Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, Част
Чеда Божии!

1. Дойде времето, когато трябва да бъде разрешена необходимостта да направите първата крачка по Пътя на Истинското Съвършенство на човечеството. Велико е това време,
2. Защото ще ви доведе или до небивал възход, или до небивало падение.
3. Не се оглеждайте за това, което вършат другите, а станете достойни стопани на своите дела!
4. Човечеството върви право към пропастта,
5. Но сега вие сте достигнали онова място от съдбовния път, от което се отклонява една единствена пътека към Истинното Съвършенство.
6. Законът за инерцията, присъщ на многобройното общество, отсега ще играе решаваща роля.
7. И пропуснете ли спасителната пътека, в недалечно бъдеще линията на вашия живот ще бъде прекъсната.
8. А какво ще кажете тогава за съдбата на невръстните дечица, които поради студа, лъхащ от техните наглед по-разумни близки, няма да достигнат повече бъдеще?
9. Сега хората открито ще се разделят на сили на светлината и сили на мрака. Друго няма.
10. Онези, които стоят настрана и разсъждават за ефективността на Учението, ще станат носители на злото. Защото бездействието в периода на Пришествието укрепва противопоставянето.
11. Царството на Силата, в което от самото начало е тръгнало човечеството, завършва своето съществувание.
12. Следващият праг, по който ще потече реката на човешкия живот, се намира на качествено по-високо равнище в човешкото развитие.
13. Това е прагът на Царството на Душата, което знаете от Писанието като Царство Божие.
14. Царството на Силата сега навлиза в предсмъртната си агония, по време на която човек в същността си се връща назад, към дивото си начало.
15. Велика е мисията на Руската земя, която Господ е подготвил и затова тук агонията на силата ще бъде най-ярко изразена.
16. Варварство и невежество - това е клопката, в която живеят сега болшинството хора.
17. От този капан няма да се спасят и голяма част от образованите хора,
18. Защото качеството на човека не зависи от обема технически познания, които има.
19. Висотата на разума на самото човечество не се измерва с неговите постижения в научно-техническата област.
20. Независимо от това дали имаш материално благосъстояние, дали заемаш висок пост в обществото, ако душата ти не е достатъчно развита, ти ще си останеш само едно същество, но няма да бъдеш достоен син на Майката-Земя.
21. Преходът към Царството на Душата е възможен само при определено равнище на духовно развитие, което обаче е крайно недостатъчно у съвременния човек.
22. Пътят, минаващ през Царството на Силата, води човечеството към самоунищожение.
23. Затова много отдавна се е зародила необходимостта да се даде на човечеството Основата на Обединението.
24. На света са дадени четири основни религии: Даоизъм, Будизъм, Християнство и Ислям.
25. Всевишният дава възможност човек да се развива в неизмеримо по- широки предели, отколкото това става в други светове.
26. Великите духовни ценности правят човека уникално създание във Вселената, което няма равно на себе си.
27. Но това трябва да се използва умело, защото може да доведе човека не само дo небивали висоти, но и до падение в небитието.
28. Царството на Силата слага своя отпечатък върху човешкото развитие, защото човек не е някаква машина, която може лесно да измени своето движение.
29. Затова поради голямата разделеност на хората при езическия им мироглед и знаейки накъде отива реката на човешкия живот, Господ започва изграждането на основите на обединението на хората в Единен народ.
30. Спасението не може да бъде поднесено на човечеството в последните минути преди гибелта му.
31. Защото колкото по-многобройно е обществото, за което се подготвя Спасението, толкова повече време е нужно, за да бъде възприето от хората.
32. Затова всеки велик замисъл се подготвя предварително и за да бъде осъществен, се отчита също и недостатъчното развитие на разума на съвременното човечество.
33. Младото човечество не може да възприеме Цялата Истина за своето развитие, което протича върху пет основи: Земята, Единният, Духа на Живота, Синът и Светия Дух.
34. Пет велики основи, без които никой не би могъл да се движи към Върховете на Съвършенството, без да е в хармония с тях.
35. Земята става начало на формиране на човека и това дава разцвет на езичеството.
