Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
1. Кои учения дават правилно разбиране за живота на душата след смъртта: близкоизточните, в които се казва, че съществуват ад и рай, или източните, говорещите за прераждането на душите?

Законът за развитието на човешката душа е еднакъв за всички. Не може душата на едни хора да се развива съгласно християнските традиции, а на други – съгласно индуските.
Сега ви предстои да осъзнаете, че всяко Учение е съхранявало само част от Истината, тъй като самата Истина в епохата на великото разединение между хората не би могло да бъде дадена на един-единствен народ, пренебрегвайки останалите.
Това тайнство е било нужно, за да може някога, когато разтвори своите листенца, Истината да доведе всички духовни Учения до единно разбиране.

Истината ще ви кажа: съществува и ад и рай; съществува и преселване* на душите, но всичко това според законите, които до днес не би трябвало да знае нито един човек на Земята.

2. Какво е това рай?

Рай, това е особен слой, който опасва Земята и се намира на определено разстояние от Нейната повърхност. Това е началото на Висшия Свят на Небесния Отец, на Неговата велика Светлина. Там попадат душите, неспособни да носят студ, на което все пак са се научили през време на живота си в плът.

3. Какво усещат душите, попаднали в рая?

В зависимост от въображението, за душата се построява особен свят, където човек продължава да се труди за благото на тези, които се намират там с него. След като е попаднал в този свят, той го вижда като реален, но развитие на душата в него няма, тъй като това развитие протича – само благодарение на плътта.
В рая душата изпитва най-възвишени и прекрасни усещания, тъй като напълно отсъстват съблазните и ударите на студените вълни. В зависимост от откритостта на душата, тя усеща в по-голяма или в по-малка степен Божията Благодат.

4. Раят награда за праведен живот ли е?

Не. Това е временно пребиваване, възникнало по необходимост.
Докато съществува дяволът, всички вие сте смъртни и не сте способни да тръгнете по Пътя на Вечността, приготвен ви от Небесния Отец, защото вие запазвате способността си да сеете студ, което е недопустимо по Пътя на Вечността. В рая днес се събират тези, които впоследствие ще станат достойна основа на бъдещото човечество, застанало на стъпалото на Вечността. Това са тези, които вече няма да познаят вкуса на смъртта.
Няма смисъл да се мисли, че Небесният Отец ви е създал, за да можете след като праведно сте се потрудили, да намерите вечен покой в райските места и устата ви безкрайно да се докосват до райските плодове.
Когато това е било казано, се е имало предвид само ниското равнище на разбиране от човека.

Бъдете разумни, тъй като да попадне в рая може само тази душа, която се е научила да дава, а не да взима и как въобще е възможно попадналата в рая душа отново да прояви порочният стремеж да взима? И при това вечно?

5. Колко време още ще съществува раят?

Когато дяволът бъде низвергнат, ще бъде прекратена необходимостта от съществуването на рая. Тогава ще започне възкръсването на мъртвите между живите. Душите от рая ще се завръщат на Земята. По Божия Воля те ще се материализират в най-благоприятна плът.
Във Вселената всичко се развива безкрайно и ако съществува граница, където развитието спира, то това е началото на смъртта.
Да пребивавате в рая можете само извън плътта. Развитието на душата се осъществява изключително в плът. Ето защо пътят на вашето понататъшно вечно битие ще протича в плът, така както разумът е присъщ само на нея.

Пътят на Вечността се съдържа в това, че на вас ви предстои да заселите цялата Вселена, да я сгреете с топлината си и да я обогатите с безмерните духовни съкровища, които отсъстват понастоящем във Вселената.

6. Какво е това ад?

Адът е същото, както и раят - особен слой, опасващ Земята, който се намира близко до Нейната повърхност. И адът, и раят, се намират в малко по-различно измерение, което възпрепятства обикновеното съзерцание върху тях.

Адът е създаден във връзка с появата и дейността на дявола, защото той веднъж е притеглил към себе си тези души, които са достигнали до критичната точка на падането и на които вече няма смисъл да се дава нова плът, поради тяхната неспособност за по-нататъшно развитие. За тези души, на основата на тяхното въображение, се създава своеобразен мрачен и тежък свят, където те се намират в обкръжението на подобни на тях души, достигнали до същото равнище. В зависимост от степента на тяхното омърсяване и привързаност към дявола, тези души ще изпитват по-малък или по-голям гнет се намират в обкръжението на подобни на тях души, достигнали до същото равнище. В зависимост от степента на тяхното омърсяване и привързаност към дявола, тези души ще изпитват по-малък или по-голям гнет.

Доколко всичко това е сериозно, сравнете със случаите, когато обувате тесни обувки и ви убива на малкото пръстче. В края на деня ще ви заболи кракът.

Ако душата в ада е усетила дори и най-малка болка, и това е продължило с векове, то каква ли е тежестта, която изпитва.

7. Съществува схващане, че адските светове се намират в недрата на Земята, така ли е наистина?

Това не е истина. Майката-Земя не би могла да търпи в Своите недра тази мръсотия.

8. А страданията, които изпитват душите в ада – Божие наказание ли са?

Не. Небесният Отец е велика всеобхватна Любов, а Любовта не може да наказва. Отецът винаги се стреми да помогне на всеки от вас, колкото и паднал да е той. Ето защо страданията, които търпят душите и в света, и в ада, са резултат на жътвата на плодовете от невнимателно посетите в миналото зърна на студа.

Ако не слушате гласа на сърцето и постъпвате против Божието Слово, вие започвате да хвърляте камъни. Но ще дойде време да ги събирате!

9. Може ли да се помогне на тези, които се намират в ада?

Не. За тях вече нищо не може да се направи - нито да бъдат спасени, нито да им се помогне, нито да се облекчат страданията им.

Не трябва да се забравя, че Великата Божия Слава се състои в това, че Бог не еднократно дава възможност на душата да придобие нова плът. Това става докато душата притежава дори и най-малката способност да се развива.

10. В Библията се говори за втора смърт. Какво означава това?

Адът, както и раят, ще съществуват до момента, в който дяволът бъде унищожен. След това адът ще се разпадне и душите, намиращи се там, ще претърпят втора смърт.
Истината ще ви кажа, че докато съществува дяволът, вие сте смъртни.
Духовната тъкан е неунищожима, защото е частица от Божието Тяло, унищожима е само човешката индивидуалност.
След разпадането на ада, душите намиращи се в него, ще бъдат оттеглени, а после самото предначертание, целият натрупан опит, придобит през многото и дълги животи, ще преминат през огнено пречистване, след което ще остане чистата и неутрална духовна тъкан. Впоследствие в нея ще бъде вложено ново предначертание и ще започне зараждането на новия човек, а предишният ще изчезне.
Помнете, че докато съществува дяволът, във всички вас се запазва способността да потънете в небитието, но след неговото изчезване човешката душа ще намери истинско безсмъртие.
Доколко всичко това е сериозно, сравнете със случаите, когато обувате тесни обувки и ви убива на малкото пръстче. В края на деня, ще ви заболи кракът.

Ако душата в ада е усетила дори и най-малка болка, и това е продължило с векове, то каква ли е тежестта, която изпитва.© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.1 included.