Последен Завет


Слово на Виссарион

Глава


Писания


Повествование на Вадим, Част
51. Съществува мнение, че дяволът е паднал Ангел. Това така ли е?

Известно време хората са се опитвали да разгадаят тази тайна по свой начин в различните Учения. Някъде са се доближавали повече до истината, другаде по-малко. Но ключалката на вратата, както преди, е оставала все заключена.
Сега ви предстои да разберете, че дяволът и падналият Ангел не са едно и също нещо.
Има вирус на злото, който се намира само на Земята и само между хората. Това е всъщност дяволът.

Но съществува и Луцифер - падналият Ангел. Тази истина, обаче, излиза далече зад пределите на Слънчевата Система.

52. Щом като Бог е безгрешен, защо тогава е породил дявола?

Това е много сериозен въпрос, във връзка с което сега е крайно необходимо да се разкрие истината за Висшия Свят, за да не могат подобни заплетени въпроси да възпрепятстват мислещите и търсещите да стъпят на Пътя на великия Възход.
Една от истините за великата Божия Слава се състои в неспособността на Бог да прави грешки. Но все пак злото се е появило в Лоното на Битието. Такова зло, което не е присъщо нито на животинския свят, нито на представителите с извънземен произход. Това зло е присъщо само на битието на човека върху Майката Земя.

Ето защо сега, за да не станете роб на някоя съдбоносна грешка, чуйте и разберете, че Небесният Отец не е сътворил дявола, породил го е самият човек.

53. Как е възможно самият човек да породи дявола?

Човекът е единственото творение, което първо е възприело като съдържание в себе си двете начала: Природното и Духовното. Това много е затруднило Възхода на човека, защото Пътят на Битието е придобил нови измерения. Това е бил нов Път, по който не е минавал още никой.
Разумът е присъщ само на плътта. Плътта води началото си от Природата. Разумът се развива по закона на Знанието, а душата, която води началото си от Небесния Отец, се развива по закона на Вярата. Знанията и Вярата не са едно и също нещо.
Човешката същност се състои в душата, ето защо основният закон на човешкото битие е Вярата.
При тръгването по този път, във Вселената се е появил нов закон, под чието пълно влияние човечеството тръгнало към Вечността. Това е законът за Свободата на Избора.
След като съществува Свобода на Избора, съществуват и грешки. Грешката е неизменна черта в развитието на човека. Грешките, обаче, трябва да изменят своето качество, като преминават на все по-високо стъпало.
Повлиян от своето невежество, човекът не е дооценил дадените му големи възможности и е направил съдбоносна грешка, в резултат на която се е появил сатаната.
Вирусът на злото е възникнал на основата на тежка природна материална жизнена сила, която се проявява в изблиците на страха. Небесният Отец е велик източник на духовна жизнена сила, ето защо той не може да бъде творец на този вирус.
Този вирус се е зародил върху могъщата основа на два потока: потока на Съзнанието и потока на Вярата. Истинското сливане на тези два потока ще направи от човека достойно Божие чадо. Но засега, тъмнината значително надвишава Слънчевата Светлина.
Човешката мисъл е материална. Тя никъде не изчезва. Ако двама човека или по-голямо число хора съсредоточат своите мисли върху един и същи образ и повярват в него, ще се прояви вече познатия съществуващ закон. Потоците, които идват от всеки отделен човек, благодарение на своята еднородност, ще се слеят в една точка.Тази точка ще се превърне в източник на битието на едно ново начало, което ще притежава сумата на тези сили, които са били насочени към него от всеки човек.
Злият дух е придобил живот. Но веднъж възникнал, той е бил способен да продължи своето житие, само на основата на постоянното захранване от емоционалните изблици на човека. Това е ставало непрестанно.
Първоначално е имало много такива зли духове, но с течение на времето, те са увеличавали все повече своя обем и сила и са попаднали в полето на въздействието на един върху друг, след което са започнали да се привличат и да се сливат в единно цяло. Това могъщо цяло е взело под своя контрол дейността на човека. Първоначално злите духове само пасивно са всмуквали насочените към тях нечисти потоци и информацията по повод на едни или други лоши действия.
Единното цяло е придобило могъща черна сила и знания за всички лоши постъпки на човека, извършени на Земята, които са ставали все по-изкусни. Това е било всъщност раждането на дявола. От тази минута той е започнал активно да въздейства на съзнанието на човека, създавайки уникални обстоятелства, при които човек все повече прави зло.

Човекът не се е вслушвал достойно в гласа на Небесния Отец и е станал роб на дявола. Колкото повече пороци притежава човек, толкова по-силно е неговото робство пред дявола.

54. Кой е Луцифер?

Той владее един от многочислените Светове на Вселената, който в началото на развитието на подвижния Разум, се е отделил от общия път на развитие и е тръгнал в друга посока, без да излиза извън рамките на Хармонията на Материалното Битие на Вселената.

55. Защо не ни се удава да победим злото и възможно ли е въобще това?

