Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
1. И ето сега настъпи знаменателното Време за цялото човечество, когато най-съзрелите трябва да започнат прехода в атмосферата на условия на активното спиране и активното завършване на формирането, с преход в крайна сметка към нивото на започване на пълноценна предопределена дейност по Пътя на Вечността.
2. Сега вече на човек му предстои да се научи сам да развива в себе си истинските духовни ценности, стараейки се достойно да приложи съзнателно-волеви усилия в едно направление с Волята на Великия Бог.
3. Имено съзнателно-волеви усилия, понеже не трябва да се прилага силата на духовните качества, които още предстои в течение на немалко време да се развиват, чрез упорит праведен труд.
4. А за да бъде възможно безпогрешно да се приложат съзнателно-волеви усилия в относително истинно направление, с мъдростта Божия е било сътворено особено тайнство, благодарение на което Словото Божие може реално да се прояви сред рода човешки в жив конкретен образ.
5. И сега у мен има благословена от Отеца мой Небесен възможност пряко и конкретно на нивото на вашето съзнание да се определят за ваше благо всички необходими ориентири и закони,
6. За постигането, на които, на вас ще ви е необходимо едновременно непременно да развивате и велико търпение и силна воля.
7. Тъй като аз няма да ви уча как най-изгодно за вашия егоизъм да се отдалечите от мястото на огнената граница, което вие винаги сте правили до тези дни, но ще ви уча как достойно да преминете спасителното за вас огнено очистване.
8. Ще ви уча да правите, това което за цялата история на своето съществуване вие никога не сте правили (виж рис. 12).
Време на Поврат: Рисунка 12
9. Упоменатото тайнство на огнената граница в действителност се явява най-сериозното, значително решаващо жизнената съдба, изпитание,
10. Истинската ценност, на което е жизнено необходимо да се правилно разбере.
11. Само от правилното преминаване на възпитателно-поучителния огнен предел е възможно придобиването на истински духовни ценности.
12. Сега желая още един път да се докосна до едно решаващо обстоятелство при преминаването на огнения предел, на което вие трябва да обърнете особено внимание.
13. Възможността реално да се срещнете с живото проявление на Словото Божие неизбежно подразбира вероятна необходимост от съзнателното осмисляне на някаква жизнено важна информация,
14. Чрез която ще бъде обезателно определена необходимостта да се изпълнят конкретни действия призвани да изведат човека от затрудняващите нормалната жизнена дейност сложни, принасящи големи страдания, обстоятелства сътворени от собствените ръце на самия човек.
15. А не само думи на успокоение за това, че вие сте любимци и всичко ще бъде при вас добре.
16. От това успокоение се нуждаят само децата малки и духовно несъзрелите.
17. Съзрелите духом се нуждаят от това да ги призоват към действие.
18. Затова възможността да се докоснете със съзнанието до Словото на Отеца Небесен най-благоприятно се явява само тогава, когато качеството на вътрешния свят на човека вече има необходимата основа, правилно възползвайки се от която вие ставате способни да правите крачка в пълно съответствие с Истината.
19. Попадането в пределите на огнената граница, преди всичко се отбелязва с бързо нарастващи болезнени преживявания в резултат на докоснатата от условния огън определена привързаност към егоистична психологична нагласа.
20. Качеството на човека, характеризиращо се със слаба духовност, а следователно естествено с ярко изразени силни егоистични привързаности, при попадане в пределите на огненото очистване ще принуди самия човек, започващ да изпитва почти мигновено проявяващи се ярки болезнени преживявания, също така бързо да се окаже под пълен контрол на особено възбудени определени страни на егоизма.
21. В такъв случай, може да се каже, че съзнанието на човека почти мигновено се ослепява от болката на изпепеляващия егоизъм, след което в него започват неизбежно да произтичат мисловни процеси в угода изключително на обгорените страни на този егоизъм.
22. При това в човека се запазва сякаш ясно разбиране, че той уж мисли трезво, но в същност напълно загубва способността съзнателно да определи достойното решение.
23. Даже, ако в този решителен момент на такъв човек му се дадат отстрани необходимите истинни подсказки, той не само, че няма да бъде в състояние правилно да ги осмисли, но също на него ще му е крайно трудно да направи и най-малките усилия в нужното направление.
24. Това означава, че на човек с подобни качества на вътрешния свят не трябва да се бърза убедително да се възлага отговорност за изпълнение на Истината.
25. Тъй като, ако в период на спокойно чувствено състояние той съзнателно положително възприеме определени конкретни закони на Истината, това вече веднага ще възложи съответната отговорност за изпълнение на тези закони, то в момента на непосредственото настъпване часа на изпълнението, а това винаги е времето на попадане в пределите на огнения предел, съзнанието на този човек веднага ще се окаже ослепено от болката на отново разгарящия егоизъм.
