Последен Завет


Слово на Виссарион


Писания


Повествование на Вадим, Част


Деца на Бога Велик, мир вам! Сега с поредното свое обръщение, виждам необходимост, не само да преоткрия за вас поредните страници от Книгата на Тайните велики, за да уточня отчасти и да разширя онова, което засегнах някога твърде кратко и образно, в първа глава на Книга на Основите и това, което вече по-широко и по-дълбоко бе засегнато в обръщението "Последна Надежда", но също така виждам особена необходимост още веднъж и по-основателно да подчертая ключовия период във вашето развитие, от чието правилно в цялост разбиране, зависи благоприятно активното видоизменение на вашата същност и съдбата на целия човешки род.


Глава 1

Някога, преди цяла вечност, космическото пространство, възприемано от вас като относителна пустота, в пълен смисъл е изявявало себе си като пасивна форма на Битието на Първоосновата на Твореца.

Глава 2

А по-нататък кратко, образно ще се докоснем до важни енергийни особености на плодовете развиващи се в Света на материята.

Глава 3

След като кратко и опростено бяха засегнати някои основи, ще започнем да се докосваме до особеностите на човешкото същество, което още повече ще ви помогне да придобиете необходимата яснота за правилното разбиране на този жизнено важен за вас въпрос.

Глава 4

Душата, започваща да познава тайнството на първото въплъщение, за благото на своето развитие, е длъжна за начало да запълни телесния съд със своето най-съответствуващо качество при раждането, изисквано от нивото на Нормата.

Глава 5

И ето накрая настъпи знаменателното за цялото човечество Събитие, което аз дълго чаках.

Глава 6

А сега наближи времето пределно да задълбоча вашето разбиране относно едно важно тайнство, което ви е известно с думата ''кръщение''.

Глава 7

И ето времето дойде! И доколкото беше възможно, аз събрах откликналите да изпълнят предначертаното за Спасението на рода човешки.

Глава 8

И ето сега настъпи знаменателното Време за цялото човечество, когато най-съзрелите трябва да започнат прехода в атмосферата на условия на активното спиране и активното завършване на формирането, с преход в крайна сметка към нивото на започване на пълноценна предопределена дейност по Пътя на Вечността.

Глава 9

Към времето на началото на активно очистване, призвано реално и окончателно да ви изведе от общия поток на проява на царството на силата чрез руслото на активния преход в потока на вечното проявление на особеностите на царството на Душата, вие сте се събрали за съвместно постигане Пътя на Истината с особеното разнообразие на неповторимите помежду си качества на своя вътрешен свят.

Глава 10

Когато във вашия вътрешен свят се появява достатъчен обем положителни качества, вие започвате да придобивате предразположеност да подразбирате в основата на деянията, на който и да е от ближните свои при съприкосновение с досега непознатия негов вътрешен свят, преди всичко положителни мотиви.

Глава 11

С първите крачки в качеството си на уникално явление в Лоното на Земята-Майка, младото човечество, поради естествено непознаване на Истината, неизбежно позволило да се прояви чрез него в необичайно ярка форма закона за самоутвърждаване.

Глава 12

Строейки своя живот далече от Истината Божия и активно проявявайки възприятието на ближните егоистично, човек със завидно упорство, постоянно затвърждава някаква според него необходима преграда между неговото сърце и между сърцето на ближния.


© Екодвижение "На Зазоряване", вход
Page vissarion.chapters.поврат.12 included.