прояви на човека, определена сила на инерция и постепенност при включването в пълноценна работа на духовните ключови точки, ще кажа, че намирането на самия Път на Възхода ще стане не изведнъж, макар и началото на поврата от предишния път може би вече да е предприето (виж рис. 10).
Време на Поврат: Рисунка 10
10. След преминаване началото на Поврата, ще се изисква пределно най-голямото внимание и бдителност, със същото пределно напрягане на праведните усилия, защото ще започне преминаването на крайно сложен участък от пътя до точката за началото на Възхода.
11. В този участък от пътя, върху чувствения свят на човека естествено ще започне да влияе много голям инерционен натиск, какъвто той не е изпитвал, движейки се в привичния поток на жизнените характерни прояви на цялото човешко общество.
12. Под такъв натиск следва да се разбира силата на въздействие на коренни особености, изработени в продължение на дълго време, принуждаващи да се проявяват станалите присъщи характерни реакции при възприемане на жизнено необходимата поучително-възпитателна психологическа среда, когато ще бъдат приложени всички усилия, за правилно възприемане и реагиране на произтичащата реалност, от ревностно устремените към постигането на Истината.
13. В коя да е точка от разглеждания участък от пътя, от точката за начало на Поврата до точката за начало на Възхода, особеностите на вътрешния свят на човека ще запазват вероятността, в минутите на поредната проява на небрежност, да се подхлъзне към движението по направление на общия поток от прояви на царството на силата.
14. Такава вероятност неизбежно ще се стопява с приближаването към точката за начало на Възхода, където процесът на падане се прекратява и настъпва състояние на преломно равновесие, при което вътрешният свят на човека продължава да има все по-увеличаваща се благоприятна предразположеност към по-нататъшното истинно развитие.
15. Следващият участък от пътя, от точката за начало на Възхода до точката за начало на праволинейния Възход, която едновременно можем пълноправно да наречем начало на Царството на Душата, което съответства на равнището за начало на предопределената пълноценна жизнена дейност, ще е завършване на тайнството на Поврата.
16. По време на този завършващ период все повече започват да действат закономерностите на Възхода, като при това определената все по-затихваща сила на инерционния натиск продължава да въздейства до точката за начало на Царството на Душата.
17. Приближаването към дадената точка за начало на Царството на Душата за вас е подобно на приближаването към прага на родния дом, в който цяла вечност сте мечтали да се върнете.
18. При достигането на тази точка вие окончателно ще завършите жизнено необходимото разрешаване на първата главна задача поставена пред вас от Вечността.
19. А първата главна задача, поставена пред човечеството в началния етап на формиране, е необходимостта задължително да разбере своята истинна същност, истинните взаимоотношения със своя Отец Небесен и своето истинно отношение към заобикалящата го действителност.
20. И само след това, човечеството може да пристъпи към пълноценното изпълнение на предопределената му от Великия Бог уникална мисия в Мирозданието на Вселената.
21. През първите седем години от моето сегашно Осъществяване, от създалата се по това време обществена среда, своеобразно подготвена доколкото това е било възможно, при запазване на пълната свобода за избора на човека, чрез усилията на Всесилния Бог, на мен ми предстоеше първо да събирам именно тези, за които някога бе благоприятно да предоставя началото на реализирането на първите активни крачки по формирането на основата, от която и ще започне да става истинското предопределено развитие на човечеството.
22. С обръщенията към вас, които носеха особен за това характер, през тези първи седем години, аз създавах за вас съответната необходима характерна среда на сдържана активност по отношение на необходимото коренно видоизменение във вашия вътрешен свят.
23. В същото време, това създаваше условия за най-благоприятно забавяне, за да може в последствие вие успешно да се възползувате от съдбоносния Поврат, след който все повече ще започнат да се проявяват признаци на явно различен живот в психологическо отношение.
24. Сега, както вече ви е известно от моите обръщения към вас напоследък, началото на знаменателния Поврат е дошло и сега аз искам още веднъж да ви напомня за това жизнено важно за вас събитие, като го подчертая особено.
25. Започва главният съдбоносен период за вашите жизнени решения, които сега вече трябва, или да се правят в пълно съответствие с Истината и съответно успешно да опознавате тайнството на Поврата, или да продължавате да се плъзгате в предишния исторически постоянен за човешкото общество поток
26. В този случай виждам, че е необходимо нееднократно да подчертавам нещо, за което вие трябва да помните постоянно: успешното преминаване през тайнството на Поврата винаги се основава на най-голямото по възможност старание да правите всяка своя крачка достойно за вярващия, но не чрез пресмятания на своите, сякаш забелязани от вас, победи или неудачи.
27. Такова пресмятане винаги е свързано с вътрешната нагласа да сравнявате, това което пресмятате, с победите и неудачите на ближните.
28. А всичко това си е проява на егоизма, като сега на вас ви е окончателно необходимо да се опазите от поддържането в себе си на неговото ненормално израстване.
29. За да удържа вярващите в допустимите граници на повратната дъга и да ви помогна да се придвижвате по нея без да се отклонявате, моето обръщение към вас започва да носи съответния за това особен характер.
30. За вас е нужно да бъдете крайно внимателни към всичко, което аз ще подсказвам и определям.
31. Сега вече аз започнах да сплитам за вас среда на необходимата активност по отношение на коренното видоизменение на вашия вътрешен свят до пълното му съответствие с изискването на Истината, когато вие ще придобиете устойчива основа за нормално постоянно развитие.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.5 included.