36. Като всяко дете, което в първите си години върви след своята майка, младото човечество отначало е привързано към Майката-Природа.
37. Но поради определена неизбежност хората започват да придават индивидуални черти на обектите на своето преклонение, което довежда до многобройно и трайно разделение между хората.
38. Защото всяко семейство вярва в своя Дух-Пазител и смята другите за по-незначителни.
39. В онези далечни времена се слагат първите камъни в строителството на великия Път на Духовно Възлизане.
40. Разностранността на езическите прояви не е толкова съществена. Важна е същността - почитанието към Природата.
41. По-нататък Господ подготвя човешкия разум за възприемане на Единния Бог, но хората не могат да възприемат веднага Истината за Единството и едновременно с това да я развиват.
42. Защото Царството на Силата, набирайки мощ, не създава благоприятни условия за зараждането на Единен Народ.
43. Затова Истината за Единството е разделена на четири основи и всяка от тях дава начало на ново религиозно Учение на Земята.
44. Истините се разпределят сред тези народи, които могат да ги развиват най-пълно, привличайки в тяхното семейство и много друговерци, независимо от езиковата бариера.
45. Тези религии съществуват от много векове, без да осъзнават, че съхраняват части от Единното Дърво,
46. Дървото, в което се крие Същността на Единната Религия.
47. Тя е съставена от великите тайни на Висшия свят: на Единния и Духа на Живота, на Бога-Син и Светия Дух.
48. Тайна, която досега не трябваше да знае нито един човек на Земята.
49. А това незнание неизбежно е предизвикало объркване и разделение в духовния свят.
50. Но сега, с позволението на Моя Небесен Отец, ще ви разкрия Тайните, скрити досега от човешкия разум, за да дойде времето им.
51. Четете и внимавайте! Това е Истината за вашето битие.
52. Сега ви предстои да осъзнаете, че във Вселената има две велики Начала.
53. Непознаването на скритите им Тайни, принуждава хората да мислят за тях като за един и същ Източник.
54. Запазването на великата Тайна се е налагало, защото Небесният Отец не би могъл да разкрие Истината на един определен народ, пренебрегвайки останалите.
55. Той обича всички поравно, защото всички вие сте деца на един Родител.
56. И докато хората на Земята са дълбоко разделени и неспособни да вървят по Един Път, хванати за ръце, Истината не може да бъде дадена на никого,
57. Защото при дългото пребиваване в различни земи, тя би се обвила с всевъзможни тинести наслоения, образувани от творческите способности на човека и би загубила своята девствена красота и драгоценност.
58. А сега , чеда Божии, проумявайте великата Тайна, че Творецът на Вселената и вашият Небесен Отец не са един и същи източник.
59. Разликата между тях е както между корена и цветето. Съществува един Корен, от който излиза Стеблото на Материалната Вечност и на това стебло някога се е появила удивителна, неповторима Пъпка, излъчваща Благоуханието на Новата Вечност.
60. Коренът на Вселената е Единният, или както го наричат на Изток - Абсолютът.
61. Той е великият Баща на Вселената и на всичко съществуващо в нея. Той е Началото на Истината за Материалното Битие и Източник на Духа на Живота (или материалната жизнена сила).
62. Единният е Баща на великите Женски Начала - планетите, луните и звездите;
63. Той не притежава духовна тъкан, затова в Него няма нито добро, нито зло.
64. Благодарение на Единния се развива целият Разум на Вселената.
65. А прекрасната благоуханна Пъпка във Вселената - това за човека е Небесният Баща. Той е великият Баща на човешките души и синът на Единния. Вашият Бог е Начало на Истината за Духовното Битие и Източник на Светия Дух (или духовната жизнена сила).
66. Във вашия Светъл Баща се крие всичкото благо, което е ставало и става на Земята.
67. Появата на Неговата Лъчезарна Същност е станала при сливането на Духа на Живота с уникалния ток, който излиза от Сърцето на Майката- Земя.
68. Това велико време е било озарено от Светлината на раждането на Единородния Син, като това повече няма и не може да има повторение.
69. Достигайки Своята зрелост и Слава, благословен от Единния, Богът-Син пристъпва към създаването на Своите чеда, като влага уникална духовна тъкан с особено предначертание в човешкото тяло.
