1. Късно сутринта на тридесети май влакът остави пътниците в Барселона.
2. Обадиха се от гарата на доктор Берше, президент на испанския отдел на организация “Евроталант”, занимаваща се със създаването на системи за обучение и училища за възпитаване на надарени деца.
3. По телефона Берше каза на Валерий, че вечерта ще чака гостите в офиса си, а сега ги очакваха резервираните стаи в хотел от най-висока класа.
4. Престоят в такъв хотел обещаваше големи неоправдани разходи.
5. Учениците решиха да намерят по-скромен хотел и да предупредят по телефона Берше, че се отказват от скъпия хотел.
6. Валерий не се съгласи с това решение, обяснявайки, че в обществото има определени правила на поведение и тяхното нарушаване води до излизане от рамките на приличието и такта, и дори за тях хотелът да беше много скъп, съвсем не бе задължително да предупреждават за това доктор Берше, който бе резервирал най-удобния според него хотел, и по този начин да покажат своята несъстоятелност пред него.
7. “Но нали той е резервирал хотела по свое, а не по наше усмотрение, и го е направил все поради същото това светско приличие.
Да отидем при Учителя” ­ каза Вадим.
8. Виссарион отговори, че учениците могат да постъпят както решат,
9. И че правилата за поведение са добри тогава, когато съответстват на гласа на сърцето.
10. В противен случай рамките на поведение на болното общество нека да си останат в него.
11. Валерий сви рамене и позвъни на доктор Берше, за да го извести за решението им да сменят хотела.
12. Вече в хотела, те обсъдиха същността на станалото и Виссарион каза на Владимир: “Валера засега не е ученик. Тепърва му предстои да разбере много неща, като внимателно наблюдава развитието на събитията.
А учениците трябва да бъдат бдителни.”
13. А малко по-късно, насаме с Вадим, Учителя разказа за тайнството на ученика и последователя.
14. “Ученикът се стреми най-пълно да постига Учението, за да стане по-нататък достоен наставник на търсещите.
15. И колкото повече той постига Учението, толкова повече е длъжен да му съответства, за да няма разминаване между неговите думи и дела.
16. Жената не може в необходимата степен да бъде ученик, защото женската същност води началото си от природата.
17. Цъфтящото женско начало винаги се нуждае от повишено внимание към себе си.
18. На тази основа за жената са присъщи някои прояви, противоречащи на Учението ­ нещо като допустим поради своята неизбежност порок.
19. А последователи могат да бъдат всички.
Последовател е този, който се стреми да съблюдава заповедите, дадени от Бога, смирено отдавайки всички сили, за да твори за благото на заобикалящия свят.”
20. Вечерта доктор Берше приемаше гости. Събраха се педагози и родители на надарени испански деца, обучавани в специално училище в Ирландия.
21. Началото на събранието беше без участието на Виссарион, на което говори известен и опитен ирландски педагог.
22. А после всички слушаха Сина Човешки. И проявиха неподправен интерес, задавайки въпроси за възпитанието на децата и за човека.
23. И едни разговаряха със Сина Божи като с необикновен интересен събеседник, а други чувстваха в Него светла Сила и не разсъждаваха над отговорите Му, а се стараеха да ги разберат.
24. В края на вечерта, когато около Виссарион останаха тези, които най-близко възприеха казаното от Него, Анна Мария, секретарката на доктор Берше, попита: “Правилно ли постъпваме като открояваме надарените деца?”
25. “Нима може да се разделят децата на надарени и ненадарени?! Всички деца са надарени,
26. Но изискват индивидуален подход от страна на майстор, когото биха последвали, постигайки умението на своите ръце.” ­ отговори Виссарион.
27. Доктор Берше предложи да организира беседа със своите студенти от института по психология, на които искаше да раздаде предварително брошури със Словото на Виссарион, за да се подготвят по-сериозно за срещата.
28. Ако тези книги ги заинтересоват, можеха да ги задържат ­ така се договориха помежду си Берше и пътниците.
29. На следващия ден Владимир и Вадим се отправиха към института за руски език и литература, в учебните класове на който преподаваха Владимир и Кармен. Те водеха и стопанската дейност на този малък институт.
30. Владимир се съгласи с всичко, което му разказаха учениците. Кимна в знак на съгласие, че настъпва Съдното време и че уморената и изтерзана Земя започва да се защитава. Презаписа си видеокасета.
31. Но сърцето му не се устреми към Истината, застанала съвсем близо до него. Защото материалното чудовище, прикривайки се зад проблемите на насъщния ден и пришпорвайки хората да се суетят и да се терзаят от неспокойни мисли за утрешния ден, въвлича човека в тресавището на безверието и забвението на своята същност.
32. Привечер Сина Човешки влезе в прекрасната Барселона.
33. Катедралният събор. Краят на службата. Празнично горящи свещи.
34. И Сина Човешки наблюдаваше внимателно творенията на човешките ръце, създали вътрешната подредба на храма.
35. Смръщи вежди и свеждайки глава, бързо мина покрай разпятието в човешки ръст, изобразяващо с ярките си цветове страданията на Сина Божи.
36. В китките и в стъпалата на дървената скулптура бяха забити железни гвоздеи и незарастващите рани кървяха,
37. Тъжен беше Ликът на живия Христос, защото от векове хората се покланяха на кървавото трагично събитие, изпълнено с мъка и страдание.
38. А някои, изпълнявайки прищявката на заблуденото човечество, всеки ден извършва отново и отново разпятието, забивайки гвоздеи в плътта, пресъздадена от камък или дърво, приковавайки отново Истината на кръста.
39. Но хората забравят за Същността на великото Осъществяване, когато Сина Човешки бе дошъл и чрез Своя живот бе изпълнил Любовта, заповядана от Бога, призовавайки към сътворение Своите човешки братя и сестри...
40. На другия ден уговорената среща със студентите и педагозите от института по психология не се състоя, защото през този ден студентите стачкуваха и институтът беше затворен.
41. Владимир, Вадим и Мария се отправиха към руското консулство за предварително уговорената среща с генералния консул.
42. Консулът ги изслуша с внимание и се оказа заинтересован събеседник, защото прекрасно разбираше (и го подчерта в думите си), че съвременната цивилизация, съвременната система на живот, е изчерпала своите възможности и върви към агония и крах;
43. Че Европа и Америка не могат да предложат на света принципно нови обществени отношения, защото за това е нужно абсолютно ново мислене, не претоварено от технокрацията и използването на сила;
44. И че само Русия, все още не съвсем покварена от болестта на света, е способна да даде нов живот на човечеството.
45. А когато консулът узна, че в Сибир се заражда огромна община на основата на дадения от Учителя Последен Завет, той попита с усмивка: “А консули приемате ли? Напълно възможно е там да се заражда точно това, което ще спаси света!”
46. Той взе от учениците книги и вестници и основните координати.
Уговориха се след седмица да се чуят по телефона, а сега той възнамеряваше да се заеме с подготовката на евентуалните срещи.
47. Разделиха се с искрена радост от срещата и с желание да работят за благото на света.