26. И независимо от предишната готовност да изпълни истинното, той робски-послушно ще изпълни указанията на собствените особено възбудили се страни на егоизма.
27. Имено такова качество на вътрешния свят е било изключително у всеки човек в началния период от развитие на младото човешко общество върху цялата Земя-Майчица.
28. И към днешния ден, благодарение на проявяващата се Слава на Великия Бог, качеството на вътрешния свят на човека макар и да се е изменило към по-добрата страна, но все още у болшинството живеещи на Земята, духовният мир продължава все още да носи отпечатъка на младата духовна незрелост и недостатъчна опитност в благите начинания,
29. А следователно и недостатъчната способност да се пристъпи към достойно осъществяване на предопределеното в пълно съответствие с Истината.
30. Но това съвсем не представлява окончателната трагедия, макар и да е дошло времето за настъпване на главния Час, решаващ съдбата на цялото човечество.
31. Защото даже, ако болшинството е неспособно да приложи искрено усилие за достойно изпълнение на правилното и ще продължава своята жизнена дейност в условията на полуактивното спиране, то все пак на Майчицата - Земя вече се е появило достатъчно множество съзрели.
32. Само, че съзрелите не са толкова, че да може веднага да се гарантира достойно изпълнение на предопределеното.
33. Такова съзряване се характеризира с това, че човек е придобил, макар и много малка, но все пак, предразположеност към придобиване на пълни възможности за начало на достойното изпълнение законите на Истината, ако правилно се възползва от натрупаните, за сега все още малки, но вече достатъчни за това, спомагателни ценности.
34. Което е призвано да позволи на това малко множество от съзрели да започнат активно да умножават в себе си истинските духовни ценности в осъществяването на жизнено необходимия праведен труд за Спасение на всички свои събратя от цялото човешко общество.
35. След което окончателно ще се открие пред цялото човечество Пътят към Вечността.
36. При преминаването от вас на жизнения път в условия на полуактивното спиране, натрупването на необходимите спомагателни ценности постепенно укрепващи духовната основа, все повече създава благоприятни спасителни условия във вашия вътрешен чувствен свят,
37. Благодарение на което, вие ставате способни някак по-леко да понасяте болезнените преживявания от обезпокоената егоистична привързаност.
38. Но най-главното, спасително важно се явява това, че имено благодарение на тези условия все повече се намалява интензивността на нарастващото ослепяващо ви емоционално преживяване.
39. При това вие не само ставате способни по-леко да понасяте кулминацията на егоистичното преживяване, но и малко се забавя настъпването на опасната черта на ослепяване на вашето съзнание от такива преживявания.
40. Което образува спасителен за вас определен спомагателен интервал в особеностите на вашата психика.
41. Правилно възползвайки се от който чрез определени тайнства на Свещената Вяра вие не само ще предотвратите ослепяването на своето съзнание, но и ще придобиете реална възможност да направите първите начални усилия в пълно съответствие с изискванията на Истината (виж рис.13).
Време на Поврат: Рисунка 13
42. При това е необходимо правилно да се разбира, че качеството на такъв условен жизнено важен интервал напълно зависи от това прилагате ли вие достойни старания в изпълнение Божието или продължавате жизнените проявления в естествените условия на полуактивното спиране.
43. Ако в момента на новото въплъщение, благодарение на вече натрупалите се духовни ценности, вие намирате определени благи качества на споменатия условен интервал, то докато не започнат да се прилагат с постоянна упоритост и старание праведни усилия, тези благи качества винаги постепенно ще се загубват.
44. И тогава при вашето влизане в поредния огнен рубеж (предел – б.пр.) у вас ще остава с всеки следващ път все по-малка спомагателна основа, от която ще ви е необходимо да се възползвате за прилагане на правилни усилия, призвани да ви опазят от ослепяване.
45. Пълната загуба на качествата на този спомагателен интервал ще означава пълна загуба на реални възможности в настоящото въплъщение правилно да се преминава тайнството на активното видоизменение в пълно съответствие с изискванията на Истината.
46. Защото при такива обстоятелства, даже ако вие продължавате достатъчно правилно да осъзнавате правилността на усилията, които е необходимо да се приложат, при настъпването на часа за изпълнение на необходимото вие не ще бъдете в състояние да направите това.
47. Понеже при попадане в изгарящото дихание на огнения предел, тъкмо когато се изисква преди всичко да се направи правилно усилие, почти мигновено ще се окажете ослепени.
48. След което вече, неизбежно послушно ще направите първи крачки в качеството на недостойните прояви,
49. Което веднага неизбежно ще доведе до нови духовни загуби.