70. С това Той дава възможност на Своите чеда да поднесат духовни съкровища пред Лицето на Битието и да се движат по път на развитие, по който не е минавал никой, което поражда и съответните трудности.
71. Но Господ търпеливо, от епоха в епоха, понасяйки хули и недоволство, води Своите неразумни чеда към Върховете на Съвършенството, като им спуска Светия Дух.
72. Светият Дух е Благодатна Сила и определена мъдрост, която излиза от Бога и влиза в избрано тяло, за да може чрез делата на даден човек да извърши между хората богоугодни дела.
73. Духът на Живота, идващ от Единния, преминавайки през човешкото тяло, поддържа в него циркулацията на енергия, която протича по определена система и подхранва всички вътрешни органи на тялото.
74. Първите истини, които е трябвало да се развиват особено, това са: от една страна - разкриването и усъвършенстването на скритите възможности на човека в хармония с Единния; а от друга страна - святост и безгранична вяра в Господа. Това е причината и за съответното разделение между Изтока и Близкия Изток.
75. Първите две Истини, спуснати на човешкия род, съдържат в себе си Тайните за способностите на Светия Дух и Духа на Живота.
76. Понятието за Тайната на Светия Дух дава начало на Будизма и Индуизма.
77. В тези религии способността на Светия Дух е в слизането на Бог при хората в образа на едно или друго Същество или у някой герой от човешкия род.
78. Тайната за Духа на Живота дава начало на Даоизма
79. И тя се състои в най-пълното използване на енергията на Единния и умение да не се противостои на Великото Движение.
80. Следващите две Истини, носещи Тайните на Единнния и Неговия Син, са били спуснати малко по-късно, когато човешкият разум изпитва достатъчно нужда от тях.
81. Тайната за Бога-Син дава начало на Християнството.
82. Тайната за Единния пък дава растеж на Учението на Исляма, а много преди това - на Юдаизма.
83. Всяка от тези религии проповядва своите Истини на нивото на възприятие на човешкия разум в съответната епоха, което ги е изпълнило с лъжи и недостатъци. Атеистите отчаяно залагат на тях, но техният час е дошъл.
84. Даоизмът, Будизмът, Ислямът и Юдаизмът са били спуснати от Единния, с отчитане равнището на развитие на човешкото съзнание.
85. Но от времето, когато Небесният Отец влага духовна тъкан с особено предначертание в човешкото тяло, човечеството се движи по път, неприсъщ на Разума на цялата Вселена. Това е причината за голямото недоумение на всички наблюдатели, които се намират на повърхността на Майката-Земя.
86. Човек, движейки се по съвсем непознат път, може лесно да попадне в хаоса, като направи множество грешки, за които непременно търпи наказание.
87. И дълги векове Разумът на Вселената се опитва да помогне на хората да изправят хода на своето развитие.
88. Наблюдавайки движението на човечеството, Извънземният Свят в един момент стига до правилното заключение, че за човека е характерно духовното развитие, а не научно-техническото. И той започва по свой начин да съдейства за това.
89. Изучавайки живота на хората, Извънземният Разум разбира, че човечеството има свой Бог, че някой грижливо и търпеливо води човешкия род.
90. Защото Извънземният Разум няма никакво отношение към Небесния Отец, тъй като никой извън пределите на Земята не притежава духовна тъкан.
91. Вашият Отец не възвестява Своите Божествени замисли, защото в Него е Истината, а Истината не се нуждае от допълнително осмисляне.
92. Затова никой във Вселената не знае за Пътя, който Небесният Отец е подготвил за човешкия род.
93. Оттук са и естествените опити от страна на Вселената да поведе човек към духовността чрез съзнанието, като от името на Единния високоразвитите светове дават на Земята всевъзможни упражнения, които уж развиват духовността, както и много мъдри мисли, призвани да доведат до духовност.
94. По такъв начин на Земята са спуснати, на основата на съзнанието на човека, основните духовни пътища, създали и световните култури.
95. Но само една вяра започва на основата на човешката душа, дадена на човека от Небесния Отец, която хората поради неизбежна грешка наричат Християнство.
