Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, Част


Чада Божии!

Днес пред вашите лица са явени някои Искри от Дъгата, които да бъдат пътеводни светлинки във вашето житие!

Но това, до което се докосват очите ви още не е пълният разцвет, и само Времето, позволяващо да разцъфтява Цветът, ще помогне все повече пространството да се запълва с многоцветни листенца.

Така да бъде!


Глава 1

Чеда Божии! Огледайте се наоколо!

Глава 2

Монашеството е път на най-пълно уединение от света.

Глава 3

Педагогиката... Каква трябва да бъде тя?

Глава 4

Всичко, с което Майката Природа е надарила човешкото тяло за живота, е истина.

Глава 5

Разумно ли е да измолвате опрощение от Бога за извършените грехове?

Глава 6

Човек по същността си е съединен със Земята чрез своята плът.

Глава 7

Животът на Божиите чеда е подобен на морската повърхност, набраздена от вятъра,

Глава 8

Служителите на Православната църква ревностно се придържат към каноните за изографисване на светите образи.

Глава 9

На човека в периода на юношеството и младостта са дадени големи енергийни възможности.

Глава 10

Голяма грешка на хората е стремежът им да оценяват човека по делата му от миналото,

Глава 11

Колко голяма е опас ност та за младите Бо жии чеда, които прие мат все по-голямата лавина от познания, рукнали към тях от Все лената.

Глава 12

Небесният Отец е сът во рил Своите чеда по Свой образ и подобие.

Глава 13

Голямо е разнообра зи ето на духовни пъ ти ща в живота на раз цъфтяващия човешки род.

Глава 14

За емоционалността на човека и неговия път на развитие...

Глава 15

Мнозина ще кажат, че на учно-техническият прогрес носи разцвет на обществото.

Глава 16

Основна роля за възходящото развитие на човека играе миналото - както близкото, така и далечното.

Глава 17

Обществото негодува от лошите взаимоотношения на военнослужещите.

Глава 18

Крайно важно е да разберете, че владеенето на езика на Писанието съвсем не означава, че вече сте се озовали на Пътя на Спасението

Глава 19

Още от най-древни времена философията се е заела да из следва същността на Бога и Неговата Сила

Глава 20

Духовните качества на чо века трябва да се развиват само въз ос но ва на духовните бла га.

Глава 21

Вярата е живот.

Глава 22

Духовност и прекло не ние пред Красотата... Възможно ли е разви тието на тези начала у човека при различни пътища на възход?

Глава 23

Пътят на Светлината не е топлина, която ти сякаш си длъ жен да получиш, обла жавай ки своите пороци и изолираност,

Глава 24

Иреалност... Какво е това Иреалност?

Глава 25

Чеда Божии! Сега Бог ви дава последна възможност да спасите своите души и да сложите основата на Истинския Разцвет на човечеството.

Глава 26

Вярата в същността на великия Отец и да вярваш на Него. О, колко голяма е разликата между тези две тайнства, която сега достойно трябва да опознаете!

Глава 27

Човек се движи по уникален път на развитие, чиято същност се крие в Духовното Възлизане.

Глава 28

Медитацията... Тя е основа на всички из точни пътища за духовно развитие. Но какво представлява медитацията?

Глава 29

Трудностите при възприемане на новото по пътя на раз личните вярвания...

Глава 30

За да могат живите същества да запазват и продължават своя живот, хармонията е създала два пола.

Глава 31

Вярата...Великият по лет!

Глава 32

Духовното развитие... Великият полет на духа на човека...

Глава 33

Трудностите при възприемане на новото по пътя на различните вярвания...

Глава 34

Приемайки Истината, без още да имате нужния разцвет в душата си, вие неволно ще продължите по единния път, да се разделяте помежду си на отделни семейства по дух,

Глава 35

Божиите чеда са надарени с великия дар на своята уникалност и неповторимост.

Глава 36

Битието на човека протича и в ходене по Майката-Земя на неговата плът, и в полет в безбрежието на неговата душа;

Глава 37

Невярното осъзнаване на битието свое кара Божиите чеда да отделят най-голямо внимание на развитието на интелекта,

Глава 38

Разумните разсъждения винаги предполагат определени логически умозаключения, което представлява намиране и поставяне на определени граници, в рамките на които трябва да стане едно или друго действие.

Глава 39

На древните бях казал, че нося разделение на Земята: баща против сина и син против баща; майка против дъщеря и дъщеря против майка; свекърва против снаха и снаха против свекърва.

Глава 40

Днес много Божии чеда бързат да говорят за това как обичат Бога.

Глава 41

Скъпи чеда Божии! Като наблюдавам действията ви, свързани с тайнството на брака и семейството, Аз виждам, че е необходимо да внеса сред вас закон, определящ правилата за поведение на вярващия човек, докоснал се до прекрасното тайнство на венчаването, предначертано от великия Небесен Отец.

Глава 42

А в онези светли времена, когато великото Семейство на вярващите достойно ще укрепи стъпките си по Пътя на възрастването, мъжете ще се самоопределят като майстори още в младостта и, като правило, преди създаването на собствено семейство;


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.обръщения.42 included.