50. И така, станете от днес пределно бдителни и внимателни, всички призвани, откликващи със сърцето си на Зова мой.
51. На вас ви предстои от днес да се научите в пълна степен да правите до сега немислими за всички усилия,
52. Което на първо време ще бъде проявено за вас, чрез сложно редуване на велики изпитания при преминаването на особени за вас жизнено важни тайнства на огненото очистване.
53. Всеки, който ме приема в своето сърце и е готов достойно да изпълни Словото на Отеца мой Небесен, от днес е призван в пълна степен да познае огненото кръщение за отърсване от греховете свои окончателно.
54. Предстоящата пред повярвалите в Истината на Осъществяването мое, поредица от огнени предели, изцяло съставлява същността на Вратата в Царството на Истината на Бога Жив, Великия Отец Небесен на рода човешки.
55. И макар тази Врата да е способна да пропусне цялото човечество, истината ви казвам: за мнозинството от вас тя ще се стори извънредно тясна.
56. Но да не потрепне крачката ваша и да не се загуби достойното старание!
57. Към някои от вас в древността, във времената на Първото мое Осъществяване, аз се обърнах казвайки: "Ако някой иска да върви след мен - да отхвърли себе си, да приеме кръста свой и да крачи след мен".
58. И ето, истинската пълнота на казаното някога да познаят преданите днес.
59. Какво значи да отхвърлиш себе си и как да не се отхвърли напълно това което лъжливо, винаги сте считали за истинско лице свое.
60. В течение на цялата история на своето съществуване всеки човек лъжливо подразбира формирането в себе си на своеобразен комплекс от его-психологически нагласи като уж действително оформление на истинската същност на личността своя.
61. Проявявайки при това своята жизнена дейност в ревностно предано служене на тези условни нагласи,
62. Така и не успявайки достойно да осмисли, че по този начин със собствените си ръце старателно е приковавал себе си, здраво с вериги, като роб в галерата на княза на тъмнината.
63. Формирайки в същността своя вътрешен свят могъща егоистична твърдина като някаква уж действителна основа на личността, в крайна сметка в зависимост от проявата именно на закономерностите на егоизма, човек неизбежно задължително е трябвало да постави забрана за нахлуване в неговия вътрешен свят на всички свои събратя,
64. Което е било призвано в най-голяма степен да охранява неговия чувствен свят от вероятните, като че ли обезателно недружелюбни усилия отстрани.
65. До вътрешния свят на такъв човек имат достъп само крайно ограничен брой от събратята му, попадащи в категорията приятел.
66. Но и в този случай, достъпът по определен начин се ограничава и се основава само на степените на доверие, понеже докосващият се непременно ще уважава и съхранява това, към което ще му позволят да се докосне.
67. Където нарушавайки такива примитивни условия, приятелят лесно може да премине в неприятел.
68. Дори ако усилията, нарушаващи такива условия носят по същество само благо, на този който страстно цени тези условия
69. При такива условия всяко усилие на ближния, застрашаващо съществуването макар и на една его-психологическа ориентация, се разбира като покушение върху основата на сякаш действително благосъстояние в съществуването, на което се проявява особена егоистическа заинтересованост.
70. И ако, при заплахата от съществуването макар и на една его-психологическа установка, приятелят, като правило винаги преминава в категорията на опасния неприятел, то истина ви казвам: моето жизнено проявление в плът веднага заплашва всички ненормални его-психологически ориентации на основата, на които в голямо количество все още произтичат почти всички ваши жизнени прояви.
71. Затова за повярвалите в Истината на Осъществяването мое, обезателно в пълна мяра предстои, да се определят до края относно избрания жизнен Път.
72. За да останат на Пътя на Истината само наистина съзрелите духом за достойно изпълнение на Предопределеното.
73. Защото Пътят на Истината е невъзможно да се постига, отдавайки се без мярка само на празно мъдруване и фантазии за някакво илюзорно прекрасно.
74. Пътят на Истината, особено в епохата днешна на решаващото съдбата на рода човешки Осъществяване, това е предимно титанически праведен труд за победа над себе си.
75. Което в течение на цялата история на вашето съществуване е оставало за вас непосилно, с каквито и гръмки имена и звания вие себе си да сте обременявали.
76. Наистина ви казвам, че вие даже не можете да си представите цялата трудност, очакваща ви на Пътя на Истината в дадения временен период от вашето развитие.
77. А следователно и да ви съблазнявам, за да ускоря изкуствено идването ваше към пълноценно постигане на Пътя на Истината, би било голяма грешка.
78. Затова аз мога само да ви предложа да утолявате жизнената жажда своя с Влагата моя животворяща.