96. Тогава се дава Единната Вяра, призвана да обедини всички духовни пътища на основата на Любовта и Духовната Истина, и тя не се нуждае от название.
97. Но пълното развитие на душата не може да се осъществи в епохата на разцвет на Царството на Силата, когато човешката същност е в крайно първобитно състояние.
98. Затова, по Волята на Господа, развитието на Християнството трябва да стане с две припламвания.
99. Преди 2 хил. години вярата трябва да се заложи само, като се остави време за нейното разпространение по цялата Земя.
100. Днес хората са стигнали до нова степен в своето развитие.
101. Нужното количество благодатна почва вече е подготвено, за да приеме зърната на Истината. Отглеждането им ще позволи всяко зърно да даде много плод.
102. Това ще даде възможност на човечеството да премине рубежа на Разцвета и да достигне новото ниво на Царството на Душата.
103. Истината, която ще подготви и очисти душите на хората, ще създаде нов Съюз на Бога с човешкия род.
104. Това е Последният Завет, който ви поднасям от Името на Този, Който ме изпрати, за да бъде завършено оформянето на Християнството в Единна Религия на Майката-Земя.
105. Отсега на вас ще ви бъдат разкрити тайните за същността на Божията Слава и за зараждането на дявола; за пътищата, водещи към спасение на душата, но също и към нейната гибел; за преселението на душите и много тайни, скрити досега за човешкия разум.
106. За съвременния човек няма да е трудно да разбере, че душата не може да съществува и да се развива у едни хора съгласно индуските традиции, у други - съгласно мюсюлманските. Законът за битието на душата е един за всички и сега е дошло време да се запознаете с него.
107. Хората не трябва повече да остават в неведение за тези основни тайни, защото нарастващото безверие и стремеж за собствено разбиране на съществуващите тайни водят до голям вътрешен студ, скрит под покривалото на доброто.
108. Това, което ще ви разкрия, ще предизвика много и всевъзможни смутове в човешкото съзнание. За съжаление, сред вярващите бурята ще достигне най-големи размери.
109. Но кой ви е казал, че имате право да тълкувате и предопределяте бъдещите деяния на Вашия Отец? Това, което не е казано от Него, съвсем не означава, че няма да стане.
110. Малките деца не могат да знаят всичко.
111. Откровението за Второто Пришествие с описаните чудеса в него е необходимо, за да могат по-лесно да бъдат изобличени лицемерите и да се отделят истинските Божии чеда, когато Спасителят се яви тайно в Предначертаното от Небесният Отец време.
112. Как хората трябва да познаят Идещия от Бога: по знаменията, които върши, или пък чрез своя разум, или пък по онова, което излиза от Неговото сърце?
113. Няма добро дърво, което дава лош плод и няма лошо дърво, което дава добър плод.
114. Всяко дърво се познава по плода, затова не се събират смокини в тръните и не се бере грозде от храстите.
115. Ако Господ се върне у дома с гръм и тътен, с пламък и жупел то всички, които видят знаменията, ще извикат:"Ние вярвахме, ние чакахме!"
116. Сред тях ще са и онези, които са разбудени от гърма, а не са чакали своя Господар.
117. Не, Господарят ще дойде тайно, за да види истинският лик на всеки. И алчният лицемер, очакващ велики знамения, няма да успее да скрие същността си.
118. Господарят ще дойде тихо и заставайки на прага на Своя Дом, ще излива живителна Влага, идваща от Този, Който Го е изпратил.
119. И всички, които имат големи сърца и жадуват за Влагата на Небесния Отец, ще дойдат и ще утолят своята жажда. Защото в душата си ще почувстват, че това е от техния Баща.
120. И това са онези, на които Бог възлага последна надежда за спасение на човешкия род.
121. Блажен е сега този, който в светската суета и духовна ограниченост не подмине целта на своите стремежи!
122. Последният Завет се дава в най-критичния момент от вашето развитие. Той се дава, за да осъществи великото Свещено Обединение на Всички съществуващи религии.