Голямата победа на дявола се е състояла в това, че му се е удало да докаже на много хора, че той сякаш не съществува. С целенасоченото си въздействие върху разума на човека, сатаната значително е заслепил маловерните Божии чада.
Той изкусно ви е повел и ви води по пътя, по който вие се стремите да се борите за справедливостта, като се опитвате да накажете злото, с което всъщност носите огромно удовлетворение на сатаната.
По този път сляпото човечество се движи вече хиляди години и сега вече се е приближило до пропастта.
Колко се е възвеличил човека, възгордял се от успешното пускане на купчина желязо в около земна орбита! Но за да погледнете по-трезво на този човек, си представете картина, в която хората излизат в тъмнината и се опитват да я разсеят, като размахват яростно пръчки. Ето така горчиво нещастен, изглежда съвременният човек, който почита своя „удивителен“ ум и блестящите предмети върху своята дреха.
Тъмнината не се разсейва с тъмнина! Разберете, че да се накаже злото е невъзможно. Това е велика заблуда!
Няма да унищожиш студа с ответен студ, а само ще го допълниш. Студът ще стане по-голям.
Студът трябва да се сгрее, а тъмнината - да се освети.
Помнете! На вас, които сте породили дявола, сега ви предстои да видите неговата гибел, защото сега князът на тъмнината ще бъде свален.
Помнете също, че ключът от кутията, в която се таи гибелта на сатаната, се намира във вашите ръце.
Дяволът расте и се храни от тежките отпадъци на вашата душа. Спрете да го храните и той ще бъде обречен!
Вслушайте се в последния Зов на вашия Небесен Отец, отправен към всеки човек върху Майката-Земя, защото всички вие сте деца на един Родител.
Отсега нататък, вие сте длъжни да станете неспособни да носите студ – никога, при никакви условия и под ничие знаме, вие нямате право дори и да помислите лошо за някого!
Но докато съществува дори и един човек, който излъчва студ, дяволът няма да загине.

Помнете това!

56. Нима е възможно всички хора на Земята да станат неспособни да сеят студ?

Да. Това е предначертаният Път на човека във Вечността. Това е стъпало, на което трябва да се изкачите.
Този Възход е възможен само тогава, когато на Земята не остане нито една плът, упорито носеща студ.
Що се касае за настоящето, когато са необходими условия, за да бъде низвергнат дявола, то силата на инерцията, присъща на многочисленото общество, очевидно ще играе съдбоносна роля. Човечеството се намира в такова състояние, в което хората, чувайки Гласа на Истината, са неспособни да направят една и съща крачка. Необходимо е време.
Но ако човечеството продължи своето движение, без да измени своите възгледи и действия в кратък период от време, ще настъпи голямо Страдание.
Ето защо, по Волята на Небесния Отец, заради благото на бъдещото битие на Неговите деца, в кратък период от време ще напуснат живота тези, които упорито, без да се съобразяват с открития днес Път на Истината, продължават да сеят студ.

Този час беше неизбежен и той дойде.

57. Защо Бог не може сам да унищожи дявола?

Разумно ли е да се пресушава езерото, без да се заприщят вливащите се в него реки? Небесният Отец жадува вие да разберете тази истина, защото в противен случай, мъката очаква само вас.
Голяма ли е ползата, незабелязано да се прибират отпадъците след тези, които безгрижно продължават да ги изхвърлят, без да осъзнават тази пагубност?

Развитието на човека зависи не от благоденствието на заобикалящият го свят, а от действията на самия човек.

58. Защо Бог първоначално не е сътворил човека неспособен да носи зло?

Това не би бил човек. Съществуват милиони светове, съставени от такива нечовеци.

Човекът пръв е придобил велики уникални качества, призвани в бъдеще да усъвършенстват цялото Битие. Но да придобиеш могъщ дар и да не умееш да го използваш, в началото, естествено, предизвиква и съответните грешки.

59. Известен е философският закон за борбата на противоположностите, въз основа на който става развитието, където едното начало не може да съществува без противоположното. Възможно ли е съществуването на доброто, ако изчезне злото?

Това е важен въпрос, който вече е започнал да играе съдбоносна роля в живота на много хора. Философията правилно е докоснала тази истина, но мнозинството от хората я осъзнават невярно. Това е помогнало на дявола да постави опасен капан.
Днес в него попадат все по-голямо количество нещастни и за съжаление, все по-млади хора. Тези нещастници дори се опитват да организират общества, наричайки себе си “сатанисти” и го правят не безуспешно.
Дяволът толкова изкусно влага в главата на слепия, логическата мисъл за необходимостта от съществуването на злото, че нещастниците дори не се гнусят да се наричат негови служители, приравнявайки се по ценност със служителите на Бога, защото те помагали за развитието на Светлината и без тях, доброто щяло да загине.
Истина ще ви кажа, че в живота на човека, наред с противоположностите, които наистина подпомагат развитието, съществува и вирусът на злото, на основата на което хората вече хиляди години правят големи грешки, като ежесекундно проливат кръв и причиняват болка.
Категорията на злото, която се е формирала до днес във вашето съзнание е първата примитивна и дива крачка в стабилизирането на човека. Тази крачка трябва да потъне в небитието.
Тогава ще бъде погубен вирусът на злото. Ще остане истинната противоположност, помагаща на Божието чадо да върви нагоре.
Човекът е надарен с велики творчески способности на основата на Свободата на Избора. Когато всичките сили на човека бъдат съсредоточени в едно направление – съзиданието на Светлината, то при нито един опит да се направи добро, творецът няма да има удовлетворение. Това е вечният двигател на развитието на човешката душа.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.vadim.4 included.