79. И само този, който е дозрял за началото на постигането на това Благословение, може да изпита в себе си трепетна потребност към това.
80. Но да не се изпусне минутата тази, предавайки Божието в себе си в угода на ценности лъжливи.
81. Жадуващият да посвети живота свой в предано служене на Истината с достойно изпълнение на Словото Божие е необходимо от днес да се прояви голяма готовност да се приложи цялата необходима пълнота на съзнателно-волевите усилия, за да откъсне от себе си всички условности лъжливи, на които аз ще противопоставя разбиране правилно.
82. Което всъщност ми предстои да направя почти против всичко създадено от вас в себе си в качеството на всевъзможни лъжливи его-психологически нагласи (установки – б.пр.), до времето на моето сегашно активно докосване във вашия живот.
83. Имено това в крайна сметка е призвано неизменно и окончателно да приведе достойно постигащите Словото мое към духовно раждане за живот вечен.
84. Но това достойно постижение е възможно само изключително на основата на проявата на истинна пълнота на вашата Свещена Вяра в Словото мое, на Зова на който веднъж трепетно се отзова сърцето ваше.
85. Помнете, че когато аз противопоставя Истината на някаква ваша психологическа условност, всеки ценящ своето повече от моето, няма да ме познае и няма да е в състояние да върви след мен.
86. Когато с цялата си своя същност по пътя на големи усилия с праведен труд, вие напълно придобиете моето, определяно от сегашното ми Осъществяване, това и ще означава настъпване на победния миг, когато кристалът на духа ще заеме навеки по достойнство мястото заемано до сега от условно изразената призма на егоизма.
87. Вместо призмата на егоизма, принуждаваща човека да възприема цялата обкръжаваща реалност в опасно изопачен за правилното развитие на самия човек смисъл, ще се утвърди навеки кристалът на духа, призван да позволи възприемането на цялата произтичаща реалност, така както трябва да се възприема тя, от всичките деца на Бога Велик по пътя на изпълнението на предопределената мисия в Мирозданието на Вселената.
88. Това настъпване на знаменателния победен миг ще определи достигането, от призваната част на човечеството, на нивото на началото на нормална жизнена дейност, предопределено за целия род човешки.
89. И тогава дългият период на развитие, характерен с диво непрестанно проливане на кръв и сълзи от голямото множество блуждаещи деца Божии, окончателно ще завърши.
90. Качеството на съзнание и чувственият свят на всички достигнали такова знаменателно жизнено необходимо ниво за начало на пълноценна жизнена дейност ще достигне пълно съответствие с всички изисквания на предопределената Норма в това отношение.
91. Тогава качествата на чувствено-съзнателната основа при човека като проявление могат да се разделят на три характерни нива.
92. Ниво на нормалното качествено проявление, характерна особеност, на което се явява обстоятелството, когато наличието само на едно съзнателно разбиране за необходимостта да се изпълни определено конкретно правилно усилие, вече създава в същността на човека устойчива положителна жизнена активност за изпълнение на необходимото благодеяние.
93. Т.е. двигател на такава активност се явява желанието да се изпълняват само правилни усилия.
94. Двете други нива съставляват същността на периода на развитие на жизнената дейност на човека и се характеризират в основата си еднакво с това, че като движеща сила в проявата на жизнена активност служи преди всичко разбирането за неизбежно наказание при отстъпление от изпълнение на истинското усилие.
95. А значи задвижващо такъв вид активности се явява, преди всичко именно нежеланието на такъв род негативни последствия.
96. Всяко едно от тези две нива, може съответно условно да определим като ниско примитивно и допустимо ниво, явяващо се преходно към истинските особености на нивото на нормалното качествено проявяване.
97. Примитивното ниво на качеството на съзнанието и чувствения свят, на който съответствува същността на жизнената дейност на почти всички представители на човешкото общество на Земята-Майка, се проявява като характерна особеност чрез възникване на неустойчива кратковременна жизнена активност в изпълнение на необходимото благодеяние.
98. Където при това, същността на кратковременността напълно зависи от присъствието на явна реална вероятност на прилагане на някаква наказваща сила срещу този, който в разглежданите условия постоянно е склонен към бягане от изпълнението на определени благи правила, заповеди или закони в зависимост от наличието на примитивна користна заинтересованост от това.
99. Допустимото ниво на проявление качеството на същността на човека е характерно с продължителността на действие на възникващата жизнена активност в изпълнение на праведни усилия в зависимост не от вероятността на скорошно, от преди предполагаемо, определено силово наказание за някакво конкретно нарушение, а от дълбочината на осъзнаване на това, че неизпълнението на истинското, неизбежно веднъж, ще донесе неприятни трудности и даже трагически последствия.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.8 included.