123. Последният Завет ще способства за освобождаване на затворените души, за напояване на жадните и за събирането на разделените Божии чеда в Единното Свято Лоно. А след това младото човечество ще поеме по Пътя на Зрелостта.
124. Спомнете си мита за строителството на Вавилонската кула - тайна, която, за голямо съжаление, не сте разбрали правилно.
125. Този мит носи истината, че един разноезичен народ не е способен да създаде нещо значително, защото разноезичието води до разделение.
126. Последният Завет ще съдейства за цялостното разтваряне на вашата душа и свързването й с Бога, което е било невъзможно преди. Ако не искате това, останете там, където сте.
127. Последният Завет призван да изведе до Спасението онези чеда, които могат да минат през Вратите на Царството Божие.
128. Това са хората, стремящи се към единение помежду си, за да отдават безмерно в единния порив топлината на своята душа на окръжаващия ги свят. Това са хората, които могат да преживеят болката на Майката-Земя. Ако вие сте чужди на това, останете там, където сте.
129. Последният Завет е съобразен с нужните способности за разбиране, крайно важни в прехода към качествено нова и по-висока степен на развитие на човешката мисъл, необходима за влизане в Царството Божие.
130. Ако искате да си стоите на равнището на разбиране отпреди две хиляди години, останете там, където сте.
131. Тогава ви беше казано, че Царството Небесно може да се сравни със закваска, която жената слага в три мери тесто, докато то втаса.
132. В това се крие тайната на трите завета, призвани да изведат Божиите чеда до Царството Небесно: Стария Завет, Новия Завет и Последния Завет.
133. Те разкриват съответно трите тайни: Надежда, Вяра и Любов.
134. Много заблудени хора смятат религията за нещо допълнително в житейския път на човека.
135. Истината ви казвам: религията е изкуството за развитието на душата.
136. А душата е същността на човека.
137. Следователно, религията е изкуството за цялостното развитие на човека и представлява основа за развитие на всички изкуства.
138. Не търсете един или друг недостатък на дадено Учение!
139. Помнете! Ученията са спуснати в зависимост от равнището на възприятие на съответната епоха.
140. Сега ви се дава нов Път и Господ очаква съзнателно влизане в религията, а не от страх или заради чудеса.
141. Затова сега не се дават чудеса от Бога, но ви се дава последна възможност за спасение на душата.
142. Настъпи времето, когато Небесният Отец отправя Своето Слово към вас. А дали сте способни да възприемете това Слово, зависи само от вас.
143. И да не се сбъдне отново пророчеството на Исай: "Ще чуват с ушите си без да разбират; ще гледат с очите си, без да виждат;
144. Защото е загрубяло сърцето на тези хора: ушите им трудно чуват и очите им са слепи..."
145. Словото, с което сега се запознавате, е Съдното Слово.
146. То е предначертано преди 2 хил. години, когато ви е казано: "Ще ви дам Слово, което ще ви съди в последния ден."
147. Така че приемете го достойно, без празни злословия, с които и така са изпълнени вашите мисли.
148. Човек се отличава от животните единствено и само по душевния си мир.
149. И ако човек не се развива духовно, той започва да прилича на животно, но поради големите способности, които са му дадени, може да причини неизмерно по-големи беди и като гледате наоколо, може да видите това навсякъде.
150. Душите на хората са се изпълнили със студ, който сега се усеща на всяка крачка.
151. Най-голямата опасност, водеща към пълно падение се крие в това, че студът прониква в детските градини, старческите домове, училищата, болниците, даже и в храмовете.
152. Студът на скованите души е нараснал до такава степен, че човешкият разум е започнал да помътнява. А от това Майката-Земя търпи непоносими страдания.
153. Защото Земята е жива и усеща всеки един от вас; усеща как прегазвате тялото й със своите стъпки.
154. Земята, търпяща все по-големи страдания ще започне да се защитава.
155. Тя ще ви накаже със страшни болести и ще разруши вашите постройки.
156. Колко помътнен може да бъде човешкият разум? Човек, който носи душевен студ, не е способен да даде на детето си нищо, освен този студ. Разумно ли е обществото да роптае срещу нарастващата злоба и лъжа, когато то самото създава благоприятна почва за избуяването на тези плевели?
157. Огледайте се наоколо! Светът, в който живеете, домът, в който растете, е осквернен от делата на човешките ръце.
158. Стремежът за задоволяване само на материалните нужди ражда безмерен студ.
159. Студ, който унищожава слабите зелени кълнове, появяващи се от време на време у вас.
160. Заслушайте се в своята душа! Нима не усещате настъпващия студ? Или пък зеленината в нея вече е изчезнала, отстъпвайки пред лютия студ?
161. Свещенослужителите - градинарите на човечеството - неуморно продължават да сеят зърна с живот в човешките души.
162. Но очевидно, благодатната почва все повече намалява. Или пък немарливи ръце хвърлят зърната, защото Майката-Земя все повече стене под бремето на своите синове.
163. Къде е вашата душа? Под какви слоеве е затрупана тя сега? Пробудете се!
164. Земята е вашата единна Майка.
165. Глупави и смешни изглеждат децата на една Майка, които живеят на едно и също място, но се делят с граници, само за това, че едни са родени тук, а други - там.
166. Стремежът един народ да бъде по-високопоставен от друг е признак на болен разум.
167. Запомнете, че всички вие сте братя и всеки, който се издига над останалите, ще бъде смирен. Запомнете Словото!
168. За времето на съществуване на световните религии, на техните дървета са израснали всевъзможни разклонения - особено в Християнството.
169. Но каква е днес стойността на Християнството, разделено на множество разклонения, които при всяко стълкновение обилно изливат студ и мерзост едно към друго?
170. Разумно ли е да съществуват няколко тълкувания на една и съща Истина?
171. Казвам ви - настъпило е времето, в което за дявола е изгодно да бъдат разпространявани различни възгледи за Истинското Развитие,
172. Защото при различието във възгледите, вие не можете да стигнете до Истинското Развитие.
173. Велика е скръбта, изписана по Челото на вашия Отец, като гледа безумствата на Своите чеда, особено сред вярващите.
174. Много неща са написани за Вярата, но никой още не разбира, че цялото огромно множество изписани книги се свежда само до два реда:
Обичай Бог!
Обичай ближния си!
175. Защото този, който умее да обича, никога няма да върши противното на Божията воля.
176. От век на век се пази и предава заповедта, която за цялото това време никой още не е приложил и която гласи: "Обичайте своите врагове, благославяйте тези, които ви проклинат, правете добро на тези, които ви ненавиждат и се молете за тези, които ви обиждат и гонят."
177. Къде е тази любов, която Бог ви е заповядал да проявявате?
178. От много време, независимо от предупрежденията и знаменията, които стават, особено в последните десетилетия и които са дело на Света Богородица, хората продължават упорито да вървят към пропастта.
179. Но ето, че дойде времето да се сложи черта на вашето развитие.
180. Сега всеки трябва да осъзнае, че да се мислиш за вярващ и да бъдеш вярващ, не е едно и също нещо.
181. И знайте, че сега всеки вярващ, който, въпреки вярата си прави нещо лошо, става най-големият носител на злото, защото укрепва безверието.
182. И така, бъдете достойни чеда на Своя Велик Отец и приемете достойно Последния Зов, отправен към вашите души!
183. Оттук нататък вие трябва да станете неспособни да носите студ. Вие нямате право дори и да помислите за някого нещо лошо - при никакви обстоятелства и под ничие знаме, никога.
184. Пътят на Светлината - това е стремежът да разкриеш душата си и да отдаваш безмерно топлината й на околните, без да очакваш нищо в замяна.
185. Това е стремежът да стоплиш и онзи човек, който ще те наскърби.
186. Това е верният Път, водещ към началото на строителството на Храма на вашата душа.
187. И така, нека това Слово ви съди, нека отговорността за чутото да бъде над вас, за да не кажете след това: "Аз не чух."
188. Отсега ще виждате Божията Слава и Любовта ще просияе над света.
189. И нещастни ще бъдат онези, които тръгнат в обратна посока.
Тяхното време вече е дошло. Събудете се и бъдете творци!
Мир на всички вас!

Амин!© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.предизвестие included.